C

C, c / 𖫟

cá / 𖫟𖫧𖫰

to deceive
really

cá jè kɔ̃in / 𖫟𖫧𖫰 𖫙𖫫𖫱 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to mess up something

(hwòɖǒ) cá kɔ̃in / (𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳) 𖫟𖫧𖫰 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to go into a frenzy

cã́ / 𖫟𖫧𖫰𖫐

thatch

cá-cá / 𖫟𖫧𖫰-𖫟𖫧𖫰

deceit

cã-cã / 𖫟𖫧𖫲𖫐-𖫟𖫧𖫲𖫐

cricket

cáɖá xwa / 𖫟𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰 𖫚𖫧𖫲

to turn

caìn / 𖫟𖫧𖫲𖫭𖫱𖫐

to be mixed with

cáná / 𖫟𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰

oil
fat of meat

cáná-dà / 𖫟𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫗𖫧𖫱

fatty place

cáná-dúún-po-po / 𖫟𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫗𖫪𖫰𖫪𖫰𖫐-𖫥𖫩𖫲-𖫥𖫩𖫲

anointing on the head

cáná-tɛ̀ɓɛ̀ɛ̌ / <𖫟𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰-𖫡𖫬𖫱𖫦𖫬𖫱𖫬𖫳

flask of oil

càpè / 𖫟𖫧𖫱𖫥𖫫𖫱

captain

ce / 𖫟𖫫𖫲

light

céè / 𖫟𖫫𖫰𖫫𖫱

to write

céè-céè / 𖫟𖫫𖫰𖫫𖫱-𖫟𖫫𖫰𖫫𖫱

speckled

céè-ɖɛ̀ / 𖫟𖫫𖫰𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱

book letter

céè-ɖɛ̀-kpà / 𖫟𖫫𖫰𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱-𖫘𖫧𖫱

letter

céè-ɖɛ̀-kpò / 𖫟𖫫𖫰𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱-𖫘𖫩𖫱

book

céè-dyèɖè / 𖫟𖫫𖫰𖫫𖫱-𖫕𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

writing spot

cɛ̃́ / 𖫟𖫬𖫰𖫐

to learn

cɛ̃́ dyi / 𖫟𖫬𖫰𖫐 𖫕𖫭𖫲

to pick up
to find

cɛ̃ / 𖫟𖫬𖫲𖫐

to say
to cut (a farm)

cɛ̃ ɓó / 𖫟𖫬𖫲𖫐 𖫦𖫩𖫰

to cut off

cɛ̃ ɓo-ɖeín-tɛ̃̀ìn / 𖫟𖫬𖫲𖫐 𖫦𖫩𖫲-𖫞𖫫𖫲𖫭𖫰𖫐-𖫡𖫬𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐

to hamstring (a horse)

cɛ̃ dúí / 𖫟𖫬𖫲𖫐 𖫗𖫪𖫰𖫭𖫰

to cut off someone’s head (after death)

cɛ̃ kɔ̃ / 𖫟𖫬𖫲𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐

to cross (a road)

cɛ̃ kɔ̃ún / 𖫟𖫬𖫲𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

to speak behind one’s back

cɛ̃ kpáún / 𖫟𖫬𖫲𖫐 𖫘𖫧𖫰𖫪𖫰𖫐

to be separated

cɛ̃ kpó / 𖫟𖫬𖫲𖫐 𖫘𖫩𖫰

to cut through the middle of something

cɛ̃ mí bũ̌in / 𖫟𖫬𖫲𖫐 𖫔𖫭𖫰𖫐 𖫢𖫪𖫲𖫐𖫭𖫳𖫐

to shear (a sheep)

cɛ̃ woɖo gbo / 𖫟𖫬𖫲𖫐 𖫛𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲 𖫝𖫩𖫲

to publicly chase out (cut off)

cɛ̃ xwíníín / 𖫟𖫬𖫲𖫐 𖫚𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫭𖫰𖫐

to make partitions

cɛ̃ zɔ̃ín / 𖫟𖫬𖫲𖫐 𖫜𖫨𖫲𖫐𖫭𖫰𖫐

to judge a matter

cɛ̃̀ / 𖫟𖫬𖫱𖫐

to break (string)

