Ɓ

Ɓ, ɓ / 𖫦

ɓá / 𖫦𖫧𖫰

to plant

to line up

ɓá / 𖫦𖫧𖫰 𖫕𖫭𖫰

to be about; concerning

to hitch to

ɓá dyií / 𖫦𖫧𖫰𖫗 𖫕𖫭𖫲𖫭𖫰

to hang up

ɓá gbùàǐ / 𖫦𖫧𖫰 𖫝𖫪𖫱𖫧𖫱𖫭𖫳

to gird a sword on one’s side

ɓá sɔ̃ún / 𖫦𖫧𖫰 𖫒𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

to take by the hand

ɓǎ / 𖫦𖫧𖫳

father

ɓáà dyí / 𖫦𖫧𖫰𖫧𖫱 𖫕𖫭𖫰

to open (a hand)

ɓáà wɔ̃ / 𖫦𖫧𖫰𖫧𖫱 𖫛𖫨𖫲𖫐

to open one’s mouth

ɓaà / 𖫦𖫧𖫲𖫧𖫱

to pray

ɓàǎ / 𖫦𖫧𖫱𖫧𖫳

lead

ɓaà-ɓaà / 𖫦𖫧𖫲𖫧𖫱-𖫦𖫧𖫲𖫧𖫱

prayer

ɓáá-ɖɛ̀ / 𖫦𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫞𖫬𖫱

plants

ɓáá-ɖɛ̀-ɓò / 𖫦𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫞𖫬𖫱-𖫦𖫩𖫱

fruit of a plant

ɓáá-ɖɛ̀-dyùà / 𖫦𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫞𖫬𖫱-𖫕𖫪𖫱𖫧𖫱

seed for planting

ɓáá-ɖɛ̀-gbǎ / 𖫦𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫞𖫬𖫱-𖫝𖫧𖫳

garden

ɓáá-ɖɛ̀-pà / 𖫦𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫞𖫬𖫱-𖫥𖫧𖫱

garden

ɓaà-wùɖù / 𖫦𖫧𖫲𖫧𖫱-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

prayer

ɓǎ-ɓǎ / 𖫦𖫧𖫳-𖫦𖫧𖫳

grandfather

ɓà-cù / 𖫦𖫧𖫱-𖫟𖫪𖫱

whip; short stick

ɓaɖa / 𖫦𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲

to beat
to play (an instrument)
(in time)
to be troubled (heart)
to blow (wind)

ɓaɖa dyɔ́ / 𖫦𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲 𖫕𖫨𖫰

to mock someone

ɓaɖa gbe-xwàɖà / 𖫦𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲 𖫝𖫫𖫲-𖫚𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱

to hunt with dogs

ɓaɖa kɛ́ / 𖫦𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲 𖫑𖫬𖫰

to represent

ɓaɖa mú / 𖫦𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲 𖫔𖫪𖫰𖫐

to shake (a rug)

ɓáɖáá / 𖫦𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫧𖫰

sheep

ɓáɖáa / 𖫦𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫧𖫲

yard

ɓaɖaa-ɖɛ̀ / 𖫦𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲𖫧𖫲-𖫞𖫬𖫱

musical instrument

ɓáɖáá-dyí-gmɔ̀-nyɔ̀ / 𖫦𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫕𖫭𖫰-𖫝𖫨𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

shepherd

ɓáɖáá-dyù / 𖫦𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫕𖫪𖫱

lamb

ɓáɖáá-kòò / 𖫦𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫑𖫩𖫱𖫩𖫳

sheep pen

ɓáɖáá-kù / 𖫦𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫑𖫪𖫱

sheep killed for eating

ɓáɖáá mí-bũ̌in-cɛ̃-nyɔ̀ / 𖫦𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫧𖫰 𖫔𖫭𖫰𖫐-𖫢𖫪𖫳𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫟𖫬𖫲𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

sheep shearer

ɓáɖáá-mì-ɖɔ̀ / 𖫦𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫔𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫨𖫱

