D

D, d / 𖫗

da / 𖫗𖫧𖫲

somewhere

da vɛ̃in / 𖫗𖫧𖫲 𖫣𖫬𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

far away

dà / 𖫗𖫧𖫱

here (emphatic); mother-in-law

dã̌ / 𖫗𖫧𖫳𖫐

to hop (insect)

daɓa / 𖫗𖫧𖫲𖫦𖫧𖫲

to kindle a fire

dàɓò / 𖫗𖫧𖫱𖫦𖫩𖫱

old lady (respectful title of an elderly woman)
grandmother

dàǔn-dà / 𖫗𖫧𖫱𖫪𖫳𖫐-𖫗𖫧𖫱

choice part (e.g. of meat)

dè ɖùǔ gbo / 𖫗𖫫𖫱 𖫞𖫪𖫱𖫪𖫳 𖫝𖫩𖫲

to listen to

dè dya / 𖫗𖫫𖫱 𖫕𖫧𖫲

to respect
to honor

dè dyéɖé gbo / 𖫗𖫫𖫱 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰 𖫝𖫩𖫲

to notice
to look after

(fɛ̀ɛ̀) dè dyí / (𖫓𖫬𖫱𖫬𖫱) 𖫗𖫫𖫱 𖫕𖫭𖫰

to suffocate

dè dyi / 𖫗𖫫𖫱 𖫕𖫭𖫲

to set down
to keep

(hwòɖǒ) dè dyi / (𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳) 𖫗𖫫𖫱 𖫗𖫕𖫭𖫲

to be satisfied

dè dɔ́ɔ́ / 𖫗𖫫𖫱 𖫗𖫨𖫰𖫨𖫰

to converse

dè gbɛ̌ / 𖫗𖫫𖫱 𖫝𖫬𖫳

to pack up

dè gbɔ / 𖫗𖫫𖫱 𖫝𖫨𖫲

to begin

dè hwìɖǐi / 𖫗𖫫𖫱 𖫠𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳𖫭𖫲

to please someone
to expect

dè hwòɖǒ dyi / 𖫗𖫫𖫱 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳 𖫕𖫭𖫲

to please someone

dè hwòɖǒ kɔ̃ / 𖫗𖫫𖫱 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳 𖫑𖫨𖫲𖫐

to trust in someone
to hope for something

dè kɔún / 𖫗𖫫𖫱 𖫑𖫨𖫲𖫪𖫰𖫐

to set on the shoulder

dè kú dú / 𖫗𖫫𖫱 𖫑𖫪𖫰 𖫗𖫪𖫰

to put one’s hands over one’s head (in sorrow)

dè kpoí / 𖫗𖫫𖫱 𖫘𖫩𖫲𖫭𖫰

to fasten with a knot

dè mɛ / 𖫗𖫫𖫱 𖫔𖫬𖫲𖫐

to describe

dè sɔ̃ dúún / 𖫗𖫫𖫱 𖫒𖫨𖫲𖫐 𖫗𖫪𖫰𖫪𖫰𖫐

to set hands on the head of

dè tɔ̀ɔ̀-máún / 𖫗𖫫𖫱 𖫡𖫨𖫱𖫨𖫱-𖫔𖫧𖫰𖫪𖫰𖫐

to mortgage

dè wuɖu / 𖫗𖫫𖫱 𖫛𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲

to make a covenant (2 parties)

dè xwíɖí wɔ̃ / 𖫗𖫫𖫱 𖫚𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰 𖫛𖫨𖫲𖫐

to make someone pregnant

dè zaa / 𖫗𖫫𖫱 𖫜𖫧𖫲𖫧𖫲

to present a palaver

dě / 𖫗𖫫𖫳

testicles

dě-ɓɔ̀ɔ̌-ɖɔ̀ / 𖫗𖫫𖫳-𖫦𖫨𖫱𖫨𖫳-𖫞𖫨𖫱

sackcloth

deɖe / 𖫗𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲

beans

dèɖè / 𖫗𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

to bathe

dèɖè bũ̌in / 𖫗𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱 𖫢𖫪𖫲𖫐𖫭𖫳𖫐

to bathe all over

dèɖè dyi / 𖫗𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱 𖫕𖫭𖫲

to wash off (part of the body)

