DY

DY, dy / 𖫕

dyá / 𖫕𖫧𖫰

to climb up
to grow (a beard)

dyá ganaún / 𖫕𖫧𖫰 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐

to increase in strength

dyá gbǒǔn / 𖫕𖫧𖫰 𖫝𖫩𖫳𖫪𖫳𖫐

to enter a house for sex

dyá mú / 𖫕𖫧𖫰 𖫔𖫪𖫰

to enter

dyá toɖoí / 𖫕𖫧𖫰 𖫡𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲𖫭𖫰

to go on shore

dya / 𖫕𖫧𖫲

on
to dream

dya nyíɔún-pòǐn / 𖫕𖫧𖫲 𖫕𖫭𖫰𖫐𖫨𖫲𖫪𖫰𖫐-𖫥𖫩𖫱𖫭𖫳𖫐

to have a wet dream

dyà / 𖫕𖫧𖫱

to bring

dyà ɓíɖíi / 𖫕𖫧𖫱 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫲

to humble someone

dyà hwìɖǐi / 𖫕𖫧𖫱 𖫠𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳𖫭𖫲

to remind

dyà mìɔùn ɓíɖíi / 𖫕𖫧𖫱 𖫔𖫭𖫱𖫨𖫲𖫪𖫱𖫐 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫲

to humble oneself

dyà peɖeɛ / 𖫕𖫧𖫱 𖫥𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲𖫬𖫲

to run

dyà to kɔ̃ / 𖫕𖫧𖫱 𖫡𖫩𖫲 𖫑𖫨𖫲𖫐

to attack

dyáá-wùɖù / 𖫕𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

saying

dya-dè-dè / 𖫕𖫧𖫲-𖫗𖫫𖫱-𖫗𖫫𖫱

honor

dya-dèɖě-naín / 𖫕𖫧𖫲-𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐-𖫐𖫧𖫲𖫭𖫴𖫐

seat

dya-dya / 𖫕𖫧𖫲-𖫕𖫧𖫲

dream

dyáìn dyéɖéín dyi / 𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐 𖫕𖫭𖫲

to climb to the top of

dyáìn dyí / 𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to make a mound of dirt

dyáìn dyi / 𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to go along (a path)

dyáìn gma / 𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫝𖫧𖫲𖫐

to make up for breaking the law

dyáìn mú / 𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to cause to enter

dyaìn dyi / 𖫕𖫧𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to come back together (river)

dyàìn / 𖫕𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐

to bring with

dyàìn kɔ̃in / 𖫕𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to bring on top of

dyáìn-ɖɛ̀ / 𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

yeast

dya-tɔ̀mɔ̀-tɔ̀mɔ̀ / 𖫕𖫧𖫲-𖫡𖫨𖫱𖫔𖫨𖫱𖫐-𖫡𖫨𖫱𖫔𖫨𖫱𖫐

height

dyé / 𖫕𖫫𖫰

to see, to find

dyé da / 𖫕𖫫𖫰 𖫗𖫧𖫲

to discover something (you looked for)

dyé dyí / 𖫕𖫫𖫰 𖫕𖫭𖫰

to experience

dyé dyi / 𖫕𖫫𖫰 𖫕𖫭𖫲

to watch

dyé gǎ / 𖫕𖫫𖫰 𖫖𖫧𖫳

to suffer

dyé kpáná kɔ̃ún / 𖫕𖫫𖫰 𖫘𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

to profit from something

dyé kpéín / 𖫕𖫫𖫰 𖫘𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐

to honor

dyé ti / 𖫕𖫫𖫰 𖫡𖫭𖫲

to be ready

dyé wìǐn / 𖫕𖫫𖫰 𖫛𖫭𖫱𖫭𖫳𖫐

to have compassion on

dyé xwaún / 𖫕𖫫𖫰 𖫚𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐

to get something from someone

dyé zaa / 𖫕𖫫𖫰 𖫜𖫧𖫲𖫧𖫲

to be in trouble

dye / 𖫕𖫫𖫲

to dance

dyéɖé / 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰

eye
color

dyèɖè / 𖫕𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

monkey

dyéɖé-ɓò / 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰-𖫦𖫩𖫱

eyeball

dyéɖé-dyi-kpaìn-nyɔ̀ / 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰-𖫕𖫭𖫲-𖫘𖫧𖫲𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

