DY

DY, dy / 𖫕

dyá / 𖫕𖫧𖫰

to climb up
to grow (a beard)

dyá ganaún / 𖫕𖫧𖫰 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐

to increase in strength

dyá gbǒǔn / 𖫕𖫧𖫰 𖫝𖫩𖫳𖫪𖫳𖫐

to enter a house for sex

dyá mú / 𖫕𖫧𖫰 𖫔𖫪𖫰

to enter

dyá toɖoí / 𖫕𖫧𖫰 𖫡𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲𖫭𖫰

to go on shore

dya / 𖫕𖫧𖫲

on
to dream

dya nyíɔún-pòǐn / 𖫕𖫧𖫲 𖫕𖫭𖫰𖫐𖫨𖫲𖫪𖫰𖫐-𖫥𖫩𖫱𖫭𖫳𖫐

to have a wet dream

dyà / 𖫕𖫧𖫱

to bring

dyà ɓíɖíi / 𖫕𖫧𖫱 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫲

to humble someone

dyà hwìɖǐi / 𖫕𖫧𖫱 𖫠𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳𖫭𖫲

to remind

dyà mìɔùn ɓíɖíi / 𖫕𖫧𖫱 𖫔𖫭𖫱𖫨𖫲𖫪𖫱𖫐 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫲

to humble oneself

dyà peɖeɛ / 𖫕𖫧𖫱 𖫥𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲𖫬𖫲

to run

dyà to kɔ̃ / 𖫕𖫧𖫱 𖫡𖫩𖫲 𖫑𖫨𖫲𖫐

to attack

dyáá-wùɖù / 𖫕𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

saying

dya-dè-dè / 𖫕𖫧𖫲-𖫗𖫫𖫱-𖫗𖫫𖫱

honor

dya-dèɖě-naín / 𖫕𖫧𖫲-𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐-𖫐𖫧𖫲𖫭𖫴𖫐

seat

dya-dya / 𖫕𖫧𖫲-𖫕𖫧𖫲

dream

dyáìn dyéɖéín dyi / 𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐 𖫕𖫭𖫲

to climb to the top of

dyáìn dyí / 𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to make a mound of dirt

dyáìn dyi / 𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to go along (a path)

dyáìn gma / 𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫝𖫧𖫲𖫐

to make up for breaking the law

dyáìn mú / 𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to cause to enter

dyaìn dyi / 𖫕𖫧𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to come back together (river)

dyàìn / 𖫕𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐

to bring with

dyàìn kɔ̃in / 𖫕𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to bring on top of

dyáìn-ɖɛ̀ / 𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

yeast

dya-tɔ̀mɔ̀-tɔ̀mɔ̀ / 𖫕𖫧𖫲-𖫡𖫨𖫱𖫔𖫨𖫱𖫐-𖫡𖫨𖫱𖫔𖫨𖫱𖫐

height

dyé / 𖫕𖫫𖫰

to see, to find

dyé da / 𖫕𖫫𖫰 𖫗𖫧𖫲

to discover something (you looked for)

dyé dyí / 𖫕𖫫𖫰 𖫕𖫭𖫰

to experience

dyé dyi / 𖫕𖫫𖫰 𖫕𖫭𖫲

to watch

dyé gǎ / 𖫕𖫫𖫰 𖫖𖫧𖫳

to suffer

dyé kpáná kɔ̃ún / 𖫕𖫫𖫰 𖫘𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

to profit from something

dyé kpéín / 𖫕𖫫𖫰 𖫘𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐

to honor

dyé ti / 𖫕𖫫𖫰 𖫡𖫭𖫲

to be ready

dyé wìǐn / 𖫕𖫫𖫰 𖫛𖫭𖫱𖫭𖫳𖫐

to have compassion on

dyé xwaún / 𖫕𖫫𖫰 𖫚𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐

to get something from someone

dyé zaa / 𖫕𖫫𖫰 𖫜𖫧𖫲𖫧𖫲

to be in trouble

dye / 𖫕𖫫𖫲

to dance

dyéɖé / 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰

eye
color

dyèɖè / 𖫕𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

monkey

dyéɖé-ɓò / 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰-𖫦𖫩𖫱

eyeball

dyéɖé-dyi-kpaìn-nyɔ̀ / 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰-𖫕𖫭𖫲-𖫘𖫧𖫲𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

spy

dyéɖéín / 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐

in the sight of

dyéɖéín-dyi-kpè-nyɔ̀ / 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐-𖫕𖫭𖫲-𖫘𖫫𖫱-𖫕𖫨𖫱𖫐

