GB

GB, gb / 𖫝

gba / 𖫝𖫧𖫲

on (a road)

gba dyi / 𖫝𖫧𖫲 𖫕𖫭𖫲

to spread out

gbǎ / 𖫝𖫧𖫳

wooden hook
to lock

gbǎ wɔ̃ / 𖫝𖫧𖫳 𖫛𖫨𖫲𖫐

to surround

gbǎ xwáɖá / 𖫝𖫧𖫳 𖫚𖫛𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰

to set a trap

gbáá / 𖫝𖫧𖫰𖫧𖫰

farm shelter

gbaà dyi / 𖫝𖫧𖫲𖫧𖫱 𖫕𖫭𖫲

to spoil
to ruin

gbàà / 𖫝𖫧𖫱𖫧𖫱

farm platform
altar
fight

gbàǎ / 𖫝𖫧𖫱𖫧𖫳

hat
crown

gbǎà / 𖫝𖫧𖫳𖫧𖫱

to redeem

gbǎà nyɔ́nɔ́ / 𖫝𖫧𖫳𖫧𖫱 𖫕𖫨𖫰𖫐𖫐𖫨𖫰𖫐

female goat

gbàǎ-ɖɔ̀ / 𖫝𖫧𖫱𖫧𖫳-𖫞𖫨𖫱

lappa

gbàà-pɛ̀ɛ̀ / 𖫝𖫧𖫱𖫧𖫱-𖫥𖫬𖫱𖫬𖫱

wrestling

gbaɖa / 𖫝𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲

forked stick

Gbàɖà-Gbàɖà / 𖫝𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱-𖫝𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱

November

gbàɖàùn-màà / 𖫝𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫪𖫱𖫐-𖫔𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐

prostitute

gbàɖàùn-po-po / 𖫝𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫪𖫱𖫐-𖫥𖫩𖫲-𖫥𖫩𖫲

prostitution

gbǎɖí / 𖫝𖫧𖫳𖫞𖫭𖫰

harp

gbá-gbá / 𖫝𖫧𖫰-𖫝𖫧𖫰

rascality

gbá-gbá-kà / 𖫝𖫧𖫰-𖫝𖫧𖫰-𖫑𖫧𖫱

in a rascal way

gbǎìn ɖɔ / 𖫝𖫧𖫳𖫭𖫱𖫐 𖫞𖫨𖫲

to clothe

gbǎìn hwòɖǒ dyií / 𖫝𖫧𖫳𖫭𖫱𖫐 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳 𖫕𖫭𖫲𖫭𖫰

to be anxious about something

gbǎìn wɔ̃ / 𖫝𖫧𖫳𖫭𖫱𖫐 𖫛𖫨𖫲𖫐

to besiege (a town)

gbǎìn-ɖɛ̀ / 𖫝𖫧𖫳𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

lock bolt

gbà-kà / 𖫝𖫧𖫱-𖫑𖫧𖫱

badly

gbào / 𖫝𖫧𖫱𖫩𖫲

no

gbǎùn-fúɖúá / 𖫝𖫧𖫳𖫪𖫱𖫐-𖫓𖫪𖫰𖫞𖫪𖫰𖫧𖫰

desert

gbǎ-wè / 𖫝𖫧𖫳-𖫛𖫫𖫱

closing day

gbǎ-wĩín / 𖫝𖫧𖫳-𖫛𖫭𖫲𖫐𖫭𖫰𖫐

bucket

gbe / 𖫝𖫫𖫲

dog

gbèɖèìn / 𖫝𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐

to hug

gbèɖèìn hwòɖǒ / 𖫝𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳

to hug someone on one’s lap

gběɖí / 𖫝𖫫𖫳𖫞𖫭𖫰

tree like cedar

gbe-zèɖè / 𖫝𖫫𖫲-𖫜𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

waist

gbɛ / 𖫝𖫬𖫲

bed

gbɛ̀ ɖei / 𖫝𖫬𖫱 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫲

to abandon someone

gbɛ̀, kà / 𖫝𖫬𖫱, 𖫑𖫧𖫱

here is

gbɛ̌ / 𖫝𖫬𖫳

load
kinja

gbɛ̌ɛ̀ / 𖫝𖫬𖫳𖫬𖫱

region

gbɛ̀ǐ-gbɛ̀ǐ / 𖫝𖫬𖫱𖫭𖫳-𖫝𖫬𖫱𖫭𖫳

few
a little

gbɛ̀ìn dyi / 𖫝𖫬𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to spread
to scatter

gbɛ̌ìn dyí / 𖫝𖫬𖫳𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to count something

Gbɛ-zɔ̃̌ / 𖫝𖫬𖫲-𖫜𖫨𖫳𖫐

Buchanan

gbìàìn dyi / 𖫝𖫭𖫱𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to slide around

gbìɖǐ / 𖫝𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳

to hide crouching

gbìǐ / 𖫝𖫭𖫱𖫭𖫳

on the border of
on the edge of

gbo / 𖫝𖫩𖫲

to

gbo ɓo kɔ̃ / 𖫝𖫩𖫲 𖫦𖫩𖫲 𖫑𖫨𖫲𖫐

to have complications at childbirth

gbo dyí / 𖫝𖫩𖫲 𖫕𖫭𖫲

to block someone

gbǒ / 𖫝𖫩𖫳

house
to stumble

gbǒ-deìn-kɔ̃in / 𖫝𖫩𖫳-𖫗𖫫𖫲𖫭𖫱𖫐-𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