cɛ̃̀ ɓó / 𖫟𖫬𖫱𖫐 𖫦𖫩𖫰

to be cut off

cɛ̃̀ dya / 𖫟𖫬𖫱𖫐 𖫕𖫧𖫲

to be of a certain height

cɛ̃̀ kpo / 𖫟𖫬𖫱𖫐 𖫘𖫩𖫲

to be cut in half

cɛ́ɖɔ̀ / 𖫟𖫬𖫰𖫞𖫨𖫱

cherub

cɛ́ɛ̀ xwa / 𖫟𖫬𖫰𖫬𖫱 𖫚𖫧𖫲

to turn around

cɛ̃ìn dyi / 𖫟𖫬𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to cut into pieces

cɛ̃ìn kɔ̃in / 𖫟𖫬𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to cross two things

cɛ̃ìn kpói / 𖫟𖫬𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫘𖫩𖫰𖫭𖫲

to cut into pieces

cɛ̃̀ìn dyí / 𖫟𖫬𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to be cut off

cɛ̃̀ìn gmɔ ɖei / 𖫟𖫬𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫝𖫨𖫲 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫲

to erect a wall around (a town)

cɛ̃̀ìn kɔ̃ / 𖫟𖫬𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐

to cross through (a valley)

cɛ̃̀ìn zaa / 𖫟𖫬𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫜𖫧𖫲𖫧𖫲

to decide a case

cɛ́ɛ̀ xwa / 𖫟𖫬𖫰𖫬𖫱 𖫚𖫧𖫲

to turn around
to turn over

cɛin / 𖫟𖫬𖫲𖫭𖫲𖫐

flat (pan)

cɛ́kò / 𖫟𖫬𖫰𖫑𖫩𖫱

shekel

cɛ̃́-sɛ̀ / 𖫟𖫬𖫰𖫐-𖫒𖫬𖫱

poisonous snake

cĩ́ / 𖫟𖫭𖫰𖫐

to live

cĩ́-naín / 𖫟𖫭𖫰𖫐-𖫐𖫧𖫲𖫭𖫰𖫐

dwelling place

cówè / <𖫟𖫩𖫰𖫛𖫫𖫱/span>

steward
usher

cɔ́cì-gbò / 𖫟𖫨𖫰𖫟𖫭𖫱-𖫝𖫩𖫱

church building

cɔ́ɔ́ / 𖫟𖫨𖫰𖫨𖫰

stew
soup

cṹ / 𖫟𖫪𖫰𖫐

to push

cu / 𖫟𖫪𖫲

tree

cuà-kɔ̃-hwɔ̀ɖɔ̀ / 𖫟𖫪𖫲𖫧𖫱-𖫑𖫨𖫲𖫐-𖫠𖫨𖫱𖫞𖫨𖫱

village
small town

cu-ɓò / 𖫟𖫪𖫲-𖫦𖫩𖫱

fruit

cu-ɖɔ́ / 𖫟𖫪𖫲-𖫞𖫨𖫰

branch

cúè-ɓò / 𖫟𖫪𖫰𖫫𖫱-𖫦𖫩𖫱

pillar

cu-gɔ̃̀ / 𖫟𖫪𖫲-𖫖𖫨𖫱𖫐

tree standing alone

cu-gbɔ̌ / 𖫟𖫪𖫲-𖫝𖫨𖫳

bush

cu-gmùnùùn / 𖫟𖫪𖫲-𖫝𖫪𖫱𖫐𖫐𖫪𖫱𖫪𖫱𖫐

tree stump

cu-gmɛ̀nɛ̀ɛ̀ / 𖫟𖫪𖫲-𖫝𖫬𖫱𖫐𖫐𖫬𖫱𖫬𖫱𖫐

root of a tree
root

cu-gmùnùù / 𖫟𖫪𖫲-𖫝𖫪𖫱𖫐𖫐𖫪𖫱𖫪𖫱𖫐

tree stump

cuò / 𖫟𖫪𖫲𖫩𖫱

to send one on his way

cuòìn mú / 𖫟𖫪𖫲𖫩𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to send a message by someone

cuò-wùɖù / 𖫟𖫪𖫲𖫩𖫱-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

message sent

cu-pĩ̀à / 𖫟𖫪𖫲-𖫥𖫭𖫱𖫐𖫧𖫱

plank