Ɖ

Ɖ, ɖ / 𖫞

ɖá / 𖫞𖫧𖫰

to call

ɖá ɖɛ / 𖫞𖫧𖫰 𖫞𖫬𖫲

to have regard for someone

ɖa / 𖫞𖫧𖫲

to fry

ɖà / 𖫞𖫧𖫱

(used in lest construction)
here

ɖǎ / 𖫞𖫧𖫳

have (completive)
knife

ɖáá / 𖫞𖫧𖫰𖫧𖫰

leg (of an animal cut off)

ɖaa-cànà / 𖫞𖫧𖫲𖫧𖫲-𖫟𖫧𖫱𖫐𖫐𖫧𖫱𖫐

fried oil
(used for yellow color)

ɖàà-màà / 𖫞𖫧𖫱𖫧𖫱-𖫔𖫧𖫱𖫧𖫱

barren woman

ɖáɓá / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰

to kill

ɖáɓá dyí / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰 𖫕𖫭𖫰

to kill with something

ɖáɓá dyúa / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰 𖫕𖫪𖫰𖫧𖫲

to frown

ɖáɓá kú / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰 𖫑𖫪𖫰

to kill someone

ɖáɓá sàà / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰 𖫒𖫧𖫱𖫧𖫱

to circumcise

ɖaɓa / 𖫞𖫧𖫲𖫦𖫧𖫲

to rain
to weave
to cut down

ɖáɓá-ɖáɓá / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰-𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰

slaughter

ɖáɓáìn / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐

to kill in a certain place

ɖáɓáìn dyí / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to kill with something

ɖaɓaìn dyi / 𖫞𖫧𖫲𖫦𖫧𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to cut with something

ɖàɓàìn / 𖫞𖫧𖫱𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐

to measure

ɖàɓàìn-ɖɛ̀ / 𖫞𖫧𖫱𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

miracle
sign

ɖaɓa-tì / 𖫞𖫧𖫲𖫦𖫧𖫲-𖫡𖫭𖫱

rainy season

ɖǎ-dyù / 𖫞𖫧𖫳-𖫕𖫪𖫱

small knife

ɖáìn / 𖫞𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐

to call someone something

ɖáìn nyɛ́nɛ́ín / 𖫞𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫬𖫰𖫐𖫐𖫬𖫰𖫭𖫰𖫐

to promise
to name after someone

ɖáúnpò / 𖫞𖫧𖫰𖫪𖫰𖫐𖫥𖫩𖫱

lamp

ɖé / 𖫞𖫫𖫰

there

ɖe / 𖫞𖫫𖫲

back
again
mother

ɖe ɖɛ múin / 𖫞𖫫𖫲 𖫞𖫬𖫲 𖫔𖫪𖫰𖫐𖫭𖫲𖫐

to think through carefully

ɖe-wɔ̃̀ / 𖫞𖫫𖫲-𖫛𖫨𖫱𖫐

window

ɖéa / 𖫞𖫫𖫰𖫧𖫲

over there

ɖéé ɖé / 𖫞𖫫𖫰𖫫𖫰 𖫞𖫫𖫰

far over there

ɖéè / 𖫞𖫫𖫰𖫫𖫱

guest
to be sweet

ɖéè wĩin / 𖫞𖫫𖫰𖫫𖫱 𖫛𖫭𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to be sweet in the mouth

ɖéé-ɖéé / 𖫞𖫫𖫰𖫫𖫰-𖫞𖫫𖫰𖫫𖫰

sweet

ɖei / 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫲

around

ɖeín / 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫰𖫐

behind

ɖèìn / 𖫞𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐

to melt something

ɖeín-sí-nyɔ̀ / 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫰𖫐-𖫒𖫭𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

follower

ɖekè / 𖫞𖫫𖫲𖫑𖫫𖫱

also

ɖénì / 𖫞𖫫𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐

linen

ɖénì-ɓɔ̀ǔn-ɓɔ́ún / 𖫞𖫫𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫦𖫨𖫱𖫪𖫳𖫐-𖫦𖫨𖫰𖫪𖫰𖫐

linen underwear (male)

ɖénì-ɖɔ̀ / 𖫞𖫫𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫨𖫱

linen cloth

ɖénì-gã̀ùn / 𖫞𖫫𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐-

linen robe

ɖénì-gbò-jìnììn-ɖɛ̀ / 𖫞𖫫𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫝𖫩𖫱-𖫙𖫭𖫱𖫐𖫐𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

linen belt

ɖénì-ìfɔ̀ / 𖫞𖫫𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫭𖫱𖫓𖫨𖫱

linen ephod

ɖe-wɔ̃̀ / 𖫞𖫫𖫲-𖫛𖫨𖫱𖫐

window

ɖɛ́ / 𖫞𖫬𖫰

what?

ɖɛ́ kɔ̃̀ jè / 𖫞𖫰 𖫑𖫨𖫱𖫐 𖫙𖫫𖫱𖫱

why?

