B

B, b / 𖫢

bã / 𖫢𖫧𖫲𖫐

to be rich, plentiful

bǎ / 𖫢𖫧𖫳

to save from danger
shoe

bã̀à / 𖫢𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐

boundary

bãa-ɓòɖò / 𖫢𖫧𖫲𖫐𖫧𖫲𖫐-𖫦𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱

fertile land

bãa-ɖɛ̀ / 𖫢𖫧𖫲𖫐𖫧𖫲𖫐-𖫞𖫬𖫱

resources of the land

bá-bá / 𖫢𖫧𖫰-𖫢𖫧𖫰

kind of bird (stork)

bã-bã / 𖫢𖫧𖫲𖫐-𖫢𖫧𖫲𖫐

rich, abundant

Báɓò / 𖫢𖫧𖫰𖫦𖫩𖫱

Bible

bàɖàsǐ / 𖫢𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫒𖫭𖫳

bronze, brass

bàɖàsǐ-ɖì / 𖫢𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫒𖫭𖫳-𖫞𖫭𖫱

bronze spear

bàɖàsǐ-gbàǎ / 𖫢𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫒𖫭𖫳-𖫝𖫧𖫱𖫧𖫳

bronze helmet

bàɖàsǐ-pĩ̀à / 𖫢𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫒𖫭𖫳-𖫝𖫧𖫱𖫧𖫳

cymbals

bàɖàsǐ-wàɖà-ɖɔ̀ / 𖫢𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫒𖫭𖫳-𖫛𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱-𖫞𖫨𖫱

bronze armor

báɖè / 𖫢𖫧𖫰𖫞𖫫𖫱

barley

bã-ɖɛ̀ / 𖫢𖫧𖫲𖫐-𖫞𖫬𖫱

riches

bǎ-ɖúú / 𖫢𖫧𖫳-𖫞𖫪𖫰𖫪𖫰

shoestring

bã̀ìn / 𖫢𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐

to make someone rich

bã-nyɔ̀ / 𖫢𖫧𖫲𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

wealthy person

bèɖè / 𖫢𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

young, tender

bèɖèkè / 𖫢𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫑𖫫𖫱

brick

beè / 𖫢𖫫𖫲𖫫𖫱

to hang (a person)

bɛ̃̌ / 𖫢𖫬𖫳𖫐

mark

bɛɖɛɛ̀ / 𖫢𖫬𖫲𖫞𖫬𖫲𖫬𖫱

bread

bɛɖɛɛ̀-dyáìn-ɖɛ̀ / 𖫢𖫬𖫲𖫞𖫬𖫲𖫬𖫱-𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

yeast

bɛɖɛɛ̀-kpò / 𖫢𖫬𖫲𖫞𖫬𖫲𖫬𖫱-𖫘𖫩𖫱

loaf of bread

bɛɖɛɛ̀-mú-pĩ̀ìn-gbò / 𖫢𖫬𖫲𖫞𖫬𖫲𖫬𖫱-𖫔𖫪𖫰-𖫥𖫭𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫝𖫩𖫱

oven

bɛɖɛɛ̀-nyu-nyɔ̀ / 𖫢𖫬𖫲𖫞𖫬𖫲𖫬𖫱-𖫕𖫪𖫲𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

baker

Bɛɖɛɛ̀-Se-Dyáìn-Ɖɛ̀-Gbo-Nì-hwɔ̀

Feast of Unleavened Bread

bɛ̃̌ǐn / 𖫢𖫬𖫳𖫐𖫭𖫳𖫐

in place of

bɛ̃̀ìn-ɖɛ̀ / 𖫢𖫬𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

ornament

bĩ ɖei / 𖫢𖫭𖫲𖫐 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫲

to surround (a town)

bĩ ɖɛ xwa/ 𖫢𖫭𖫲𖫐 𖫞𖫬𖫲 𖫚𖫧𖫲

to make a mistake

bĩ̀ǎ / 𖫢𖫭𖫱𖫐𖫧𖫳

grudge, enmity

bìì / 𖫢𖫭𖫱𖫭𖫱𖫢

on behalf of

bĩìn dúi / 𖫢𖫭𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫗𖫪𖫰𖫭𖫲

to wrap around one’s head

bĩìn ɖɔi / 𖫢𖫭𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫞𖫨𖫲𖫭𖫲

to be wrapped in cloth

bĩìn dyi / 𖫢𖫭𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to flow throughout

bo / 𖫢𖫩𖫲

to be ripe (fruit)
to be red (eyes)

bòùnbá / 𖫢𖫩𖫱𖫪𖫱𖫐𖫢𖫧𖫰

tambourine

bǒ / 𖫢𖫩𖫳

slingshot (whirling type)

bǒ-ɖɛ̀-kpò / 𖫢𖫩𖫳-𖫞𖫬𖫱-𖫘𖫩𖫱

stone used in slingshot

bɔ̃̌ / 𖫢𖫨𖫳𖫐

news

bɔ́ɖɔ̀ / 𖫢𖫨𖫰𖫞𖫨𖫱

butter

bɔɔ-kpà / 𖫢𖫨𖫲𖫨𖫲-𖫘𖫧𖫱

valley

bɔ́sɔ̃̀-cù / 𖫢𖫨𖫰𖫒𖫨𖫱𖫐-𖫟𖫪𖫱

balsam tree

bɔ́ún-bɔ̀ùn / 𖫢𖫨𖫰𖫪𖫰𖫐-𖫢𖫨𖫱𖫪𖫱𖫐

flat

bũ dyi / 𖫢𖫪𖫲𖫐 𖫕𖫭𖫲

to delay, to put off doing something

bũ̌ / 𖫢𖫪𖫳𖫐

on
to swell

bũ̌-bũ̌ / 𖫢𖫪𖫳𖫐-𖫢𖫪𖫳𖫐

swelling

bùè / 𖫢𖫪𖫱𖫫𖫱

to blossom

buɛ̀ / 𖫢𖫪𖫲𖫬𖫱

to untie, to loosen, to free

bũ̀ɛ̌ / 𖫢𖫪𖫲𖫐𖫬𖫳

rat

bùǐ-bǒ-cù / 𖫢𖫪𖫱𖫭𖫳-𖫢𖫩𖫳-𖫟𖫪𖫱

kind of tree

bùǐ-ɖè / 𖫢𖫪𖫱𖫭𖫳-𖫞𖫫𖫱

mother-in-law

bùǐ-gàà / 𖫢𖫪𖫱𖫭𖫳-𖫖𖫧𖫱𖫧𖫱

male in-law

bũ̌in / 𖫢𖫪𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

on
all over

bùǐ-nyɔ̀ / 𖫢𖫪𖫱𖫭𖫳-𖫕𖫨𖫱𖫐

in-law

bùǐ-wìɖì / 𖫢𖫪𖫱𖫭𖫳-𖫛𖫭𖫱𖫞𖫭𖫱

dowry

bùnù / 𖫢𖫪𖫱𖫐𖫪𖫱𖫐

neck

bunuìn mú / 𖫢𖫪𖫲𖫐𖫪𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰

to be bruised within, to bruise

bũ̌-po-cànà / 𖫢𖫪𖫳𖫐-𖫥𖫩𖫲-𖫟𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐

anointing oil