F

F, f

fá

to rip

fá mú

to split in half

to be torn

fá wɔ̃

to split

scar

to shine

fã̀à

fear

faà-ɖɔ̀

curtain that divides (as in Temple)

fáɖáà

flax

fáɖáɓà

flour

fá-fá

torn

fáìn ɖɔún dyi

to tear clothes

fáìn dyi

to tear something

fá-kɛ́ín

one yard (in lenghth)

fáún-fáún

half

féɖé

old farm spot

feɖe

chaff

féè-ɓò

fig

féè-cù

fig tree

fɛ̀ɛ̀

life

breath

fɛ̀ɛ̀-cù

tree of life

fɛ̀ɛ̀-wè

lifetime

fɛ̃́ìn xwa

to be light

fɛ̃́ìn xwai

to be fast

to be easy

fɛ̃̀ìn

to be afraid

fɛ̃̀ìn dyi

to fear something

fíɖí-fíɖí

thin (as hair)

fíɖíì

to be free

fíɖíì-zɔ̃̀

Year of Jubilee

fiè

to rub on oil

fĩìn-mì

leaf

fó

to be lazy

fóɖóún

empty

Fóɖó-Vĩ̌

February

fòìn

to wait for

fòìn hwìè

to wait for someone on a road (often in ambush)

fɔ́

flesh

fɔ̃

to burn something

fɔ̀

to rest

to breathe

fɔ̀-fɔ̀

rest

breath

fɔ̀ìn

to breathe into

fɔ̃̀ìn

to burn in a certain place

fɔ̃̀ìn-naín

place for burning

fɔ̀nɔ̀ ɓoún dyi

bare-foot

fɔ̀nɔ̀ gbɔ

to be naked

fɔ̀nɔ̀ hwòɖǒ

to be wise

fɔ̀nɔ̀ mú

to shine a little in

fɔ̀nɔ̀ múin

to be naked

fɔ̀nɔ̀ xwa

to be empty-handed

fɔ̀nɔ̀ìn múin

to make oneself naked

fɔ̀nɔ̀ìn xwa

to leave empty-handed

fɔ́ɔ́

kind of bird

fɔɔ

at all

fɔ̀ɔ̀-ɖɛ̀

living creature

fɔ̃ɔ-sàǎ-zàìn-ɖɛ̀

burnt offering

fɔ̀-wè

holiday

Sabbath

fɔ̀-zɔ̃̀

year of rest (seventh)

fṹà

to be quick

fṹà xwai

to do something quickly

fṹà-ɖɛ̀

urgent matter

fũ̀à-fṹá

trouble

Fúɖú

June

to float

fùɖù-fùɖù-nyɔ̀

worthless person