spy

dyéɖéín / 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐

in the sight of

dyéɖéín-dyi-kpè-nyɔ̀ / 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐-𖫕𖫭𖫲-𖫘𖫫𖫱-𖫕𖫨𖫱𖫐

blind person

dyéɖé-wɛ̀ / 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰-𖫛𖫬𖫱

eye disease

dyéé-ɖɛ̀ / 𖫕𖫫𖫰𖫫𖫰-𖫞𖫬𖫱

possession

dyèě-ɖúú / 𖫕𖫫𖫱𖫫𖫳-𖫞𖫪𖫰𖫪𖫰

thread

dyéìn / 𖫕𖫫𖫰𖫭𖫱𖫐

to meet

dyéìn gǎ / 𖫕𖫫𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫖𖫧𖫳

to punish

dyéìn hwɛ̀nɛ̌ / 𖫕𖫫𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫠𖫬𖫱𖫐𖫬𖫳𖫐

to be jealous

dyéìn ti / 𖫕𖫫𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫡𖫭𖫲

to get something ready

dyé-tò / 𖫕𖫫𖫰-𖫡𖫩𖫱

desire to see

dyɛ / 𖫕𖫬𖫲

to be dry
even

dyɛ mɔ̀ɔ̀ / 𖫕𖫬𖫲 𖫔𖫨𖫱𖫐𖫨𖫱𖫐

this

dyɛ mɔ̀ùn / 𖫕𖫬𖫲 𖫔𖫨𖫱𖫐𖫪𖫱𖫐

even

dyɛ̀ / 𖫕𖫬𖫱

maybe
this part

dyɛ-dyɛ / 𖫕𖫬𖫲-𖫕𖫬𖫲

dry

dyɛ̀ìn / 𖫕𖫬𖫱𖫭𖫱𖫐

to catch up with (in time)
to dry

dyɛ̀ìn dyi / 𖫕𖫬𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to find (as an auxiliary verb)
to discover

dyɛo, kɛɛ… / 𖫕𖫬𖫲𖫩𖫲 𖫞𖫬𖫲𖫬𖫲

although

dyí / 𖫕𖫭𖫰

to be full

dyi / 𖫕𖫭𖫲

to come

dyi ɖe / 𖫕𖫭𖫲 𖫞𖫫𖫲

return
come back

dyi hwìɖǐi / 𖫕𖫭𖫲 𖫠𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳𖫭𖫱

to remember

dyi wɔ̃ / 𖫕𖫭𖫲 𖫛𖫨𖫲𖫐

to come towards someone

dyí-ɓúáìn-wùɖù / 𖫕𖫭𖫰-𖫦𖫪𖫰𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

boastful word

dyi-diè-ɖɛ̀ / 𖫕𖫭𖫲-𖫗𖫭𖫲𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱

question

dyíɖí / 𖫕𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰

to steal

dyíɖíí / 𖫕𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫰

black dye used on skin

dyíɖíí-ɖɛ̀ / 𖫕𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫰-𖫞𖫬𖫱

stolen thing

dyí-dyuòìn-bɛ̃̀ / 𖫕𖫭𖫰-𖫕𖫪𖫲𖫩𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫢𖫬𖫱𖫐

mark of recognition

dyí-gbǒ-ɖɛ̀ / 𖫕𖫭𖫰-𖫝𖫩𖫳-𖫞𖫬𖫱

stumbling block

dyí-gmɔ̀-nyɔ̀ / 𖫕𖫭𖫰-𖫝𖫨𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

bodyguard

dyí-gmɔ̀ìn-pà / 𖫕𖫭𖫰-𖫝𖫨𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫥𖫧𖫱

fortress

dyí-gmɔ̀ìn-sɔ̀ɔ̌-kpò / 𖫕𖫭𖫰-𖫝𖫨𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫒𖫨𖫱𖫨𖫳-𖫘𖫩𖫱

protective rock

dyií / 𖫕𖫭𖫲𖫭𖫰

up

dyií-dyi / 𖫕𖫭𖫲𖫭𖫰-𖫕𖫭𖫲

sky

dyíin / 𖫕𖫭𖫰𖫭𖫲𖫐

face

dyíìn / 𖫕𖫭𖫰𖫭𖫱𖫐

to fill with something

dyíìn dyi / 𖫕𖫭𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to fill up an area

dyíìn mú / 𖫕𖫭𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to fill something with

