HW

HW, hw

hwà

middlesized

middle age

hwaɖa

to vomit

hwe

witchcraft

hwèɖè

to stay for a short time

hwèɖè wɔ̃ kɔ̃

to fast

hwèɖèìn

to remain

hwe-kpèɖè

wicked act

hwe-nyu-nyu

witchcraft

hwɛ̀

to be finished

before

to die (with life as subject)

hwɛ̀ ɓɛ́

before

hwɛ̀ ɖe

to gather around

hwɛ̀ ɖɛ

to be mature

(kpé) hwɛ̀ dyí

to lose strength

hwɛ̀ dyi

to be finished

hwɛ̀ gàa

to be mature

hwɛ̀ gbɔ

to be finished

hwɛ̀ hwìɖǐi

to forget

hwɛ̀ ké

then (conjunction)

hwɛ̀ kpéí

to be weak

hwɛ̀ ḿ po níiń

even

hwɛ̀ mánáín

to end

hwɛ̀ mú

to be holy

hwɛ̀ìn-gbɔ

last

hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐn

holy

hwɛ̀nɛ̌

jealous

hwɛ̃-cù

palm tree

hwɛ̃-mì

palm leaf

hwɛ̀-zà-nyɔ̀

escort

hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa

faith

hwìè

road

hwìè-kɔ̃-ɖìì-ɖɛ̀

food for the road

hwìè-kpà

journey

hwìɛ̀

among

hwíì

wheel

wagon

hwíì-ɓìɖǐ

oxcart

hwĩ́ín-hwã

kind of bird (raven)

hwíì-sǒ

chariot

hwíì-sǒ-nàìn-nyɔ̀

charioteer

hwìo

evening

hwìo pɛ̀ɛ

sunset

hwìo-kà

in the evening

hwìo-tì

evening time

hwĩɔ̀

sorcerer

hwĩɔ̀-ɖɛ̀

sorcery

hwítì

wheat

hwò

kind of bird (osprey)

hwòɖǒ

heart

hwòɖǒ-dyí-ɓúáìn-ɓúáìn

pride

hwòɖǒ-dyi-dè-kà

confidently

hwòɖǒ-dyùà

heart

hwòɖǒ-dyúáɖò-kà

unitedly

hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà

wholeheartedly

hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-nyɔ̀

wise person

hwòɖǒ-kɔ̃-dè-nyɔ̀

trustworthy person

hwòɖǒ-kɔ̃in-nɔ̀mɔ̀-nɔ̀mɔ̀

generosity

hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-ɖɛ̀

evil thing

hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-nyìnììn

wickedness

hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-nyɔ̀

wicked person

hwòɖǒ-po-naín

to have hope

hwòɖǒǔn

in the middle

hwòɖǒǔn-hwɔìn-hwɔìn

likemindedness

hwòɖǒ-wáɖáá-nyìǐ-ɖɛ̀

freewill offering

hwòɛ̌-wùɖù

curse

hwǒ-kùǐ

flute

hwóó

chameleon

hwɔ̌

canoe

hwɔ

to finish

feast

hwɔ̌

canoe

hwɔ dyí

to be next to

to finish something

hwɔ hwìɖǐi

to cause to forget

hwɔ kpéí

to take away one’s strength

hwɔ mú

to purify

hwɔ toɖoí dyi

to annihilate

hwɔɖɔ

city

hwɔɖɔ-dyù

village

hwɔ̀ɖɔ̀-gàà

men of a town

hwɔɖɔ-hwìè

street

hwɔɖɔ-kpàǎ

several villages

hwɔìn

to resemble

hwɔìn hwòɖǒǔn

to be of like mind

hwɔ̀ìn dyéɖéi

to realize

hwɔìn-ɖɛ̀

idol

example

hwɔìn-ɖɛ̀ sɛ-sɛ

carved image

hwɔ-nì

semen

hwɔ-pa-pa

feasting

hwɔ-wè

feast day

hwu

to raid

hwuɖu

darkness

deep within

hwùɖǔ

to haul

hwùɖùǎ

old broken down town

hwùɖùǔ

bowl (for food)

hwúe

mildew

hwúe-dyèɖè

green

hwuu-ɖɛ̀

plunder