dèɖě / 𖫗𖫫𖫱𖫞𖫫𖫳

to descend (a hill)

dèɖě dya / 𖫗𖫫𖫱𖫞𖫫𖫳 𖫕𖫧𖫲

to sit down

deɖe-ɓɛ̀-nì / 𖫗𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲-𖫦𖫬𖫱-𖫐𖫭𖫱𖫐

bean soup

dèɖèìn ní / 𖫗𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫐𖫭𖫰𖫐

to bathe with water

dèɖěìn dyi / 𖫗𖫫𖫞𖫫𖫳𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to climb or go down on (eg. a rope or tree)

dèè-wùɖù / 𖫗𖫫𖫱𖫫𖫱-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

covenant

gma-gbɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ / 𖫝𖫧𖫲𖫐-𖫝𖫨𖫱𖫞𖫨𖫱𖫨𖫱

Ark of the Covenant

deɖe-gèɖè / 𖫗𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲-𖫖𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

bean field

déín / 𖫗𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐

exact (time)

deìn dúún / 𖫗𖫫𖫭𖫱𖫐 𖫗𖫪𖫰𖫪𖫰𖫐

to be on top of each other

deìn kɔ̃in / 𖫗𖫫𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to be piled up

deìn wuɖu kɔ̃in / 𖫗𖫫𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫛𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to make an agreement

dèìn dú / 𖫗𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫗𖫪𖫰

to set on the head

dèìn dyi / 𖫗𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to set in a place

(hwòɖǒ) dèìn dyi / (𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳) 𖫗𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to be pleased with something

dèìn dyúa / 𖫗𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫪𖫰𖫧𖫲

to set in front

dèìn hwuɖui / 𖫗𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫠𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲𖫭𖫲

to be at the bottom of

dèìn kɔ̃ / 𖫗𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐

to be on top of

dèìn mú / 𖫗𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to soak into

(hwòɖǒ) dèìn múin / (𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳) 𖫗𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫭𖫲𖫐

to be satisfied with

dèìn wuɖu wĩín / 𖫗𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫛𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲 𖫛𖫭𖫲𖫐𖫭𖫰𖫐

to send a message by

dèìn xwa / 𖫗𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫚𖫧𖫲

to send in care of (someone)

dɛ̃ / 𖫗𖫬𖫲𖫐

shame

dɛ̀ / 𖫗𖫬𖫱

the place where

dɛ̌ / 𖫗𖫬𖫳

where?

dɛ̃̌ / 𖫗𖫬𖫳𖫐

fly

dɛ́ɖɛ́ / 𖫗𖫬𖫰𖫞𖫬𖫰

to go around

dɛ́ɖɛ́ìn / 𖫗𖫬𖫰𖫞𖫬𖫰𖫭𖫱𖫐

to carry around something

dɛ̃-ɖɛ̀ / 𖫗𖫬𖫲𖫐-𖫞𖫬𖫱

shameful thing

dɛ̀nɛ̀ / 𖫗𖫬𖫱𖫐𖫬𖫱𖫐

moon
month

dɛ̀nɛ̀-cèè-ɖɛ̀ / 𖫗𖫬𖫱𖫐𖫬𖫱𖫐-𖫟𖫫𖫱𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱

calendar

Dɛ̀nɛ̀-Ɖìè-Hwèɖè-hwɔ̀ / 𖫗𖫬𖫱𖫐𖫬𖫱𖫐-𖫞𖫭𖫱𖫫𖫱-𖫠𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱-𖫠𖫨𖫱

