Ɖ

Ɖ, ɖ / 𖫞

ɖá / 𖫞𖫧𖫰

to call

ɖá ɖɛ / 𖫞𖫧𖫰 𖫞𖫬𖫲

to have regard for someone

ɖa / 𖫞𖫧𖫲

to fry

ɖà / 𖫞𖫧𖫱

(used in lest construction)
here

ɖǎ / 𖫞𖫧𖫳

have (completive)
knife

ɖáá / 𖫞𖫧𖫰𖫧𖫰

leg (of an animal cut off)

ɖaa-cànà / 𖫞𖫧𖫲𖫧𖫲-𖫟𖫧𖫱𖫐𖫐𖫧𖫱𖫐

fried oil
(used for yellow color)

ɖàà-màà / 𖫞𖫧𖫱𖫧𖫱-𖫔𖫧𖫱𖫧𖫱

barren woman

ɖáɓá / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰

to kill

ɖáɓá dyí / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰 𖫕𖫭𖫰

to kill with something

ɖáɓá dyúa / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰 𖫕𖫪𖫰𖫧𖫲

to frown

ɖáɓá kú / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰 𖫑𖫪𖫰

to kill someone

ɖáɓá sàà / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰 𖫒𖫧𖫱𖫧𖫱

to circumcise

ɖaɓa / 𖫞𖫧𖫲𖫦𖫧𖫲

to rain
to weave
to cut down

ɖáɓá-ɖáɓá / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰-𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰

slaughter

ɖáɓáìn / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐

to kill in a certain place

ɖáɓáìn dyí / 𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to kill with something

ɖaɓaìn dyi / 𖫞𖫧𖫲𖫦𖫧𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to cut with something

ɖàɓàìn / 𖫞𖫧𖫱𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐

to measure

ɖàɓàìn-ɖɛ̀ / 𖫞𖫧𖫱𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

miracle
sign

ɖaɓa-tì / 𖫞𖫧𖫲𖫦𖫧𖫲-𖫡𖫭𖫱

rainy season

ɖǎ-dyù / 𖫞𖫧𖫳-𖫕𖫪𖫱

small knife

ɖáìn / 𖫞𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐

to call someone something

ɖáìn nyɛ́nɛ́ín / 𖫞𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫬𖫰𖫐𖫐𖫬𖫰𖫭𖫰𖫐

to promise
to name after someone

ɖáúnpò / 𖫞𖫧𖫰𖫪𖫰𖫐𖫥𖫩𖫱

lamp

ɖé / 𖫞𖫫𖫰

there

ɖe / 𖫞𖫫𖫲

back
again
mother

ɖe ɖɛ múin / 𖫞𖫫𖫲 𖫞𖫬𖫲 𖫔𖫪𖫰𖫐𖫭𖫲𖫐

to think through carefully

ɖe-wɔ̃̀ / 𖫞𖫫𖫲-𖫛𖫨𖫱𖫐

window

ɖéa / 𖫞𖫫𖫰𖫧𖫲

over there

ɖéé ɖé / 𖫞𖫫𖫰𖫫𖫰 𖫞𖫫𖫰

far over there

ɖéè / 𖫞𖫫𖫰𖫫𖫱

guest
to be sweet

ɖéè wĩin / 𖫞𖫫𖫰𖫫𖫱 𖫛𖫭𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to be sweet in the mouth

ɖéé-ɖéé / 𖫞𖫫𖫰𖫫𖫰-𖫞𖫫𖫰𖫫𖫰

sweet

ɖei / 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫲

around

ɖeín / 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫰𖫐

behind

ɖèìn / 𖫞𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐

to melt something

ɖeín-sí-nyɔ̀ / 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫰𖫐-𖫒𖫭𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

follower

ɖekè / 𖫞𖫫𖫲𖫑𖫫𖫱

also

ɖénì / 𖫞𖫫𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐

linen

ɖénì-ɓɔ̀ǔn-ɓɔ́ún / 𖫞𖫫𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫦𖫨𖫱𖫪𖫳𖫐-𖫦𖫨𖫰𖫪𖫰𖫐

linen underwear (male)

