GB

GB, gb

gba

on (a road)

gba dyi

to spread out

gbǎ

wooden hook

to lock

gbǎ wɔ̃

to surround

gbǎ xwáɖá

to set a trap

gbáá

farm shelter

gbaà dyi

to spoil

to ruin

gbàà

farm platform

altar

fight

gbàǎ

hat

crown

gbǎà

to redeem

gbǎà nyɔ́nɔ́

female goat

gbàǎ-ɖɔ̀

lappa

gbàà-pɛ̀ɛ̀

wrestling

gbaɖa

forked stick

Gbàɖà-Gbàɖà

November

gbàɖàùn-màà

prostitute

gbàɖàùn-po-po

prostitution

gbǎɖí

harp

gbá-gbá

rascality

gbá-gbá-kà

in a rascal way

gbǎìn ɖɔ

to clothe

gbǎìn hwòɖǒ dyií

to be anxious about something

gbǎìn wɔ̃

to besiege (a town)

gbǎìn-ɖɛ̀

lock bolt

gbà-kà

badly

gbào

no

gbǎùn-fúɖúá

desert

gbǎ-wè

closing day

gbǎ-wĩín

bucket

gbe

dog

gbèɖèìn

to hug

gbèɖèìn hwòɖǒ

to hug someone on one’s lap

gběɖí

tree like cedar

gbe-zèɖè

waist

gbɛ

bed

gbɛ̀ ɖei

to abandon someone

gbɛ̀, kà

here is

gbɛ̌

load

kinja

gbɛ̌ɛ̀

region

gbɛ̀ǐ-gbɛ̀ǐ

few

a little

gbɛ̀ìn dyi

to spread

to scatter

gbɛ̌ìn dyí

to count something

Gbɛ-zɔ̃̌

Buchanan

gbìàìn dyi

to slide around

gbìɖǐ

to hide crouching

gbìǐ

on the border of

on the edge of

gbo

to

gbo ɓo kɔ̃

to have complications at childbirth

gbo dyí

to block someone

gbǒ

house

to stumble

gbǒ-deìn-kɔ̃in

multi-storied building

gbo-ɖàɓàìn-ɖɛ̀

tape measure

object that predicts the future (lot)

gbǒ-ɖeín-zòǒ

midwife

gbòɖòò

bowl

gbòɖòò-wè

bowlfull

gbǒìn dyí

to stack up

gbǒìn kɔ̃

to pile up on

gbo-gmɔ̀-nyɔ̀

one who takes care of another

gbo-jìnììn-ɖɛ̀

belt

gbo-kpá-nyɔ̀

spouse

gbo-kpá-sɔ̃̀

help

gbo-kpɔ̃ìn-sàǎ-zàìn-ɖɛ̀

fellowship offering

gbo-nì-ɓà

younger wife (in relation to older one)

concubine

gbo-nì-ɓǎ

master

gbo-nì-dyù

servant

gbo-nì-gàà

male servant

gbo-nì-màà

female servant

gbo-nì-màà-dyù

young female servant

gbo-nì-nyɔ̀

servant

gboò

to curse

to swear

gboò dyí

to swear by

gbòò

stocks

gboò-wùɖù

curse

gbo-pa-wìɖì

bribe

gbǒ-kpũ̀ɔ̀

old spot of a house

gbǒ-pìɔ̌

eave of a house

gbǒǔn-gbò

proper house

gbǒ-wɔ̃̀

door

gbǒ-xwíníín

family

gbǒ-xwíníín-gàà

male family member

gbǒ-xwíníín-nyɔ̀

family member

gbǒ-xwíníín-pà

family land

gbo-zàìn-zàìn

separation

gbo-zi-zi

to side with someone

gbɔ̌

to bark (explosive cry of a dog)

gbɔ

bottom

rump

gbɔ-dè-dè

beginning

gbɔ̀ɖɔ̀ɔ̀

box

gbɔ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀

nakedness

gbɔɔ̀ mú

to destroy

to perish

gbɔ-po-ɖɛ̀

plan

gbu

hunchback

gbǔ

to run

gbùà

hip

gbúɛ́

dove

gbùù

farm shelter

gbùǔ

heated, beaten rice