dyììn / 𖫕𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐

to come through
through
by means of

dyíín-dyíín / 𖫕𖫭𖫰𖫭𖫰𖫐-𖫕𖫭𖫰𖫭𖫰𖫐

full

dyíí-nì / 𖫕𖫭𖫰𖫭𖫰-𖫐𖫭𖫱

flood

dyíin-nɔ̀mɔ̀-màà / 𖫕𖫭𖫰𖫭𖫲𖫐-𖫐𖫨𖫱𖫐𖫔𖫨𖫱𖫐-𖫔𖫧𖫱𖫧𖫱𖫐

beautiful woman

dyi-kpɔ̃ìn-wè / 𖫕𖫭𖫲-𖫘𖫨𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫛𖫫𖫱

wedding day

dyi-nyàìn-ɖɛ̀ / 𖫕𖫭𖫲-𖫕𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

abomination

dyi-nyàìn-kpèɖè / 𖫕𖫭𖫲-𖫕𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫘𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

detestable custom

dyió-ɖe / 𖫕𖫭𖫲𖫩𖫰-𖫞𖫬𖫱

second crop

dyí-poìn-poìn / 𖫕𖫭𖫰-𖫥𖫩𖫲𖫭𖫱𖫐-𖫥𖫩𖫲𖫭𖫱𖫐

meeting

dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ / 𖫕𖫭𖫰-𖫒𖫬𖫰𖫞𖫬𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

righteous act

dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà / 𖫕𖫭𖫰-𖫒𖫬𖫰𖫞𖫬𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫑𖫧𖫱

righteously

dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-nyɔ̀ / 𖫕𖫭𖫰-𖫒𖫬𖫰𖫞𖫬𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

righteous man

dyi-té-nyɔ̀ / 𖫕𖫭𖫲-𖫡𖫫𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

wanderer

dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ / 𖫕𖫭𖫲-𖫡𖫬𖫱𖫐𖫔𖫬𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

vision
example

dyi-vũà-nyìǐ-ɖɛ̀ / 𖫕𖫭𖫲-𖫣𖫪𖫲𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫕𖫭𖫱𖫐𖫭𖫳𖫐-𖫞𖫬𖫱

wave offering

dyí-zĩ̀ìn-ɖɛ̀ / 𖫕𖫭𖫰-𖫜𖫭𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

shield

dyóɖó / 𖫕𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰

sun

dyoɖo / 𖫕𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲

anger

dyóɖóaún / 𖫕𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐

afternoon

dyóɖóaún sá-sá/dyóɖó-dè-ɖú-hwìɛ̀ / 𖫕𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐 𖫒𖫧𖫰-𖫒𖫧𖫰/𖫕𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫗𖫫𖫱-𖫞𖫪𖫰-𖫠𖫭𖫱𖫬𖫱

noon

dyóɖóàǔn / 𖫕𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰𖫧𖫱𖫪𖫳𖫐

this afternoon

dyóɖóaún-wè / 𖫕𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐-𖫛𖫫𖫱

day

dyóɖó-bà-ɓàɖà / 𖫕𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫢𖫧𖫱-𖫦𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱

time of dry season

dyóɖó-bà-tì / 𖫕𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫢𖫧𖫱-𖫡𖫭𖫱

dry season

ɖyóɖó dè dú hwìɛ̀-tì / 𖫕𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰 𖫗𖫫𖫱 𖫗𖫪𖫰 𖫠𖫭𖫱𖫬𖫱-𖫡𖫭𖫱

noon

dyóɖó-dyi-kpáìn-naín / 𖫕𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫕𖫭𖫲-𖫘𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫐𖫧𖫲𖫭𖫰𖫐

west

dyoɖo-hwòɖò / 𖫕𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲-𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱

angry heart

dyoɖo-kà / 𖫕𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲-𖫑𖫧𖫱

angrily

dyoɖo-nìmìì / 𖫕𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲-𖫐𖫭𖫱𖫔𖫭𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐

fierce animal

dyóɖó-xwáɖáún-wóɖóìn-naín / 𖫕𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫚𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫪𖫰𖫐-𖫛𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫐𖫧𖫲𖫭𖫰𖫐

east

dyóó / 𖫕𖫩𖫰𖫩𖫰

ocean
sea

dyòo / 𖫕𖫩𖫱𖫩𖫲

(response when called)