ɖénì-ɖɔ̀ / 𖫞𖫫𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫨𖫱

linen cloth

ɖénì-gã̀ùn / 𖫞𖫫𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐-

linen robe

ɖénì-gbò-jìnììn-ɖɛ̀ / 𖫞𖫫𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫝𖫩𖫱-𖫙𖫭𖫱𖫐𖫐𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

linen belt

ɖénì-ìfɔ̀ / 𖫞𖫫𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫭𖫱𖫓𖫨𖫱

linen ephod

ɖe-wɔ̃̀ / 𖫞𖫫𖫲-𖫛𖫨𖫱𖫐

window

ɖɛ́ / 𖫞𖫬𖫰

what?

ɖɛ́ kɔ̃̀ jè / 𖫞𖫰 𖫑𖫨𖫱𖫐 𖫙𖫫𖫱𖫱

why?

ɖɛ / 𖫞𖫬𖫲

thing
spirit

ɖɛ gbà / 𖫞𖫬𖫲 𖫝𖫧𖫱

bad thing

ɖɛ-ɓá-nyɔ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫦𖫧𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

truck farmer

ɖɛ-ɓá-zɔ̃̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫦𖫧𖫰-𖫜𖫨𖫱𖫐

year for planting

ɖɛ̀ɓɛ̀ ɖɛ̀ǐn / 𖫞𖫬𖫱𖫦𖫬𖫱 𖫞𖫬𖫱𖫭𖫳𖫐

to like to do something

ɖɛ̀ɓɛ̀ mú / 𖫞𖫬𖫱𖫦𖫬𖫱 𖫔𖫪𖫰𖫐

to love

ɖɛ̀ɓɛ̀-ɓǎto / 𖫞𖫬𖫱𖫦𖫬𖫱-𖫦𖫧𖫳𖫡𖫩𖫲

beloved friend

ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn / 𖫞𖫬𖫱𖫦𖫬𖫱𖫭𖫳𖫐-𖫞𖫬𖫱𖫦𖫬𖫱𖫭𖫳𖫐

love

ɖɛ-dyi-dèìn-naín / 𖫞𖫬𖫲-𖫕𖫭𖫲-𖫗𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫐𖫧𖫲𖫭𖫰𖫐

storeroom

ɖɛ-fuɖuù-nyɔ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫓𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲𖫪𖫱-𖫕𖫨𖫱𖫐

irresponsible person

ɖɛ-fùù / 𖫞𖫬𖫲-𖫓𖫪𖫱𖫪𖫱

dishes

ɖɛ-gana-xwa-zàìn-nyɔ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫖𖫧𖫲𖫐𖫧𖫲𖫐-𖫚𖫧𖫲-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

violent man

ɖɛ-gana-xwa-zàìn-zàìn / 𖫞𖫬𖫲-𖫖𖫧𖫲𖫐𖫧𖫲𖫐-𖫚𖫧𖫲-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐

violence

ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫝𖫧𖫱-𖫕𖫪𖫲𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

evil person

ɖɛ-gbo-ɖàɓàìn-ɖɛ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫝𖫩𖫲-𖫞𖫧𖫱𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

measuring item

ɖɛ-gbo-ɖàɓàìn-ɖùǔ / 𖫞𖫬𖫲-𖫝𖫩𖫲-𖫞𖫧𖫱𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫪𖫱𖫪𖫳

plumb line

(nyɔ) ɖɛ-hwìɖǐi-dyàìn-sɔ̀-kpò / (𖫕𖫨𖫲𖫐) 𖫞𖫬𖫲-𖫠𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳𖫭𖫲-𖫕𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫒𖫨𖫱-𖫘𖫩𖫱