multi-storied building

gbo-ɖàɓàìn-ɖɛ̀ / 𖫝𖫩𖫲-𖫞𖫧𖫱𖫦𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

tape measure
object that predicts the future (lot)

gbǒ-ɖeín-zòǒ / 𖫝𖫩𖫳-𖫞𖫫𖫲𖫭𖫰𖫐-𖫜𖫩𖫱𖫩𖫳

midwife

gbòɖòò / 𖫝𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱𖫩𖫱

bowl

gbòɖòò-wè / 𖫝𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱𖫩𖫱-𖫛𖫫𖫱

bowlfull

gbǒìn dyí / 𖫝𖫩𖫳𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to stack up

gbǒìn kɔ̃ / 𖫝𖫩𖫳𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐

to pile up on

gbo-gmɔ̀-nyɔ̀ / 𖫝𖫩𖫲-𖫝𖫨𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

one who takes care of another

gbo-jìnììn-ɖɛ̀ / 𖫝𖫩𖫲-𖫙𖫭𖫱𖫐𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

belt

gbo-kpá-nyɔ̀ / 𖫝𖫩𖫲-𖫘𖫧𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

spouse

gbo-kpá-sɔ̃̀ / 𖫝𖫩-𖫘𖫧𖫰-𖫒𖫨𖫱𖫐

help

gbo-kpɔ̃ìn-sàǎ-zàìn-ɖɛ̀ / 𖫝𖫩𖫲-𖫘𖫨𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫒𖫧𖫱𖫧𖫳-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

fellowship offering

gbo-nì-ɓà / 𖫝𖫩𖫲-𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫦𖫧𖫱

younger wife (in relation to older one)
concubine

gbo-nì-ɓǎ / 𖫝𖫩𖫲-𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫦𖫧𖫳

master

gbo-nì-dyù / 𖫝𖫩𖫲-𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫪𖫱

servant

gbo-nì-gàà / 𖫝𖫩𖫲-𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫖𖫧𖫱𖫧𖫱

male servant

gbo-nì-màà / 𖫝𖫩𖫲-𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫔𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐

female servant

gbo-nì-màà-dyù / 𖫝𖫩𖫲-𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫔𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫕𖫪𖫱

young female servant

gbo-nì-nyɔ̀ / 𖫝𖫩𖫲-𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

servant

gboò / 𖫝𖫩𖫲𖫩𖫱

to curse
to swear

gboò dyí / 𖫝𖫩𖫲𖫩𖫱 𖫕𖫭𖫰

to swear by

gbòò / 𖫝𖫩𖫱𖫩𖫱

stocks

gboò-wùɖù / 𖫝𖫩𖫲𖫩𖫱-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

curse

gbo-pa-wìɖì / 𖫝𖫩𖫲-𖫥𖫧𖫲-𖫛𖫭𖫱𖫞𖫭𖫱

bribe

gbǒ-kpũ̀ɔ̀ / 𖫝𖫩𖫳-𖫘𖫪𖫱𖫐𖫨𖫱𖫐

old spot of a house

gbǒ-pìɔ̌ / 𖫝𖫩𖫳-𖫥𖫭𖫱𖫨𖫳

eave of a house

gbǒǔn-gbò / 𖫝𖫩𖫳𖫪𖫳𖫐-𖫝𖫩𖫱

proper house

gbǒ-wɔ̃̀ / 𖫝𖫩𖫳-𖫛𖫨𖫱𖫐

door

gbǒ-xwíníín / 𖫝𖫩𖫳-𖫚𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫭𖫰𖫐

family

gbǒ-xwíníín-gàà / 𖫚𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫭𖫰𖫐-𖫖𖫧𖫱𖫧𖫱

male family member

gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ / 𖫝𖫩𖫳-𖫚𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫭𖫰𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

family member

gbǒ-xwíníín-pà / 𖫝𖫩𖫳-𖫚𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫭𖫰𖫐-𖫥𖫧𖫱

family land

gbo-zàìn-zàìn / 𖫝𖫩𖫲-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐

separation

gbo-zi-zi / 𖫝𖫩𖫲-𖫜𖫭𖫲-𖫜𖫭𖫲

to side with someone

gbɔ̌ / 𖫝𖫨𖫳

to bark (explosive cry of a dog)

gbɔ / 𖫝𖫨𖫲

bottom
rump

gbɔ-dè-dè / 𖫝𖫨𖫲-𖫗𖫫𖫱-𖫗𖫫𖫱

beginning

gbɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ / 𖫝𖫨𖫱𖫞𖫨𖫱𖫨𖫱

box

gbɔ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀ / 𖫝𖫨𖫲-𖫓𖫨𖫱𖫐𖫐𖫨𖫱𖫐-𖫓𖫨𖫱𖫐𖫐𖫨𖫱𖫐

nakedness

gbɔɔ̀ mú / 𖫝𖫨𖫲𖫨𖫱 𖫔𖫪𖫰

to destroy
to perish

gbɔ-po-ɖɛ̀ / 𖫝𖫨𖫲-𖫥𖫩𖫲-𖫞𖫬𖫱

plan

gbu / 𖫝𖫪𖫲

hunchback

gbǔ / 𖫝𖫪𖫳

to run

gbùà / 𖫝𖫪𖫱𖫧𖫱

hip

gbúɛ́ / 𖫝𖫪𖫰𖫬𖫰

dove

gbùù / 𖫝𖫪𖫱𖫪𖫱

farm shelter

gbùǔ / 𖫝𖫪𖫱𖫪𖫳

heated, beaten rice