G

G, g / 𖫖

gã / 𖫖𖫧𖫲𖫐

to choose
corner

gã̀ dyi / 𖫖𖫧𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to do continually
to be present

gã̀ múin / 𖫖𖫧𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐𖫭𖫲𖫐

to be present somewhere
to be on someone’s person

gǎ / 𖫖𖫧𖫳

suffering

gã̌ / 𖫖𖫧𖫳𖫐

to be mysterious
to be awesome

gã̌ǎ-ɖɛ̀ / 𖫖𖫧𖫳𖫐𖫧𖫳𖫐-𖫞𖫬𖫱

awesome thing

gáá / 𖫖𖫧𖫰𖫧𖫰

mat

gãa / 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫧𖫲𖫐

intently (context of looking)

gàa / 𖫖𖫧𖫱𖫧𖫲

man

gã̀à / 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫧𖫱𖫐

trumpet

Gã̀à-Ɓaɖa-hwɔ̀ /

Feast of Trumpets

gã̀à-ɓaɖa-nyɔ̀ /

trumpeter

gã̌ǎ-ɖɛ̀ /

unusual thing
wonder

gàa-ɖɛ̀ /

penis

gàa-dyù /

boy

gàa-dyù-gbɔ́ɔ́ /

boy

gàa-dyù-pɛ̀ɖɛ̀ /

baby boy

gã̌ǎ-Gèɖèpɔ́ɔ̀ /

great God

gã̀à-gmɔ̀ /

trumpet made from an animal horn

gã̀à-wùɖù /

trumpet sound

gàa-zà-ɖɛ̀ /

mighty act

gàa-zà-nyɔ̀ /

mighty warrior

ga-bùè /

mold

gàɖàà /

tomorrow

gàɖà-nyɔ̀ /

person of royalty

gǎ-dyé-dyé /

suffering
poverty

gǎ-dyé-nyɔ̀ /

poor person

gàìn dyí /

to keep a secret from someone

gǎ-kà /

fiercely
painfully

gana /

strength

gàná /

whole

gana-kà /

powerfully

gana-kũ̀à /

hard work

gànà-kṹún /

morning

gànà-kṹún mɛ̀nɛ̀ɛ̀ /

early morning

gana-nìmìì /

wild animal

gana-sɔ̃̀ /

powerful hand

ganìǎ /

lion

gàsíà /

sword

gàsíà-dyèɖè /

edge of a sword

gaún /

at the edge of

gã́ùn /

gown
robe

gãun-gãun /

strong/securely

gã̀ǔn-tɛ̀ɛ̌-wɛ̀ɖɛ̀ /

lizard (one type)

ge /

to divide

ge mú /

to be divided

gè wɔ̃ /

to burst open (a fountain)

geɖe /

farm

géɖéè /

grape

gèɖèě /

country stove

géɖéè-ɓò /

grape

géɖéè-ɖúú-gbǒ /

grape vine

géɖéè-gbǎ /

vineyard

géɖéè-hwàɖà /

bunch of grapes

geɖe-kpàǎ /

several farms

geɖe-nyu-nyɔ̀ /

farmer

geɖe-pà /

farm land

gèɖèpɔ́ɔ̀ /

god

Gèɖèpɔ́ɔ̀-cèè-ɖɛ̀ /

scripture

Gèɖèpɔ́ɔ̀-cèè-ɖɛ̀ dyuò-nyɔ̀ /

scribe

géé /

hawk

géé-kpá /

kind of hawk

geìn /

to divide something

geìn múin /

to divide up among

gèìn kɔ̃ún /

to attack

gè-vɔ̀ /

grasshopper

géwàɖà-pĩ̀à /

gerah (money)

gɛ̀ɛ̀ /

yoke

gìɖǐ-gìɖǐ /

silent

gìɖìǐ /

quiet

gǐì /

slave

gǐì-gàà /

male slave

gǐì-màà /

female slave

giniìn dyi /

to be surprised

gĩɔ /

death

gĩɔ-nyɔ̀ /

spirit

gĩɔ-nyɔ̀ gbo-wùɖù-nyɔ̀ /

one who speaks to the dead

go /

stick used to cut brush

góò /

gold

goò /

to remain until the next day

góò-bɛ̃̀ìn-ɖɛ̀ /

gold ornament

góò-cɛ̃̀ɛ̀ /

gold chain

góò-gbàǎ /

gold crown

goun /

middlesized
medium length (of time)

gɔ̃̌ /

favorable response

gɔ̃̌-jǔ-wùɖù /

answer

gɔ̌-kpàɖà /

hunting bag

gɔ̌mànà-nyɔ̀ /

official

gù-gù /

torso

guò-cɛ̃̀ /

aromatic resin