memorial stone

ɖɛín-ɖɛ̀ / 𖫞𖫬𖫲𖫭𖫰𖫐-𖫞𖫬𖫱

good thing

ɖɛín-dyi-dèìn-naín / 𖫞𖫬𖫲𖫭𖫰𖫐-𖫕𖫭𖫲-𖫗𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫐𖫧𖫲𖫭𖫰𖫐

storeroom

ɖɛ-kɔ̃in-gmɔìn-nyɔ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫝𖫨𖫲𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

overseer

ɖɛ-kɔ̃-sũ̀ìn-sɔ̀ɔ̌-kpò / 𖫞𖫬𖫲-𖫑𖫨𖫲𖫐-𖫒𖫪𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫒𖫨𖫱𖫨𖫳-𖫘𖫩𖫱

millstone

ɖɛ-mú-ɖàɓàìn-ɖɛ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫔𖫪𖫰𖫐-𖫞𖫧𖫱𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

volume measurement

ɖɛ-mú-ɖàɓàìn-kòpò / 𖫞𖫬𖫲-𖫔𖫪𖫰𖫐-𖫞𖫧𖫱𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫑𖫩𖫱𖫥𖫩𖫱

measuring cup

ɖɛ-mú-gbɔɔ̀-ɖɛ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫔𖫪𖫰𖫐-𖫝𖫨𖫲𖫨𖫱-𖫞𖫬𖫱

destructive thing

ɖɛ-múin-ɖe-nyɔ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫔𖫪𖫰𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫞𖫫𖫲-𖫕𖫨𖫱𖫐

careful thinker

ɖɛ mu kpáùn wɛ̃ɛ cɛ̃-nyɔ̀ / 𖫞𖫬𖫲 𖫔𖫪𖫲𖫐 𖫘𖫧𖫰𖫪𖫱𖫐 𖫛𖫬𖫲𖫐𖫬𖫲𖫐 𖫟𖫬𖫲𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

prophet

ɖɛ mu kpáùn wɛ̃ɛ dyé-nyɔ̀ / 𖫞𖫬𖫲 𖫔𖫪𖫲𖫐 𖫘𖫧𖫰𖫪𖫱𖫐 𖫛𖫬𖫲𖫐𖫬𖫲𖫐 𖫕𖫫𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

seer

ɖɛ-mú-mùìn-nyɔ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫔𖫪𖫰𖫐-𖫔𖫪𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

reckless person

ɖɛ-mú-nya-ɖɛ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫔𖫪𖫰𖫐-𖫕𖫧𖫲𖫐-𖫞𖫬𖫱

sifter

ɖɛ-peɖe-nyɔ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫥𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲-𖫕𖫨𖫱𖫐

a merchant

ɖɛ-pĩ-nyɔ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫥𖫭𖫲𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

cook

ɖɛ-sɔ̃-bɛ̃̀ kɔ̃-pòìn-ɖɛ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫒𖫨𖫲𖫐-𖫦𖫬𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐-𖫥𖫩𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

seal

ɖɛ-xwa-bĩ-bĩ / 𖫞𖫬𖫲-𖫚𖫧𖫲-𖫢𖫭𖫲𖫐-𖫢𖫭𖫲𖫐

mistake

ɖɛ-xwa-dɔ̃̌ìn-ɖɛ̀ / 𖫞𖫬𖫲-𖫚𖫧𖫲-𖫗𖫨𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

scale

ɖí / 𖫗𖫭𖫰

spear

ɖi / 𖫗𖫭𖫲

to eat

ɖi wuɖu / 𖫗𖫭𖫲 𖫛𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲

to vow

ɖíà / 𖫞𖫭𖫰𖫧𖫱

foreigner

ɖíà-kpèɖè / 𖫞𖫭𖫰𖫧𖫱-𖫘𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

foreign custom

ɖìàǔn / 𖫞𖫭𖫱𖫧𖫱𖫪𖫳𖫐

foreign land or country

ɖiaún-ɓìɛ̀-kpòɖò / 𖫞𖫭𖫱𖫧𖫱𖫪𖫰𖫐-𖫦𖫭𖫱𖫬𖫱-𖫘𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱

right big toe

ɖiaùn-ɓò / 𖫞𖫭𖫲𖫧𖫲𖫪𖫱𖫐-𖫦𖫩𖫱

right foot

ɖiaún-ɖùǔ-téé / 𖫞𖫭𖫱𖫧𖫱𖫪𖫰𖫐-𖫞𖫪𖫱𖫪𖫳-𖫡𖫫𖫰𖫫𖫰

right ear lobe

ɖiaún-dyèɖè-ɓò / 𖫞𖫭𖫱𖫧𖫱𖫪𖫰𖫐-𖫕𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱-𖫦𖫩𖫱

right eye

ɖiaún-jìì-kpòɖò / 𖫞𖫭𖫲𖫧𖫲𖫪𖫰-𖫙𖫭𖫱𖫭𖫱-𖫘𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱

right thumb

ɖiaún-pɔ̃̀ / 𖫞𖫭𖫲𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐-𖫥𖫨𖫱𖫐

right hind leg

ɖiaùn-sɔ̃̀ / 𖫞𖫭𖫲𖫧𖫲𖫪𖫱𖫐-𖫒𖫨𖫱𖫐

right hand

ɖíà-wùɖù / 𖫞𖫭𖫰𖫧𖫱-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

foreign language

ɖie (ɖìè) / 𖫞𖫭𖫲𖫫𖫲 (𖫞𖫭𖫱𖫫𖫱)

new

ɖíɛ́ ɓě / 𖫞𖫭𖫰𖫬𖫰 𖫦𖫫𖫳

some of (pl.)

ɖíí / 𖫞𖫭𖫰𖫭𖫰

relative

ɖii-cù / 𖫞𖫭𖫲𖫭𖫲-𖫟𖫪𖫱

tree with edible fruit

ɖii-ɖɛ̀ / 𖫞𖫭𖫲𖫭𖫲-𖫞𖫬𖫱

food

ɖii-ɖɛ-bã̀ìn-nyɔ̀ / 𖫞𖫭𖫲𖫭𖫲-𖫞𖫬𖫲-𖫢𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

one who has a lot of food

ɖii-ɖɛ̀-hwɔ̀ / 𖫞𖫭𖫲𖫭𖫲-𖫞𖫬𖫱-𖫠𖫨𖫱

banquet

ɖii-ɖɛ̀-hwùɖùǔ / 𖫞𖫭𖫲𖫭𖫲-𖫞𖫬𖫱-𖫠𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱𖫪𖫳

big bowl of food

ɖii-ɖɛ̀-nyìǐ-ɖɛ̀ / 𖫞𖫭𖫲𖫭𖫲-𖫞𖫬𖫱-𖫕𖫭𖫱𖫭𖫳𖫐-𖫞𖫬𖫱

food offering

ɖii-ɖɛ̀-sàǎ-zàìn-ɖɛ̀ / 𖫞𖫭𖫲𖫭𖫲-𖫞𖫬𖫱-𖫒𖫧𖫱𖫧𖫳-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

grain offering

ɖíí-gàà / 𖫞𖫭𖫰𖫭𖫰-𖫖𖫧𖫱𖫧𖫱

brother

ɖíí-màà / 𖫞𖫭𖫰𖫭𖫰-𖫔𖫧𖫱𖫧𖫱𖫐

sister

ɖììn / 𖫞𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐

to eat in a certain place

ɖììn wuɖu dyéɖéín / 𖫞𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫛𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐

to make a promise before someone

ɖii-pìǐ / 𖫞𖫭𖫲𖫭𖫲-𖫥𖫭𖫱𖫭𖫳

pasture grass

ɖii-sùàɖɛ̀ / 𖫞𖫭𖫲𖫭𖫲-𖫒𖫪𖫱𖫧𖫱𖫞𖫬𖫱

edible meat

ɖii-vàǎ / 𖫞𖫭𖫲𖫭𖫲-𖫣𖫧𖫱𖫧𖫳

edible greens

ɖí-kpà / 𖫞𖫭𖫰-𖫘𖫧𖫱

a throw of a spear

ɖo / 𖫞𖫩𖫲

honey
handle (of tool)