blind person

dyéɖé-wɛ̀ / 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰-𖫛𖫬𖫱

eye disease

dyéé-ɖɛ̀ / 𖫕𖫫𖫰𖫫𖫰-𖫞𖫬𖫱

possession

dyèě-ɖúú / 𖫕𖫫𖫱𖫫𖫳-𖫞𖫪𖫰𖫪𖫰

thread

dyéìn / 𖫕𖫫𖫰𖫭𖫱𖫐

to meet

dyéìn gǎ / 𖫕𖫫𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫖𖫧𖫳

to punish

dyéìn hwɛ̀nɛ̌ / 𖫕𖫫𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫠𖫬𖫱𖫐𖫬𖫳𖫐

to be jealous

dyéìn ti / 𖫕𖫫𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫡𖫭𖫲

to get something ready

dyé-tò / 𖫕𖫫𖫰-𖫡𖫩𖫱

desire to see

dyɛ / 𖫕𖫬𖫲

to be dry
even

dyɛ mɔ̀ɔ̀ / 𖫕𖫬𖫲 𖫔𖫨𖫱𖫐𖫨𖫱𖫐

this

dyɛ mɔ̀ùn / 𖫕𖫬𖫲 𖫔𖫨𖫱𖫐𖫪𖫱𖫐

even

dyɛ̀ / 𖫕𖫬𖫱

maybe
this part

dyɛ-dyɛ / 𖫕𖫬𖫲-𖫕𖫬𖫲

dry

dyɛ̀ìn /

to catch up with (in time)
to dry

dyɛ̀ìn dyi /

to find (as an auxiliary verb)
to discover

dyɛo, kɛɛ… /

although

dyí /

to be full

dyi /

to come

dyi ɖe /

return
come back

dyi hwìɖǐi /

to remember

dyi wɔ̃ /

to come towards someone

dyí-ɓúáìn-wùɖù /

boastful word

dyi-diè-ɖɛ̀ /

question

dyíɖí /

to steal

dyíɖíí /

black dye used on skin

dyíɖíí-ɖɛ̀ /

stolen thing

dyí-dyuòìn-bɛ̃̀ /

mark of recognition

dyí-gbǒ-ɖɛ̀ /

stumbling block

dyí-gmɔ̀-nyɔ̀ /

bodyguard

dyí-gmɔ̀ìn-pà /

fortress

dyí-gmɔ̀ìn-sɔ̀ɔ̌-kpò /

protective rock

dyií /

up

dyií-dyi /

sky

dyíin /

face

dyíìn /

to fill with something

dyíìn dyi /

to fill up an area

dyíìn mú /

to fill something with

dyììn /

to come through
through
by means of

dyíín-dyíín /

full

dyíí-nì /

flood

dyíin-nɔ̀mɔ̀-màà /

beautiful woman

dyi-kpɔ̃ìn-wè /

wedding day

dyi-nyàìn-ɖɛ̀ /

abomination

dyi-nyàìn-kpèɖè /

detestable custom

dyió-ɖe /

second crop

dyí-poìn-poìn /

meeting

dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ /

righteous act

dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà /

righteously

dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-nyɔ̀ /

righteous man

dyi-té-nyɔ̀ /

wanderer

dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ /

vision
example

dyi-vũà-nyìǐ-ɖɛ̀ /

wave offering

dyí-zĩ̀ìn-ɖɛ̀ /

shield

dyóɖó /

sun

dyoɖo /

anger

dyóɖóaún /

afternoon

dyóɖóaún sá-sá/dyóɖó-dè-ɖú-hwìɛ̀ /

noon

dyóɖóàǔn /

this afternoon

dyóɖóaún-wè /

day

dyóɖó-bà-ɓàɖà /

time of dry season

dyóɖó-bà-tì /

dry season

ɖyóɖó dè dú hwìɛ̀-tì /

noon

dyóɖó-dyi-kpáìn-naín /

west

dyoɖo-hwòɖò /

angry heart

dyoɖo-kà /

angrily

dyoɖo-nìmìì /

fierce animal

dyóɖó-xwáɖáún-wóɖóìn-naín /

east

dyóó /

ocean
sea

dyòo /

(response when called)

dyóó-kpɛ̀ /

wave

dyóó-nàà /

seagull

dyóún-pìǐ /

seaweed

dyɔ́ /

seed in a plant
smile

dyɔ́-cù /

an object of ridicule

dyɔ́-cù /

laughing-stock

dyɔ́-ɖɛ̀ /

joke

dyɔɔ (dyɔ̀ɔ̀) /

uncooked
raw

dyɔɔ̀ /

sky
body

dyɔɔ̀-kù /

skin

dyɔún /

heaven

dyɔ́-wùɖù /

laughter

dyú /

child

dyúa /

in front of

dyúà /

seed

dyúáɖò /

one
same

dyúa-kpà /

forehead

dyúa-vɔ̃̀ìn-nyɔ̀ /

general

dyúa-wĩ̀ǐn /

front of the scalp

dyú-ɓǎ /

husband

dyú-ɖɛ̌ /

mother

dyúɛ̀ dyú-ɓǎ /

son-in-law

dyúɛ̀ gmàà /

daughter-in-law

dyuɛ /

elephant

dyuɛ-nyɛ̀nɛ̀ /

ivory

dyú-gàà /

son

dyú-gbɔ́ɔ́ /

young child (10-15)

dyú-gbɔ́ɔ́-tìǐn /

time of youth

dyùì /

gray hair

Dyùǐ-kúɖúú /

Pleiades

dyú-màà /

daughter

dyuò /

to know

dyuò dyí /

to know something

dyú-pɛ̀ɖɛ̀ /

baby

dyú-tìǐn /

time of childhood

dyúwè /

younger

dyú-wóɖóìn-wóɖóìn /

child bearing