New Moon Feast

dɛ̀nɛ̀-dyù / 𖫗𖫬𖫱𖫐𖫬𖫱𖫐-𖫕𖫪𖫱

star

dìɓà-hwɔ̀ɖɔ̀ / 𖫗𖫭𖫱𖫦𖫧𖫱-𖫠𖫨𖫱𖫞𖫨𖫱

capital city

díɖí / 𖫗𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰

terror

diè ɖɛi / 𖫗𖫭𖫲𖫫𖫱 𖫞𖫬𖫲𖫭𖫲

to ask about something

diè dyi / 𖫗𖫭𖫲𖫫𖫱 𖫕𖫭𖫲

to ask

dìì / 𖫗𖫭𖫱𖫭𖫱

strong wind

dĩ́ín-dĩ̀ìn / 𖫗𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫗𖫭𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐

glory, wonderful

dĩ́ín-dĩ̀ìn-ɖɛ̀ / 𖫗𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫗𖫭𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

wonder

dĩin-dɔ̃ / 𖫗𖫭𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫗𖫨𖫲𖫐

amazement

Dìǔ / 𖫗𖫭𖫱𖫪𖫳

September

dǒ / 𖫗𖫩𖫳

raft

doìn mú / 𖫗𖫩𖫲𖫭𖫱𖫐

to deny

doìn-nɔ̀ɔ̌ / 𖫗𖫩𖫲𖫭𖫱𖫐-𖫐𖫨𖫱𖫨𖫳

riddle

dòùnɓìǎ / 𖫗𖫩𖫱𖫪𖫱𖫐𖫦𖫭𖫱𖫧𖫳

lake

dɔ-nì / 𖫗𖫨𖫲-𖫐𖫭𖫱𖫐

urine

dɔ̃ / 𖫗𖫨𖫲𖫐

to buy

dɔ̀ ɓo / 𖫗𖫨𖫱 𖫦𖫩𖫲

to linger

dɔ̃̌ mú / 𖫗𖫨𖫳𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to test
to tempt

dɔ̃̌ wɔ̃ / 𖫗𖫨𖫳𖫐 𖫛𖫨𖫲𖫐

to taste

dɔ̃̀ǐn / 𖫗𖫨𖫱𖫐𖫭𖫳𖫐

line (of people)

dɔ́ɔ́ / 𖫗𖫨𖫰𖫨𖫰

conversation

dɔ̀ɔ̀-kpà / 𖫗𖫨𖫱𖫨𖫱-𖫘𖫧𖫱

torch

dɔ̃̌ùn / 𖫗𖫨𖫳𖫐𖫪𖫱𖫐

(word of challenge)

dú / 𖫗𖫪𖫰

head
group

dùǎ / 𖫗𖫪𖫱𖫧𖫳

fanner

Dǔà-Dù / 𖫗𖫪𖫳𖫧𖫱-𖫗𖫪𖫱

January

dú-ɓò / 𖫗𖫪𖫰-𖫦𖫩𖫱

head (apart from body)

dú-hwìɛ̀ / 𖫗𖫪𖫰-𖫠𖫭𖫱𖫬𖫱

top of the head

dúi-bĩìn-ɖɔ̀ / 𖫗𖫪𖫰𖫭𖫲-𖫢𖫭𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫨𖫱

turban

dúí-sè-ɖɛ̀ / 𖫗𖫪𖫰𖫭𖫰-𖫒𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱

inheritance

dúí-sè-nyɔ̀ / 𖫗𖫪𖫰𖫭𖫰-𖫒𖫫𖫱-𖫕𖫨𖫱𖫐

heir

dú-jìnììn-ɖɛ̀ / 𖫗𖫪𖫱-𖫙𖫭𖫱𖫐𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

headtie

dú-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ / 𖫗𖫪𖫰-𖫑𖫨𖫲𖫐-𖫗𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱

pillow

dunu / 𖫗𖫪𖫲𖫐𖫪𖫲𖫐

dew, mist

Dunu-Tòɖò / 𖫗𖫪𖫱𖫐𖫪𖫱𖫐-𖫡𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱

March

Dùò / 𖫗𖫪𖫱𖫩𖫱

May

dùǔ / 𖫗𖫪𖫱𖫪𖫳

moth

dúún / 𖫗𖫪𖫰𖫪𖫰𖫐

long dress