B

B, b

to be rich, plentiful

bǎ

to save from danger

shoe

bã̀à

boundary

bãa-ɓòɖò

fertile land

bãa-ɖɛ̀

resources of the land

bá-bá

kind of bird (stork)

bã-bã

rich

abundant

Báɓò

Bible

bàɖàsǐ

bronze

brass

bàɖàsǐ-ɖì

bronze spear

bàɖàsǐ-gbàǎ

bronze helmet

bàɖàsǐ-pĩ̀à

cymbals

bàɖàsǐ-wàɖà-ɖɔ̀

bronze armor

báɖè

barley

bã-ɖɛ̀

riches

bǎ-ɖúú

shoestring

bã̀ìn

to make someone rich

bã-nyɔ̀

wealthy person

bèɖè

young

tender

bèɖèkè

brick

beè

to hang (a person)

bɛ̃̌

mark

bɛɖɛɛ̀

bread

bɛɖɛɛ̀-dyáìn-ɖɛ̀

yeast

bɛɖɛɛ̀-kpò

loaf of bread

bɛɖɛɛ̀-mú-pĩ̀ìn-gbò

oven

bɛɖɛɛ̀-nyu-nyɔ̀

baker

Bɛɖɛɛ̀-Se-Dyáìn-Ɖɛ̀-Gbo-Nì-hwɔ̀

Feast of Unleavened Bread

bɛ̃̌ǐn

in place of

bɛ̃̀ìn-ɖɛ̀

ornament

bĩ ɖei

to surround (a town)

bĩ ɖɛ xwa

to make a mistake

bĩ̀ǎ

grudge

enmity

bìì

on behalf of

bĩìn dúi

to wrap around one’s head

bĩìn ɖɔi

to be wrapped in cloth

bĩìn dyi

to flow throughout

bo

to be ripe (fruit)

to be red (eyes)

bòùnbá

tambourine

bǒ

slingshot (whirling type)

bǒ-ɖɛ̀-kpò

stone used in slingshot

bɔ̃̌

news

bɔ́ɖɔ̀

butter

bɔɔ-kpà

valley

bɔ́sɔ̃̀-cù

balsam tree

bɔ́ún-bɔ̀ùn

flat

bũ dyi

to delay

to put off doing something

bũ̌

on

to swell

bũ̌-bũ̌

swelling

bùè

to blossom

buɛ̀

to untie

to loosen

to free

bũ̀ɛ̌

rat

bùǐ-bǒ-cù

kind of tree

bùǐ-ɖè

mother-in-law

bùǐ-gàà

male in-law

bũ̌in

on

all over

bùǐ-nyɔ̀

in-law

bùǐ-wìɖì

dowry

bùnù

neck

bunuìn mú

to be bruised within

to bruise

bũ̌-po-cànà

anointing oil