wool

ɓáɖáá-po-nyɔ̀ / 𖫦𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫥𖫩𖫲-𖫕𖫨𖫱𖫐

one who raises sheep

ɓaɖa-bùè / 𖫦𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲-𖫢𖫪𖫱𖫫𖫱

ten

ɓàɖàìn / 𖫦𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐

to go around something

ɓàɖàìn dyí / 𖫦𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to rebuke

ɓàɖàìn hwòɛ̌ / 𖫦𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫤𖫩𖫱𖫬𖫳

to put a curse on someone

ɓàɖàìn-bùè / 𖫦𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫢𖫪𖫱𖫫𖫱

tenth; tithe

ɓaɖa-kɔ̃in / 𖫦𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

outside lappa

ɓǎ-dyɔ̀ɔ̌ / 𖫦𖫧𖫳-𖫕𖫨𖫱𖫨𖫳

sir (address to old man)

ɓáìn bũ̌in / 𖫦𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫢𖫪𖫳𖫐𖫭𖫲𖫐

to be attached to

ɓáìn kɔ̃in / 𖫦𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to cover

ɓaìn mú / 𖫦𖫧𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to pray in a certain place

ɓàìn / 𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐

to praise someone

ɓàìn-ɓàìn / 𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐

praise

ɓàìn-ɓàìn-wɛ̀ɖɛ̀ / 𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫛𖫬𖫱𖫞𖫬𖫱

ode; praise song

ɓá-jĩ̀ / 𖫦𖫧𖫰-𖫙𖫭𖫱𖫐

sound of marching

Ɓǎsɔ́ɔ̀-nyɔ̀ / 𖫦𖫧𖫳𖫒𖫨𖫴-𖫕𖫨𖫱𖫐

Bassa person

ɓǎto / 𖫦𖫧𖫳𖫡𖫩𖫲

friend

ɓáún-ɓáún / 𖫦𖫧𖫰𖫪𖫰𖫐-𖫦𖫧𖫰𖫪𖫰𖫐

many

ɓě / 𖫦𖫫𖫳

you (pl.)
(plural)

ɓěa / 𖫦𖫫𖫳𖫧𖫲

those

ɓěà / 𖫦𖫫𖫳𖫧𖫱

we (including speaker and addressee)

ɓéɖé / 𖫦𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰

to have; to have to

ɓéɖé sɛ́ɖɛ́ / 𖫦𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰 𖫒𖫬𖫰𖫞𖫬𖫰

to be crafty, cunning

ɓéɖé wìì kɔ̃ / 𖫦𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰 𖫛𖫭𖫱𖫭𖫱 𖫑𖫨𖫲𖫐

to have compassion on

ɓeɖe / 𖫦𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲

to sing

ɓéɖéìn hwòɖǒǔn hwòɖǒ / 𖫦𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳𖫪𖫳𖫐 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳

to look on someone with favor

ɓéɖéìn jìì mánáín / 𖫦𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫙𖫭𖫱𖫭𖫱 𖫔𖫧𖫰𖫐𖫐𖫧𖫰𖫭𖫰𖫐

to put on the tip of the finger

ɓéɖéìn kɔ̃ún / 𖫦𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

to have on one’s back

ɓèɖèìn dyi / 𖫦𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to sing to someone

ɓèɖèìn mú / 𖫦𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to put into a song

ɓeɖe-nyɔ̀ / 𖫦𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲-𖫕𖫨𖫱𖫐

singer

ɓeé / 𖫦𖫫𖫲𖫫𖫰

pig

ɓee-ɓee-ɓòɖò / 𖫦𖫫𖫲𖫫𖫲-𖫦𖫫𖫲𖫫𖫲-𖫦𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱

land of wandering

ɓee-ɓee-nyɔ̀ / 𖫦𖫫𖫲𖫫𖫲-𖫦𖫫𖫲𖫫𖫲-𖫕𖫨𖫱𖫐

wanderer

ɓeè-dyù / 𖫦𖫫𖫲𖫫𖫱-𖫕𖫪𖫱

temporary shelter

Ɓeè-Dyù-hwɔ̀ / 𖫦𖫫𖫲𖫫𖫱-𖫕𖫪𖫱-𖫠𖫨𖫱

Feast of Tabernacles

ɓěɛ̀ / 𖫦𖫫𖫳𖫬𖫱

your (pl.)
these

ɓeìn ɓóɖó / 𖫦𖫫𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫦𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰

to spread throughout the land

ɓeìn dyi / 𖫦𖫫𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to spread (a word)
to be scattered

