GM

GM, gm / 𖫝

gma / 𖫝𖫧𖫲𖫐

law
to patch

gmàà / 𖫝𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐

wife

gmàà-nàà / 𖫝𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫐𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐

kind of bird (gull)

gmàà-věè / 𖫝𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫣𖫫𖫳𖫫𖫱

woman after giving birth

gma-cèè-ɖɛ̀ / 𖫝𖫧𖫲𖫐-𖫟𖫫𖫱𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱

law book

gmaɖe / 𖫝𖫧𖫲𖫐𖫞𖫫𖫲

lover

gmaɖe-po-nyɔ̀ / 𖫝𖫔𖫧𖫲𖫐𖫞𖫫𖫲-𖫥𖫩𖫲-𖫕𖫨𖫱𖫐

adulterer

gma-dyáìn-wìɖì / 𖫝𖫧𖫲𖫐-𖫕𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫛𖫭𖫱𖫞𖫭𖫱

monetary fine

gma-dyi-kpɔ̃-kpɔ̃ / 𖫝𖫧𖫲𖫐-𖫕𖫭𖫲-𖫘𖫨𖫲𖫐-𖫘𖫨𖫲𖫐

keeping the law

gmaìn dyí / 𖫝𖫧𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to sew together

gmɛ̌ / 𖫝𖫬𖫳𖫐

horn

gmɛ̀ɛ̌ / 𖫝𖫬𖫱𖫐𖫬𖫳𖫐

chair

gmɛ̀ìn / 𖫝𖫬𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐

to raise in a home

gmɛ̀ìn mú / 𖫝𖫬𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to gird (a sword)

gmɛ̀ìn-ɖè / 𖫝𖫬𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫫𖫱

nursemaid

gmɛ̀nɛ̀ɛ̀ / 𖫝𖫬𖫱𖫐𖫐𖫬𖫱𖫬𖫱𖫐

tree root

gmɔ / 𖫝𖫨𖫲𖫐

wall

gmɔ̀ / 𖫝𖫨𖫱𖫐

to look at
young

gmɔ̀ dya / 𖫝𖫨𖫱𖫐 𖫕𖫧𖫲

to look at

gmɔ̀ dyí / 𖫝𖫨𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to watch after

gmɔ̀ gbo / 𖫝𖫨𖫱𖫐 𖫝𖫩𖫲

to look after

gmɔ̀ hwìǐ / 𖫝𖫨𖫱𖫐 𖫠𖫭𖫱𖫭𖫳

to watch down the road

gmɔ̀ mú / 𖫝𖫨𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to look inside

gmɔìn bũ̌in / 𖫝𖫨𖫳𖫐𖫭𖫲𖫐 𖫢𖫪𖫳𖫐𖫭𖫲𖫐

to examine

gmɔìn ɖei / 𖫝𖫨𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫲

to look around

gmɔìn dyéɖéín / 𖫝𖫨𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐

to face each other

gmɔìn dyi / 𖫝𖫨𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to look around

gmɔìn kɔ̃in / 𖫝𖫨𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to examine

gmɔ̀ìn dyéɖéín-dyèɖè mú / 𖫝𖫨𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐-𖫕𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱 𖫔𖫪𖫰𖫐

to favor someone

gmɔ̀ìn gbo / 𖫝𖫨𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫝𖫩𖫲

to look to

gmɔ̀ìn hwɛ̀nɛ̌-dyèɖèǐn / 𖫝𖫨𖫱𖫐𖫭𖫳𖫐 𖫠𖫬𖫱𖫐𖫐𖫬𖫲𖫐-𖫕𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫭𖫳𖫐

to look on someone with jealousy

gmɔ̀ìn mú / 𖫝𖫨𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to look through (a window)

gmɔ̌ìn / 𖫝𖫨𖫳𖫐𖫭𖫱𖫐

to meet

gmɔ-wɔ̃̀ / 𖫝𖫨𖫲𖫐-𖫛𖫨𖫱𖫐

gate