ɖɛ / 𖫞𖫬𖫲

thing
spirit

ɖɛ gbà / 𖫞𖫬𖫲 𖫝𖫧𖫱

bad thing

ɖɛ-ɓá-nyɔ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫦𖫧𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

truck farmer

ɖɛ-ɓá-zɔ̃̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫦𖫧𖫰-𖫜𖫨𖫱𖫐

year for planting

ɖɛ̀ɓɛ̀ ɖɛ̀ǐn / 𖫞𖫬𖫱𖫦𖫬𖫱 𖫞𖫬𖫱𖫭𖫳𖫐

to like to do something

ɖɛ̀ɓɛ̀ mú / 𖫞𖫬𖫱𖫦𖫬𖫱 𖫔𖫪𖫰𖫐

to love

ɖɛ̀ɓɛ̀-ɓǎto / 𖫞𖫬𖫱𖫦𖫬𖫱-𖫦𖫧𖫳𖫡𖫩𖫲

beloved friend

ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn / 𖫞𖫬𖫱𖫦𖫬𖫱𖫭𖫳𖫐-𖫞𖫬𖫱𖫦𖫬𖫱𖫭𖫳𖫐

love

ɖɛ-dyi-dèìn-naín /

storeroom

ɖɛ-fuɖuù-nyɔ̀ /

irresponsible person

ɖɛ-fùù /

dishes

ɖɛ-gana-xwa-zàìn-nyɔ̀ /

violent man

ɖɛ-gana-xwa-zàìn-zàìn /

violence

ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ /

evil person

ɖɛ-gbo-ɖàɓàìn-ɖɛ̀ /

measuring item

ɖɛ-gbo-ɖàɓàìn-ɖùǔ /

plumb line

(nyɔ) ɖɛ-hwìɖǐi-dyàìn-sɔ̀-kpò /

memorial stone

ɖɛín-ɖɛ̀ /

good thing

ɖɛín-dyi-dèìn-naín /

storeroom

ɖɛ-kɔ̃in-gmɔìn-nyɔ̀ /

overseer

ɖɛ-kɔ̃-sũ̀ìn-sɔ̀ɔ̌-kpò /

millstone

ɖɛ-mú-ɖàɓàìn-ɖɛ̀ /

volume measurement

ɖɛ-mú-ɖàɓàìn-kòpò /

measuring cup

ɖɛ-mú-gbɔɔ̀-ɖɛ̀ /

destructive thing

ɖɛ-múin-ɖe-nyɔ̀ /

careful thinker

ɖɛ mu kpáùn wɛ̃ɛ cɛ̃-nyɔ̀ /

prophet

ɖɛ mu kpáùn wɛ̃ɛ dyé-nyɔ̀ /

seer

ɖɛ-mú-mùìn-nyɔ̀ /

reckless person

ɖɛ-mú-nya-ɖɛ̀ /

sifter

ɖɛ-peɖe-nyɔ̀ /

a merchant

ɖɛ-pĩ-nyɔ̀ /

cook

ɖɛ-sɔ̃-bɛ̃̀ kɔ̃-pòìn-ɖɛ̀ /

seal

ɖɛ-xwa-bĩ-bĩ /

mistake

ɖɛ-xwa-dɔ̃̌ìn-ɖɛ̀ /

scale

ɖí /

spear

ɖi /

to eat

ɖi wuɖu /

to vow

ɖíà /

foreigner

ɖíà-kpèɖè /

foreign custom

ɖìàǔn /

foreign land or country

ɖiaún-ɓìɛ̀-kpòɖò /

right big toe

ɖiaùn-ɓò /

right foot

ɖiaún-ɖùǔ-téé /

right ear lobe

ɖiaún-dyèɖè-ɓò /

right eye

ɖiaún-jìì-kpòɖò /

right thumb

ɖiaún-pɔ̃̀ /

right hind leg

ɖiaùn-sɔ̃̀ /

right hand

ɖíà-wùɖù /

foreign language

ɖie (ɖìè) /

new

ɖíɛ́ ɓě /

some of (pl.)

ɖíí /

relative

ɖii-cù /

tree with edible fruit

ɖii-ɖɛ̀ /

food

ɖii-ɖɛ-bã̀ìn-nyɔ̀ /

one who has a lot of food

ɖii-ɖɛ̀-hwɔ̀ /

banquet

ɖii-ɖɛ̀-hwùɖùǔ /

big bowl of food

ɖii-ɖɛ̀-nyìǐ-ɖɛ̀ /

food offering

ɖii-ɖɛ̀-sàǎ-zàìn-ɖɛ̀ /

grain offering

ɖíí-gàà /

brother

ɖíí-màà /

sister

ɖììn /

to eat in a certain place

ɖììn wuɖu dyéɖéín /

to make a promise before someone

ɖii-pìǐ /

pasture grass

ɖii-sùàɖɛ̀ /

edible meat

ɖii-vàǎ /

edible greens

ɖí-kpà /

a throw of a spear

ɖo /

honey
handle (of tool)

ɖò /

a
some

ɖoɓo /

to send (a person)
to be full (after eating)

ɖoɓo jè /

to send for someone

ɖoɓo kíá /

to send a messenger

ɖoɓo wuɖu /

to send word

ɖoɓoìn wuɖu dyi /

to send a message

ɖò-ɖò /

each

ɖo-kpã̀ /

honeycomb

ɖo-nì /

honey

ɖòùn /

only

ɖɔ́ /

branch of (tree, river, etc.)

ɖɔ /

cloth
neck (in combination with other words)

ɖɔ-kpa /

war trumpet

ɖɔ-po-ɖɛ̀ /

necklace

ɖɔsɛ̀ /

dragon

ɖɔ-zɔ̃̀ /

sackcloth

ɖú dyí /

to lift
to take so long (with time)

ɖú kpaí /

to take the blame

ɖú kpàǐ /

to begin

ɖu pṹá /

to weigh so many pounds

ɖu to /

to be victorious

ɖu toún /

to defeat

ɖua /

anchor

ɖua-pòìn-naín /

harbor

ɖúú /

rope
vine

ɖùǔ /

ear
drum

ɖuú-ɖuú /

kind of bird (black head)

ɖúú-gbǒ /

vine

ɖùǔn-po-ɖɛ̀ /

earring

ɖùǔ-téé /

lobe of the ear