G

G, g / 𖫖

gã / 𖫖𖫧𖫲𖫐

to choose
corner

gã̀ dyi / 𖫖𖫧𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to do continually
to be present

gã̀ múin / 𖫖𖫧𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐𖫭𖫲𖫐

to be present somewhere
to be on someone’s person

gǎ / 𖫖𖫧𖫳

suffering

gã̌ / 𖫖𖫧𖫳𖫐

to be mysterious
to be awesome

gã̌ǎ-ɖɛ̀ / 𖫖𖫧𖫳𖫐𖫧𖫳𖫐-𖫞𖫬𖫱

awesome thing

gáá / 𖫖𖫧𖫰𖫧𖫰

mat

gãa / 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫧𖫲𖫐

intently (context of looking)

gàa / 𖫖𖫧𖫱𖫧𖫲

man

gã̀à / 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫧𖫱𖫐

trumpet

Gã̀à-Ɓaɖa-hwɔ̀ / 𖫖𖫧𖫱𖫐𖫧𖫳𖫐-𖫦𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲-𖫠𖫨𖫱

Feast of Trumpets

gã̀à-ɓaɖa-nyɔ̀ / 𖫖𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫦𖫧𖫞𖫧-𖫕𖫨𖫱𖫐

trumpeter

gã̌ǎ-ɖɛ̀ / 𖫖𖫧𖫳𖫐𖫧𖫳𖫐-𖫞𖫬𖫱

unusual thing
wonder

gàa-ɖɛ̀ / 𖫖𖫧𖫱𖫧𖫲-𖫞𖫬𖫱

penis

gàa-dyù / 𖫖𖫧𖫱𖫧𖫲-𖫕𖫪𖫱

boy

gàa-dyù-gbɔ́ɔ́ / 𖫖𖫧𖫱𖫧𖫲-𖫕𖫪𖫱-𖫝𖫨𖫰𖫨𖫰

boy

gàa-dyù-pɛ̀ɖɛ̀ / 𖫖𖫧𖫱𖫧𖫲-𖫕𖫪𖫱-𖫥𖫬𖫱𖫞𖫬𖫱

baby boy

gã̌ǎ-Gèɖèpɔ́ɔ̀ / 𖫖𖫧𖫳𖫐𖫧𖫳𖫐-𖫖𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫥𖫨𖫰𖫨𖫱

great God

gã̀à-gmɔ̀ / 𖫖𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫝𖫨𖫱𖫐

trumpet made from an animal horn

gã̀à-wùɖù / 𖫖𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

trumpet sound

gàa-zà-ɖɛ̀ / 𖫖𖫧𖫱𖫧𖫲-𖫜𖫧𖫱-𖫞𖫬𖫱

mighty act

gàa-zà-nyɔ̀ / 𖫖𖫧𖫱𖫧𖫲-𖫜𖫧𖫱-𖫕𖫨𖫱𖫐

mighty warrior

ga-bùè / 𖫖𖫧𖫲-𖫢𖫪𖫱𖫫𖫱

mold

gàɖàà / 𖫖𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫧𖫱

tomorrow

gàɖà-nyɔ̀ / 𖫖𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱-𖫕𖫨𖫱

person of royalty

gǎ-dyé-dyé / 𖫖𖫧𖫳-𖫕𖫫𖫰-𖫕𖫫𖫰

suffering
poverty

gǎ-dyé-nyɔ̀ / 𖫖𖫧𖫳-𖫕𖫫𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

poor person

gàìn dyí / 𖫖𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to keep a secret from someone

gǎ-kà / 𖫖𖫧𖫳-𖫑𖫧𖫱

fiercely
painfully

gana / 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫐𖫧𖫲𖫐

strength

gàná / 𖫖𖫧𖫱𖫐𖫐𖫧𖫰𖫐

whole

gana-kà / 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫐𖫧𖫲𖫐-𖫑𖫧𖫱

powerfully

gana-kũ̀à / 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫐𖫧𖫲𖫐-𖫑𖫪𖫲𖫐𖫧𖫱𖫐

hard work

gànà-kṹún / 𖫖𖫧𖫱𖫐𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫑𖫪𖫰𖫐𖫪𖫰𖫐

morning

gànà-kṹún mɛ̀nɛ̀ɛ̀ / 𖫖𖫧𖫱𖫐𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫑𖫪𖫰𖫐𖫪𖫰𖫐 𖫔𖫬𖫱𖫐𖫐𖫬𖫱𖫬𖫱𖫐

early morning

gana-nìmìì / 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫐𖫧𖫲𖫐-𖫐𖫭𖫱𖫐𖫔𖫭𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐

wild animal

gana-sɔ̃̀ / 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫐𖫧𖫲𖫐-𖫒𖫨𖫱𖫐

powerful hand

ganìǎ / 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫐𖫭𖫱𖫧𖫳𖫐

lion

gàsíà / 𖫖𖫧𖫱𖫒𖫭𖫰𖫧𖫱

sword

gàsíà-dyèɖè / 𖫖𖫧𖫱𖫒𖫭𖫰𖫧𖫱-𖫕𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

edge of a sword

gaún / 𖫓𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐

at the edge of

gã́ùn/ 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫪𖫱𖫐

gown
robe

gãun-gãun / 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫪𖫲𖫐-𖫖𖫧𖫲𖫐𖫪𖫲𖫐

strong/securely

gã̀ǔn-tɛ̀ɛ̌-wɛ̀ɖɛ̀ / 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫪𖫳𖫐-𖫡𖫬𖫱𖫬𖫳-𖫛𖫬𖫱𖫞𖫬𖫱

