Ɓ

Ɓ,ɓ

ɓá

to plant

to line up

ɓá dyí

to be about

concerning

to hitch to

ɓá dyií

to hang up

ɓá gbùàǐ

to gird a sword on one’s side

ɓá sɔ̃ún

to take by the hand

ɓǎ

father

ɓáà dyí

to open (a hand)

ɓáà wɔ̃

to open one’s mouth

ɓaà

to pray

ɓàǎ

lead

ɓaà-ɓaà

prayer

ɓáá-ɖɛ̀

plants

ɓáá-ɖɛ̀-ɓò

fruit of a plant

ɓáá-ɖɛ̀-dyùà

seed for planting

ɓáá-ɖɛ̀-gbǎ

garden

ɓáá-ɖɛ̀-pà

garden

ɓaà-wùɖù

prayer

ɓǎ-ɓǎ

grandfather

ɓà-cù

whip

short stick

ɓaɖa

to beat

to play (an instrument)

(in time)

to be troubled (heart)

to blow (wind)

ɓaɖa dyɔ́

to mock someone

ɓaɖa gbe-xwàɖà

to hunt with dogs

ɓaɖa kɛ́

to represent

ɓaɖa mú

to shake (a rug)

ɓáɖáá

sheep

ɓáɖáa

yard

ɓaɖaa-ɖɛ̀

musical instrument

ɓáɖáá-dyí-gmɔ̀-nyɔ̀

shepherd

ɓáɖáá-dyù

lamb

ɓáɖáá-kòò

sheep pen

ɓáɖáá-kù

sheep killed for eating

ɓáɖáá mí-bũ̌in-cɛ̃-nyɔ̀

sheep shearer

ɓáɖáá-mì-ɖɔ̀

wool

ɓáɖáá-po-nyɔ̀

one who raises sheep

ɓaɖa-bùè

ten

ɓàɖàìn

to go around something

ɓàɖàìn dyí

to rebuke

ɓàɖàìn hwòɛ̌

to put a curse on someone

ɓàɖàìn-bùè

tenth

tithe

ɓaɖa-kɔ̃in

outside lappa

ɓǎ-dyɔ̀ɔ̌

sir (address to old man)

ɓáìn bũ̌in

to be attached to

ɓáìn kɔ̃in

to cover

ɓaìn mú

to pray in a certain place

ɓàìn

to praise someone

ɓàìn-ɓàìn

praise

ɓàìn-ɓàìn-wɛ̀ɖɛ̀

praise song

ɓá-jĩ̀

sound of marching

Ɓǎsɔ́ɔ̀-nyɔ̀

Bassa person

ɓǎto

friend

ɓáún-ɓáún

many

ɓě

you (pl.)

(plural)

ɓěa

those

ɓěà

we (including speaker and addressee)

ɓéɖé

to have to

to have

ɓéɖé sɛ́ɖɛ́

to be crafty, cunning

ɓéɖé wìì kɔ̃

to have compassion on

ɓeɖe

to sing

ɓéɖéìn hwòɖǒǔn hwòɖǒ

to look on someone with favor

ɓéɖéìn jìì mánáín

to put on the tip of the finger

ɓéɖéìn kɔ̃ún

to have on one’s back

ɓèɖèìn dyi

to sing to someone

ɓèɖèìn mú

to put into a song

ɓeɖe-nyɔ̀

singer

ɓeé

pig

ɓee-ɓee-ɓòɖò

land of wandering

ɓee-ɓee-nyɔ̀

wanderer

ɓeè-dyù

temporary shelter

Ɓeè-Dyù-hwɔ̀

Feast of Tabernacles

ɓěɛ̀

your (pl.)

these

ɓeìn ɓóɖó

to spread throughout the land

ɓeìn dyi

to spread (a word)

to be scattered

ɓé-nyɔ̀

blacksmith

ɓěɔ̀

definite plural

ɓé-pa-nyɔ̀

blacksmith

ɓɛ́

which

to be of certain size

ɓɛ́ dyí

to be of full size

ɓɛ́…ké

in order to

ɓɛ

to lick

certain kind of deer

ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀-ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀

soft

ɓɛɖɛɛ̀ dyí

to be soft

ɓɛ̀ɖɛ̀ìn dyí

(with time-to be at the same time)

(with condition-to be in such a state)

