GM

GM, gm

gma

law

to patch

gmàà

wife

gmàà-nàà

kind of bird (gull)

gmàà-věè

woman after giving birth

gma-cèè-ɖɛ̀

law book

gmaɖe

lover

gmaɖe-po-nyɔ̀

adulterer

gma-dyáìn-wìɖì

monetary fine

gma-dyi-kpɔ̃-kpɔ̃

keeping the law

gmaìn dyí

to sew together

gmɛ̌

horn

gmɛ̀ɛ̌

chair

gmɛ̀ìn

to raise in a home

gmɛ̀ìn mú

to gird (a sword)

gmɛ̀ìn-ɖè

nursemaid

gmɛ̀nɛ̀ɛ̀

tree root

gmɔ

wall

gmɔ̀

to look at

young

gmɔ̀ dya

to look at

gmɔ̀ dyí

to watch after

gmɔ̀ gbo

to look after

gmɔ̀ hwìǐ

to watch down the road

gmɔ̀ mú

to look inside

gmɔìn bũ̌in

to examine

gmɔìn ɖei

to look around

gmɔìn dyéɖéín

to face each other

gmɔìn dyi

to look around

gmɔìn kɔ̃in

to examine

gmɔ̀ìn dyéɖéín-dyèɖè mú

to favor someone

gmɔ̀ìn gbo

to look to

gmɔ̀ìn hwɛ̀nɛ̌-dyèɖèǐn

to look on someone with jealousy

gmɔ̀ìn mú

to look through (a window)

gmɔ̌ìn

to meet

gmɔ-wɔ̃̀

gate