C

C, c

cá

to deceive

really

cá jè kɔ̃in

to mess up something

(hwòɖǒ) cá kɔ̃in

to go into a frenzy

cã́

thatch

cá-cá

deceit

cã-cã

cricket

cáɖá xwa

to turn

caìn

to be mixed with

cáná

oil

fat of meat

cáná-dà

fatty place

cáná-dúún-po-po

anointing on the head

cáná-tɛ̀ɓɛ̀ɛ̌

flask of oil

càpè

captain

ce

light

céè

to write

céè-céè

speckled

céè-ɖɛ̀

book letter

céè-ɖɛ̀-kpà

letter

céè-ɖɛ̀-kpò

book

céè-dyèɖè

writing spot

cɛ̃́

to learn

cɛ̃́ dyi

to pick up

to find

cɛ̃

to say

to cut (a farm)

cɛ̃ ɓó

to cut off

cɛ̃ ɓo-ɖeín-tɛ̃̀ìn

to hamstring (a horse)

cɛ̃ dúí

to cut off someone’s head (after death)

cɛ̃ kɔ̃

to cross (a road)

cɛ̃ kɔ̃ún

to speak behind one’s back

cɛ̃ kpáún

to be separated

cɛ̃ kpó

to cut through the middle of something

cɛ̃ mí bũ̌in

to shear (a sheep)

cɛ̃ woɖo gbo

to publicly chase out (cut off)

cɛ̃ xwíníín

to make partitions

cɛ̃ zɔ̃ín

to judge a matter

cɛ̃̀

to break (string)

cɛ̃̀ ɓó

to be cut off

cɛ̃̀ dya

to be of a certain height

cɛ̃̀ kpo

to be cut in half

cɛ́ɖɔ̀

cherub

cɛ́ɛ̀ xwa

to turn around

cɛ̃ìn dyi

to cut into pieces

cɛ̃ìn kɔ̃in

to cross two things

cɛ̃ìn kpói

to cut into pieces

cɛ̃̀ìn dyí

to be cut off

cɛ̃̀ìn gmɔ ɖei

to erect a wall around (a town)

cɛ̃̀ìn kɔ̃

to cross through (a valley)

cɛ̃̀ìn zaa

to decide a case

cɛ́ɛ̀ xwa

to turn around

to turn over

cɛin

flat (pan)

cɛ́kò

shekel

cɛ̃́-sɛ̀

poisonous snake

cĩ́

to live

cĩ́-naín

dwelling place

cówè

steward

usher

cɔ́cì-gbò

church building

cɔ́ɔ́

stew

soup

cṹ

to push

cu

tree

cuà-kɔ̃-hwɔ̀ɖɔ̀

village

small town

cu-ɓò

fruit

cu-ɖɔ́

branch

cúè-ɓò

pillar

cu-gɔ̃̀

tree standing alone

cu-gbɔ̌

bush

cu-gmùnùùn

tree stump

cu-gmɛ̀nɛ̀ɛ̀

root of a tree

root

cu-gmùnùù

tree stump

cuò

to send one on his way

cuòìn mú

to send a message by someone

cuò-wùɖù

message sent

cu-pĩ̀à

plank