ɖò / 𖫞𖫩𖫱

a
some

ɖoɓo / 𖫞𖫩𖫲𖫢𖫩𖫲

to send (a person)
to be full (after eating)

ɖoɓo jè / 𖫞𖫩𖫲𖫢𖫩𖫲 𖫙𖫫𖫱

to send for someone

ɖoɓo kíá / 𖫞𖫩𖫲𖫦𖫩𖫲 𖫑𖫭𖫰𖫧𖫰

to send a messenger

ɖoɓo wuɖu / 𖫞𖫩𖫲𖫦𖫩𖫲 𖫛𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲

to send word

ɖoɓoìn wuɖu dyi / 𖫞𖫩𖫲𖫦𖫩𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫛𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲 𖫕𖫭𖫲

to send a message

ɖò-ɖò / 𖫞𖫩𖫱-𖫞𖫩𖫱

each

ɖo-kpã̀ / 𖫞𖫩𖫲-𖫘𖫧𖫱𖫐

honeycomb

ɖo-nì / 𖫞𖫩𖫲-𖫐𖫭𖫱𖫐

honey

ɖòùn / 𖫞𖫩𖫱𖫪𖫱𖫐

only

ɖɔ́ / 𖫞𖫨𖫰

branch of (tree, river, etc.)

ɖɔ / 𖫞𖫨𖫲

cloth
neck (in combination with other words)

ɖɔ-kpa / 𖫞𖫨𖫲-𖫘𖫧𖫲

war trumpet

ɖɔ-po-ɖɛ̀ / 𖫞𖫨𖫲-𖫥𖫩𖫲-𖫞𖫬𖫱

necklace

ɖɔsɛ̀ / 𖫞𖫨𖫲𖫒𖫬𖫱

dragon

ɖɔ-zɔ̃̀ / 𖫞𖫨𖫲-𖫜𖫨𖫱𖫐

sackcloth

ɖú dyí / 𖫞𖫪𖫰 𖫕𖫭𖫰

to lift
to take so long (with time)

ɖú kpaí / 𖫞𖫪𖫰 𖫘𖫧𖫲𖫭𖫰

to take the blame

ɖú kpàǐ / 𖫞𖫪𖫰 𖫘𖫧𖫱𖫭𖫳

to begin

ɖu pṹá / 𖫞𖫪𖫲 𖫥𖫪𖫰𖫐𖫧𖫰

to weigh so many pounds

ɖu to / 𖫞𖫪𖫲 𖫡𖫩𖫲

to be victorious

ɖu toún / 𖫞𖫪𖫲 𖫡𖫩𖫲𖫪𖫰𖫐

to defeat

ɖua / 𖫞𖫪𖫲𖫧𖫲

anchor

ɖua-pòìn-naín / 𖫞𖫪𖫲𖫧𖫲-𖫥𖫩𖫱𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫐𖫧𖫲𖫭𖫰𖫐

harbor

ɖúú / 𖫞𖫪𖫰𖫪𖫰

vine
rope

ɖùǔ / 𖫞𖫪𖫱𖫪𖫳

ear
drum

ɖuú-ɖuú / 𖫞𖫪𖫲𖫪𖫰-𖫞𖫪𖫲𖫪𖫰

kind of bird (black head)

ɖúú-gbǒ / 𖫞𖫪𖫰𖫪𖫰-𖫝𖫩𖫳

vine

ɖùǔn-po-ɖɛ̀ / 𖫞𖫪𖫱𖫪𖫳𖫐-𖫥𖫩𖫲-𖫞𖫬𖫱

earring

ɖùǔ-téé / 𖫞𖫪𖫱𖫪𖫳-𖫡𖫫𖫰𖫫𖫰

lobe of the ear