ɓé-nyɔ̀ / 𖫦𖫫𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

blacksmith

ɓěɔ̀ / 𖫦𖫫𖫳𖫨𖫱

definite plural

ɓé-pa-nyɔ̀ / 𖫦𖫫𖫰-𖫥𖫧𖫲-𖫕𖫨𖫱𖫐

blacksmith

ɓɛ́ / 𖫦𖫬𖫰

which
to be of certain size

ɓɛ́ dyí / 𖫦𖫬𖫰 𖫕𖫭𖫰

to be of full size

ɓɛ́…ké / 𖫦𖫬𖫰 … 𖫑𖫫𖫰

in order to

ɓɛ / 𖫦𖫬𖫲

to lick
certain kind of deer

ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀-ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀ / 𖫦𖫬𖫱𖫞𖫬𖫱𖫬𖫱-𖫦𖫬𖫱𖫞𖫬𖫱𖫬𖫱

soft

ɓɛɖɛɛ̀ dyí / 𖫦𖫬𖫲𖫞𖫬𖫲𖫬𖫱 𖫕𖫭𖫰

to be soft

ɓɛ̀ɖɛ̀ìn dyí / 𖫦𖫬𖫱𖫞𖫬𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

(with time-to be at the same time)
(with condition-to be in such a state)

ɓɛɛ̀ bũ̌in / 𖫦𖫬𖫲𖫬𖫱 𖫢𖫪𖫲𖫐𖫭𖫳𖫐

to feel by hand

ɓɛ́ìn / 𖫦𖫬𖫰𖫭𖫱𖫐

to be able to

ɓɛ́ìn dyí / 𖫦𖫬𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to be equal

ɓɛ́ìn kpé / 𖫦𖫬𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫘𖫫𖫰

to be able to

ɓɛ́ìn wɔ̃ / 𖫦𖫬𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫛𖫨𖫲𖫐

to be equal

ɓɛ́ìn xwa / 𖫦𖫬𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫚𖫧𖫲

to be able to handle

ɓɛ́ìn-hwìɛ̀ / 𖫦𖫬𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫠𖫭𖫱𖫬𖫱

half

ɓɛ́-ná-ɓòò-ɓíɖí-nyɔ̀ / 𖫦𖫬𖫰-𖫐𖫧𖫰-𖫦𖫩𖫱𖫩𖫱-𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

dwarf

ɓɛ́-nì / 𖫦𖫬𖫰-𖫐𖫭𖫱𖫐

pepper soup

ɓí / 𖫦𖫭𖫰

hole

ɓíɖí / 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰

home

ɓìɖǐ / 𖫦𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳

cow

ɓìɖǐ ɓíɔ́ / 𖫦𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳 𖫦𖫭𖫰𖫨𖫰

ox

ɓíɖí-ɓòɖò / 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰-𖫦𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱

home country

ɓìɖǐ-dyù / 𖫦𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳-𖫕𖫪𖫱

calf

ɓíɖí-geɖe / 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰-𖫖𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲

home farm

ɓíɖí-gbǒ / 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰-𖫝𖫩𖫳

home
a person house

ɓíɖí-gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ / 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰-𖫝𖫩𖫳-𖫚𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫭𖫰𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

close relative

ɓíɖí-hwɔ̀ɖɔ̀ / 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰-𖫠𖫨𖫱𖫞𖫨𖫱

home town

ɓíɖí-hwɔɖɔún / 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰-𖫠𖫫𖫲𖫞𖫨𖫲𖫪𖫰𖫐

to the home town

ɓíɖíi / 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫲

down

ɓíɖíi-dyi-nà-ɖɛ̀ / 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫱-𖫕𖫭𖫲-𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

creeping animal

ɓìɖǐ-kúmúìn-ɖɛ̀ / 𖫦𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳-𖫑𖫪𖫰𖫔𖫪𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