lizard (one type)

ge / 𖫖𖫫𖫲

to divide

ge mú / 𖫖𖫫𖫲 𖫔𖫪𖫰𖫐

to be divided

gè wɔ̃ / 𖫖𖫫𖫱 𖫛𖫨𖫲𖫐

to burst open (a fountain)

geɖe / 𖫖𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲

farm

géɖéè / 𖫖𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫫𖫱

grape

gèɖèě / 𖫖𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫫𖫳

country stove

géɖéè-ɓò / 𖫖𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫫𖫱-𖫦𖫩𖫱

grape

géɖéè-ɖúú-gbǒ / 𖫖𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫫𖫱-𖫞𖫪𖫰𖫪𖫰-𖫝𖫩𖫳

grape vine

géɖéè-gbǎ / 𖫖𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫫𖫱-𖫝𖫧𖫳

vineyard

géɖéè-hwàɖà / 𖫖𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫫𖫱-𖫠𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱

bunch of grapes

geɖe-kpàǎ / 𖫖𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲-𖫘𖫧𖫱𖫧𖫳

several farms

geɖe-nyu-nyɔ̀ / 𖫖𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲-𖫕𖫪𖫲𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

farmer

geɖe-pà / 𖫖𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲-𖫥𖫧𖫱

farm land

gèɖèpɔ́ɔ̀ / 𖫖𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫥𖫨𖫰𖫨𖫱

god

Gèɖèpɔ́ɔ̀-cèè-ɖɛ̀ / 𖫖𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫥𖫨𖫰𖫨𖫱-𖫟𖫫𖫱𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱

scripture

Gèɖèpɔ́ɔ̀-cèè-ɖɛ̀ dyuò-nyɔ̀ / 𖫖𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫥𖫨𖫰𖫨𖫱-𖫟𖫫𖫱𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱 𖫕𖫪𖫲𖫩𖫱-𖫕𖫨𖫱𖫐

scribe

géé / 𖫖𖫫𖫰𖫫𖫰

hawk

géé-kpá / 𖫖𖫫𖫰𖫫𖫰-𖫘𖫧𖫰

kind of hawk

geìn / 𖫖𖫫𖫲𖫭𖫱𖫐

to divide something

geìn múin / 𖫖𖫫𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐𖫭𖫲𖫐

to divide up among

gèìn kɔ̃ún / 𖫖𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

to attack

gè-vɔ̀ / 𖫖𖫫𖫱-𖫣𖫨𖫱

grasshopper

géwàɖà-pĩ̀à / 𖫖𖫫𖫰𖫛𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱-𖫥𖫭𖫲𖫐𖫧𖫱𖫐

gerah (money)

gɛ̀ɛ̀ / 𖫖𖫬𖫱𖫬𖫱

yoke

gìɖǐ-gìɖǐ / 𖫖𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳-𖫖𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳

silent

gìɖìǐ / 𖫖𖫭𖫱𖫞𖫭𖫱𖫭𖫳

quiet

gǐì / 𖫖𖫭𖫳𖫭𖫱

slave

gǐì-gàà / 𖫖𖫭𖫳𖫭𖫱-𖫖𖫧𖫱𖫧𖫱

male slave

gǐì-màà / 𖫖𖫭𖫳𖫭𖫱-𖫔𖫧𖫱𖫧𖫱

female slave

giniìn dyi / 𖫖𖫭𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to be surprised

gĩɔ / 𖫖𖫭𖫲𖫐𖫨𖫲𖫐

death

gĩɔ-nyɔ̀ / 𖫖𖫭𖫲𖫐𖫨𖫲𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

spirit

gĩɔ-nyɔ̀ gbo-wùɖù-nyɔ̀ / 𖫖𖫭𖫲𖫐𖫨𖫲𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐 𖫝𖫩𖫲-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱-𖫕𖫨𖫱𖫐

one who speaks to the dead

go / 𖫖𖫩𖫲

stick used to cut brush

góò / 𖫖𖫩𖫰𖫩𖫱

gold

goò / 𖫖𖫩𖫲𖫩𖫱

to remain until the next day

góò-bɛ̃̀ìn-ɖɛ̀ / 𖫖𖫩𖫲𖫩𖫱-𖫢𖫬𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

gold ornament

góò-cɛ̃̀ɛ̀ / 𖫖𖫩𖫰𖫩𖫱-𖫟𖫬𖫲𖫐𖫬𖫱𖫐

gold chain

góò-gbàǎ / 𖫖𖫩𖫰𖫩𖫱-𖫝𖫧𖫱𖫧𖫳

gold crown

goun / 𖫖𖫩𖫲𖫪𖫲𖫐

middlesized
medium length (of time)

gɔ̃̌ / 𖫖𖫨𖫳𖫐

favorable response

gɔ̃̌-jǔ-wùɖù / 𖫖𖫨𖫳𖫐-𖫙𖫪𖫳-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

answer

gɔ̌-kpàɖà / 𖫖𖫨𖫳-𖫘𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱

hunting bag

gɔ̌mànà-nyɔ̀ / 𖫖𖫨𖫳𖫔𖫧𖫱𖫐𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

official

gù-gù / 𖫖𖫪𖫱-𖫖𖫪𖫱

torso

guò-cɛ̃̀ / 𖫖𖫪𖫲𖫩𖫱-𖫟𖫬𖫱𖫐

aromatic resin