ɓɛɛ̀ bũ̌in

to feel by hand

ɓɛ́ìn

to be able to

ɓɛ́ìn dyí

to be equal

ɓɛ́ìn kpé

to be able to

ɓɛ́ìn wɔ̃

to be equal

ɓɛ́ìn xwa

to be able to handle

ɓɛ́ìn-hwìɛ̀

half

ɓɛ́-ná-ɓòò-ɓíɖí-nyɔ̀

dwarf

ɓɛ́-nì

pepper soup

ɓí

hole

ɓíɖí

home

ɓìɖǐ

cow

ɓìɖǐ ɓíɔ́

ox

ɓíɖí-ɓòɖò

home country

ɓìɖǐ-dyù

calf

ɓíɖí-geɖe

home farm

ɓíɖí-gbǒ

home

a person house

ɓíɖí-gbǒ-xwíníín-nyɔ̀

close relative

ɓíɖí-hwɔ̀ɖɔ̀

home town

ɓíɖí-hwɔɖɔún

to the home town

ɓíɖíi

down

ɓíɖíi-dyi-nà-ɖɛ̀

creeping animal

ɓìɖǐ-kúmúìn-ɖɛ̀

goad

ɓìɖǐ-nɛɛ̀-nì

milk

ɓìɖǐ-nɛɛ̀-nì ma-ma-kpò

block of cheese

ɓíɖí-nyɔ̀

fellow country man

ɓìɖǐ-sùàɖɛ̀

beef

ɓíɖí-taà

home town

ɓíɖí-taún

home town

ɓí-dyù

room

ɓíè dyí

to be small

ɓiè

to worship

ɓiè-ɓiè

worship

ɓièìn-naín

sanctuary

ɓiè-nyɔ̀

worshipper

ɓìɛ̀-dyùà

toe

ɓìɛ̀-kpòɖò

big toe

ɓíɔ́

male

ɓó

there

ɓo

foot

leg

fruit

ɓò-kéɖé

heel

ɓóa

over there

ɓo-bɛ̃̀

footprint

ɓo-ɖeín-tɛ̃̀ìn

hamstring

ɓo-jĩ̌

sound of steps

sound of marching

ɓóɖó

land

dirt

ɓóɖó-dù

nation

ɓóɖó-dyù

native

ɓóɖó-gã̀

corner of the earth

ɓóɖó-kpà

earth

ɓóɖó-nàìn-nyɔ̀

prince

leader

ɓóɖóɔ̀ cu-kpà

respected leader

ɓóɖó-sùàǔn-cèè-ɖɛ̀

history book

ɓóɖóún

in the ground

ɓóɖó-wàìn-ɖɛ̀

instrument to break up the ground

ɓo-jĩ̌

sound of footstep

ɓò-kéɖé

heel

ɓo-pìɔ̌

about one foot

ɓoún-po-bà

pair of shoes

ɓɔ́

to stop

to reject

ɓɔ́ nɛɛ̀

to wean

ɓɔ̀-táà

fist

ɓɔ́ɖɔ́

to boast

ɓɔ́ɖɔ́ìn dyí

to boast about

ɓɔ́ɖɔ́ìn dyíin

to boast over

ɓɔ́ɖɔ́-kà

arrogantly

ɓɔ̀ɖɔ̀ɔ̀-ɓɔ̀ɖɔ̀ɔ̀

smooth

ɓɔ́ɖɔ́uń

boasting

ɓɔ́ìn

to be divorced

ɓɔɔ̀

to hit (e.g a dog) with something

ɓɔ̀ɔ̌

bag

ɓɔ̌ɔ̀

sir

ɓú

to give off smoke

ɓúá

to grow

ɓúá dyai

to be big (e.g. sin)

ɓúá dyí

to be big

ɓúá kpé wɔ̃

to be very big

ɓúá kpéín

to be very big

ɓúáí-ɓúáí

fat

ɓúáìn mìɔùn dyí

to be proud

ɓúáún

growing

ɓùɓá

sleeveless shirt (ephod)

ɓúɖú

to dig

ɓuɖu

to fall (dew)

ɓuɖu zùù

to prophesy in an ecstatic state

ɓùɖùìn

to withhold something from someone

ɓùɖùìn dyúa

to fall before

ɓùɖùìn kɔ̃

to fall onto

ɓúù

bark of a tree