dyóó-kpɛ̀ / 𖫕𖫩𖫰𖫩𖫰-𖫘𖫬𖫱

wave

dyóó-nàà / 𖫕𖫩𖫰𖫩𖫰-𖫐𖫧𖫱𖫧𖫱𖫐

seagull

dyóún-pìǐ / 𖫕𖫩𖫰𖫪𖫰𖫐-𖫥𖫭𖫱𖫭𖫳

seaweed

dyɔ́ / 𖫕𖫨𖫰

seed in a plant
smile

dyɔ́-cù / 𖫕𖫨𖫰-𖫟𖫪𖫱

an object of ridicule
laughing-stock

dyɔ́-ɖɛ̀ / 𖫕𖫨𖫰-𖫞𖫬𖫱

joke

dyɔɔ (dyɔ̀ɔ̀) / 𖫕𖫨𖫲𖫨𖫲 (𖫕𖫨𖫱𖫨𖫱)

uncooked
raw

dyɔɔ̀ / 𖫕𖫨𖫲𖫨𖫱

sky
body

dyɔɔ̀-kù / 𖫕𖫨𖫲𖫨𖫱-𖫑𖫪𖫱

skin

dyɔún / 𖫕𖫨𖫲𖫪𖫰𖫐

heaven

dyɔ́-wùɖù / 𖫕𖫨𖫰-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

laughter

dyú / 𖫕𖫪𖫰

child

dyúa / 𖫕𖫪𖫰𖫧𖫲

in front of

dyúà / 𖫕𖫪𖫰𖫧𖫱

seed

dyúáɖò / 𖫕𖫪𖫰𖫧𖫰𖫞𖫩𖫱

one
same

dyúa-kpà / 𖫕𖫪𖫰𖫧𖫲-𖫘𖫧𖫱

forehead

dyúa-vɔ̃̀ìn-nyɔ̀ / 𖫕𖫪𖫰𖫧𖫲-𖫣𖫨𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

general

dyúa-wĩ̀ǐn / 𖫕𖫪𖫰𖫧𖫲-𖫛𖫭𖫲𖫐𖫭𖫳𖫐

front of the scalp

dyú-ɓǎ / 𖫕𖫪𖫰-𖫦𖫧𖫳

husband

dyú-ɖɛ̌ / 𖫕𖫪𖫰-𖫞𖫬𖫳

mother

dyúɛ̀ dyú-ɓǎ / 𖫕𖫪𖫰𖫬𖫱 𖫕𖫪𖫰-𖫦𖫧𖫳

son-in-law

dyúɛ̀ gmàà / 𖫕𖫪𖫰𖫬𖫱 𖫝𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐

daughter-in-law

dyuɛ / 𖫕𖫪𖫲𖫬𖫲

elephant

dyuɛ-nyɛ̀nɛ̀ / 𖫕𖫪𖫲𖫬𖫲-𖫕𖫬𖫱𖫐𖫐𖫬𖫱

ivory

dyú-gàà / 𖫕𖫪𖫰-𖫖𖫧𖫱𖫧𖫱

son

dyú-gbɔ́ɔ́ / 𖫕𖫪𖫰-𖫝𖫨𖫰𖫨𖫰

young child (10-15)

dyú-gbɔ́ɔ́-tìǐn / 𖫕𖫪𖫰-𖫝𖫨𖫰𖫨𖫰-𖫡𖫭𖫱𖫭𖫳𖫐

time of youth

dyùì / 𖫕𖫪𖫱𖫭𖫱

gray hair

Dyùǐ-kúɖúú / 𖫕𖫪𖫱𖫭𖫳-𖫑𖫪𖫰𖫞𖫪𖫰𖫪𖫰

Pleiades

dyú-màà / 𖫕𖫪𖫰-𖫔𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐

daughter

dyuò / 𖫕𖫪𖫲𖫩𖫱

to know

dyuò dyí / 𖫕𖫪𖫲𖫩𖫱 𖫕𖫭𖫰

to know something

dyú-pɛ̀ɖɛ̀ / 𖫕𖫪𖫰-𖫥𖫬𖫱𖫞𖫬𖫱

baby

dyú-tìǐn / 𖫕𖫪𖫰-𖫡𖫭𖫱𖫭𖫳𖫐

time of childhood

dyúwè / 𖫕𖫪𖫰𖫛𖫫𖫱

younger

dyú-wóɖóìn-wóɖóìn / 𖫕𖫪𖫰-𖫛𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫛𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰𖫭𖫱𖫐

child bearing