goad

ɓìɖǐ-nɛɛ̀-nì / 𖫦𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳-𖫐𖫬𖫲𖫬𖫱𖫐-𖫐𖫭𖫱𖫐

milk

ɓìɖǐ-nɛɛ̀-nì ma-ma-kpò / 𖫦𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳-𖫐𖫬𖫲𖫬𖫱𖫐-𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫧𖫲𖫐-𖫔𖫧𖫲𖫐-𖫘𖫩𖫱

block of cheese

ɓíɖí-nyɔ̀ / 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

fellow country man

ɓìɖǐ-sùàɖɛ̀ / 𖫦𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳-𖫒𖫪𖫱𖫧𖫱𖫞𖫬𖫱

beef

ɓíɖí-taà / 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰-𖫡𖫧𖫲𖫧𖫱

home town

ɓíɖí-taún / 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰-𖫡𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐

home town

ɓí-dyù / 𖫦𖫭𖫰-𖫕𖫪𖫱

room

ɓíè dyí / 𖫦𖫭𖫰𖫫𖫱 𖫕𖫭𖫰

to be small

ɓiè / 𖫦𖫭𖫲𖫫𖫱

to worship

ɓiè-ɓiè / 𖫦𖫭𖫲𖫫𖫱-𖫦𖫭𖫲𖫫𖫱

worship

ɓièìn-naín / 𖫦𖫭𖫲𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫐𖫧𖫐𖫭𖫰𖫐

sanctuary

ɓiè-nyɔ̀ / 𖫦𖫭𖫲𖫫𖫱-𖫕𖫨𖫱𖫐

worshipper

ɓìɛ̀-dyùà / 𖫦𖫭𖫱𖫬𖫱-𖫕𖫪𖫱𖫧𖫱

toe

ɓìɛ̀-kpòɖò / 𖫦𖫭𖫱𖫬𖫱-𖫘𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱

big toe

ɓíɔ́ / 𖫦𖫭𖫰𖫨𖫰

male

ɓó / 𖫦𖫩𖫰

there

ɓo / 𖫦𖫩𖫲

foot
leg
fruit

ɓò-kéɖé / 𖫦𖫩𖫱-𖫑𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰

heel

ɓóa / 𖫦𖫩𖫰𖫧𖫲

over there

ɓo-bɛ̃̀ / 𖫦𖫩𖫲-𖫢𖫬𖫱𖫐

footprint

ɓo-ɖeín-tɛ̃̀ìn / 𖫦𖫩𖫲-𖫞𖫫𖫲𖫭𖫰𖫐-𖫡𖫬𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐

hamstring

ɓo-jĩ̌ / 𖫦𖫩𖫲-𖫙𖫭𖫳𖫐

sound of steps
sound of marching

ɓóɖó / 𖫦𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰

land
dirt

ɓóɖó-dù / 𖫦𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫗𖫪𖫱

nation

ɓóɖó-dyù / 𖫦𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫕𖫪𖫱

native

ɓóɖó-gã̀ / 𖫦𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫖𖫧𖫱𖫐

corner of the earth

ɓóɖó-kpà / 𖫦𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫘𖫧𖫱

earth

ɓóɖó-nàìn-nyɔ̀ / 𖫦𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫐𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

prince
leader

ɓóɖóɔ̀ cu-kpà / 𖫦𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰𖫨𖫱 𖫟𖫪𖫲-𖫘𖫧𖫱

respected leader

ɓóɖó-sùàǔn-cèè-ɖɛ̀ / 𖫦𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫒𖫪𖫱𖫧𖫱𖫪𖫳𖫐-𖫟𖫫𖫱𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱

history book

ɓóɖóún / 𖫦𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰𖫪𖫰𖫐

in the ground

ɓóɖó-wàìn-ɖɛ̀ / 𖫦𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫛𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

