G

G, g

to choose

corner

gã̀ dyi

to do continually

to be present

gã̀ múin

to be present somewhere

to be on someone’s person

gǎ

suffering

gã̌

to be mysterious

to be awesome

gã̌ǎ-ɖɛ̀

awesome thing

gáá

mat

gãa

intently (context of looking)

gàa

man

gã̀à

trumpet

Gã̀à-Ɓaɖa-hwɔ̀

Feast of Trumpets

gã̀à-ɓaɖa-nyɔ̀

trumpeter

gã̌ǎ-ɖɛ̀

unusual thing

wonder

gàa-ɖɛ̀

penis

gàa-dyù

boy

gàa-dyù-gbɔ́ɔ́

boy

gàa-dyù-pɛ̀ɖɛ̀

baby boy

gã̌ǎ-Gèɖèpɔ́ɔ̀

great God

gã̀à-gmɔ̀

trumpet made from an animal horn

gã̀à-wùɖù

trumpet sound

gàa-zà-ɖɛ̀

mighty act

gàa-zà-nyɔ̀

mighty warrior

ga-bùè

mold

gàɖàà

tomorrow

gàɖà-nyɔ̀

person of royalty

gǎ-dyé-dyé

suffering

poverty

gǎ-dyé-nyɔ̀

poor person

gàìn dyí

to keep a secret from someone

gǎ-kà

fiercely

painfully

gana

strength

gàná

whole

gana-kà

powerfully

gana-kũ̀à

hard work

gànà-kṹún

morning

gànà-kṹún mɛ̀nɛ̀ɛ̀

early morning

gana-nìmìì

wild animal

gana-sɔ̃̀

powerful hand

ganìǎ

lion

gàsíà

sword

gàsíà-dyèɖè

edge of a sword

gaún

at the edge of

gã́ùn

gown

robe

gãun-gãun

strong/securely

gã̀ǔn-tɛ̀ɛ̌-wɛ̀ɖɛ̀

lizard (one type)

ge

to divide

ge mú

to be divided

gè wɔ̃

to burst open (a fountain)

geɖe

farm

géɖéè

grape

gèɖèě

country stove

géɖéè-ɓò

grape

géɖéè-ɖúú-gbǒ

grape vine

géɖéè-gbǎ

vineyard

géɖéè-hwàɖà

bunch of grapes

geɖe-kpàǎ

several farms

geɖe-nyu-nyɔ̀

farmer

geɖe-pà

farm land

gèɖèpɔ́ɔ̀

god

Gèɖèpɔ́ɔ̀-cèè-ɖɛ̀

scripture

Gèɖèpɔ́ɔ̀-cèè-ɖɛ̀ dyuò-nyɔ̀

scribe

géé

hawk

géé-kpá

kind of hawk

geìn

to divide something

geìn múin

to divide up among

gèìn kɔ̃ún

to attack

gè-vɔ̀

grasshopper

géwàɖà-pĩ̀à

gerah (money)

gɛ̀ɛ̀

yoke

gìɖǐ-gìɖǐ

silent

gìɖìǐ

quiet

gǐì

slave

gǐì-gàà

male slave

gǐì-màà

female slave

giniìn dyi

to be surprised

gĩɔ

death

gĩɔ-nyɔ̀

spirit

gĩɔ-nyɔ̀ gbo-wùɖù-nyɔ̀

one who speaks to the dead

go

stick used to cut brush

góò

gold

goò

to remain until the next day

góò-bɛ̃̀ìn-ɖɛ̀

gold ornament

góò-cɛ̃̀ɛ̀

gold chain

góò-gbàǎ

gold crown

goun

middlesized

medium length (of time)

gɔ̃̌

favorable response

gɔ̃̌-jǔ-wùɖù

answer

gɔ̌-kpàɖà

hunting bag

gɔ̌mànà-nyɔ̀

official

gù-gù

torso

guò-cɛ̃̀

aromatic resin