instrument to break up the ground

ɓo-jĩ̌ / 𖫦𖫩𖫲-𖫙𖫭𖫳𖫐

sound of footstep

ɓò-kéɖé / 𖫦𖫩𖫱-𖫑𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰

heel

ɓo-pìɔ̌ / 𖫦𖫩𖫲-𖫥𖫭𖫱𖫨𖫳

about one foot

ɓoún-po-bà / 𖫦𖫩𖫲𖫪𖫰𖫐-𖫥𖫩𖫲-𖫢𖫧𖫱

pair of shoes

ɓɔ́ / 𖫦𖫨𖫰

to stop
to reject

ɓɔ́ nɛɛ̀ / 𖫦𖫨𖫰 𖫐𖫬𖫲𖫬𖫱𖫐

to wean

ɓɔ̀-táà / 𖫦𖫨𖫱-𖫨𖫧𖫰𖫧𖫱

fist

ɓɔ́ɖɔ́ / 𖫦𖫨𖫰𖫞𖫨𖫰

to boast

ɓɔ́ɖɔ́ìn dyí / 𖫦𖫨𖫰𖫞𖫨𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to boast about

ɓɔ́ɖɔ́ìn dyíin / 𖫦𖫨𖫰𖫞𖫨𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰𖫭𖫲𖫐

to boast over

ɓɔ́ɖɔ́-kà / 𖫦𖫨𖫰𖫞𖫨𖫰-𖫑𖫧𖫱

arrogantly

ɓɔ̀ɖɔ̀ɔ̀-ɓɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ / 𖫦𖫨𖫱𖫞𖫨𖫱𖫨𖫱-𖫦𖫨𖫱𖫞𖫨𖫱𖫨𖫱

smooth

ɓɔ́ɖɔ́ún / 𖫦𖫨𖫰𖫞𖫨𖫰𖫪𖫰𖫐

boasting

ɓɔ́ìn / 𖫦𖫨𖫰𖫭𖫱𖫐

to be divorced

ɓɔɔ̀ / 𖫦𖫨𖫲𖫨𖫱

to hit (e.g a dog) with something

ɓɔ̀ɔ̌ / 𖫦𖫨𖫱𖫨𖫳

bag

ɓɔ̌ɔ̀ / 𖫦𖫨𖫳𖫨𖫱

sir

ɓú / 𖫦𖫪𖫰

to give off smoke

ɓúá / 𖫦𖫪𖫰𖫧𖫰

to grow

ɓúá dyai / 𖫦𖫪𖫰𖫧𖫰 𖫕𖫧𖫲𖫭𖫲

to be big (e.g. sin)

ɓúá dyí / 𖫦𖫪𖫰𖫧𖫰 𖫕𖫭𖫰

to be big

ɓúá kpé wɔ̃ / 𖫦𖫪𖫰𖫧𖫰 𖫘𖫫𖫰 𖫛𖫨𖫲𖫐

to be very big

ɓúá kpéín / 𖫦𖫪𖫰𖫧𖫰 𖫘𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐

to be very big

ɓúáí-ɓúáí / 𖫦𖫪𖫰𖫧𖫰𖫭𖫰-𖫦𖫪𖫰𖫧𖫰𖫭𖫰

fat

ɓúáìn mìɔùn dyí / 𖫦𖫪𖫰𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫭𖫱𖫐𖫨𖫲𖫪𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to be proud

ɓúáún / 𖫦𖫪𖫰𖫧𖫰𖫪𖫰𖫐

growing

ɓùɓá / 𖫦𖫪𖫱𖫦𖫧𖫰

sleeveless shirt (ephod)

ɓúɖú / 𖫦𖫪𖫰𖫞𖫪𖫰

to dig

ɓuɖu / 𖫦𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲

to fall (dew)

ɓuɖu zùù / 𖫦𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲 𖫜𖫪𖫱𖫪𖫱

to prophesy in an ecstatic state

ɓùɖùìn / 𖫦𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱𖫭𖫱𖫐

to withhold something from someone

ɓùɖùìn dyúa / 𖫦𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫪𖫰𖫧𖫲

to fall before

ɓùɖùìn kɔ̃ / 𖫦𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐

to fall onto

ɓúù / 𖫦𖫪𖫰𖫨𖫱

bark of a tree