HW

HW, hw / 𖫠

hwà / 𖫠𖫧𖫱

middlesized
middle age

hwaɖa / 𖫠𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲

to vomit

hwe / 𖫠𖫫𖫲

witchcraft

hwèɖè / 𖫠𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

to stay for a short time

hwèɖè wɔ̃ kɔ̃ / 𖫠𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱 𖫛𖫨𖫲𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐

to fast

hwèɖèìn / 𖫠𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐

to remain

hwe-kpèɖè / 𖫠𖫫𖫲-𖫘𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

wicked act

hwe-nyu-nyu / 𖫠𖫫𖫲-𖫕𖫪𖫲𖫐-𖫕𖫪𖫲𖫐

witchcraft

hwɛ̀ / 𖫠𖫬𖫱

to be finished
before
to die (with life as subject)

hwɛ̀ ɓɛ́ / 𖫠𖫬𖫱 𖫦𖫬𖫰

before

hwɛ̀ ɖe / 𖫠𖫬𖫱 𖫞𖫫𖫲

to gather around

hwɛ̀ ɖɛ / 𖫠𖫬𖫱 𖫕𖫬𖫲

to be mature

(kpé) hwɛ̀ dyí / (𖫘𖫫𖫰) 𖫠𖫬𖫱 𖫕𖫭𖫰

to lose strength

hwɛ̀ dyi / 𖫠𖫬𖫱 𖫕𖫭𖫲

to be finished

hwɛ̀ gàa / 𖫠𖫬𖫱 𖫖𖫧𖫱𖫧𖫲

to be mature

hwɛ̀ gbɔ / 𖫠𖫬𖫱 𖫝𖫨𖫲

to be finished

hwɛ̀ hwìɖǐi / 𖫠𖫬𖫱 𖫠𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳𖫭𖫲

to forget

hwɛ̀ ké / 𖫠𖫬𖫱 𖫑𖫫𖫰

then (conjunction)

hwɛ̀ kpéí / 𖫠𖫬𖫱 𖫘𖫫𖫰𖫭𖫰

to be weak

hwɛ̀ ḿ po níiń / 𖫠𖫬𖫱 𖫪𖫰𖫐 𖫥𖫩𖫲 𖫐𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫐

even

hwɛ̀ mánáín / 𖫠𖫬𖫱 𖫔𖫧𖫰𖫐𖫐𖫧𖫰𖫐𖫭𖫰𖫐

to end

hwɛ̀ mú / 𖫠𖫬𖫱 𖫔𖫪𖫰𖫐

to be holy

hwɛ̀ìn-gbɔ / 𖫠𖫬𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫝𖫨𖫲

last

hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐn / 𖫠𖫬𖫱𖫭𖫳𖫐-𖫠𖫬𖫱𖫭𖫳𖫐

holy

hwɛ̀nɛ̌ / 𖫠𖫬𖫱𖫐𖫐𖫬𖫳

jealous

hwɛ̃-cù / 𖫠𖫬𖫲𖫐-𖫟𖫪𖫱

palm tree

hwɛ̃-mì / 𖫠𖫬𖫲𖫐-𖫔𖫭𖫱𖫐

palm leaf

hwɛ̀-zà-nyɔ̀ / 𖫠𖫬𖫱-𖫜𖫧𖫱-𖫕𖫨𖫱𖫐

escort

hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa / 𖫠𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳𖫭𖫳-𖫡𖫧𖫲𖫦𖫧𖫲-𖫡𖫧𖫲𖫦𖫧𖫲

faith

hwìè / 𖫠𖫭𖫱𖫫𖫱

road

hwìè-kɔ̃-ɖìì-ɖɛ̀ / 𖫠𖫭𖫱𖫫𖫱-𖫑𖫨𖫲𖫐-𖫞𖫭𖫱𖫭𖫱-𖫞𖫬𖫱

food for the road

hwìè-kpà / 𖫠𖫭𖫱𖫫𖫱-𖫘𖫧𖫱

journey

hwìɛ̀ / 𖫠𖫭𖫱𖫬𖫱

among

hwíì / 𖫠𖫭𖫰𖫭𖫱

wheel
wagon

hwíì-ɓìɖǐ / 𖫠𖫭𖫰𖫭𖫱-𖫦𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳

oxcart

hwĩ́ín-hwã / 𖫠𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫠𖫧𖫲𖫐

kind of bird (raven)

hwíì-sǒ / 𖫠𖫭𖫰𖫭𖫱-𖫒𖫩𖫳

chariot

hwíì-sǒ-nàìn-nyɔ̀ / 𖫠𖫭𖫰𖫭𖫱-𖫒𖫩𖫳-𖫐𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

charioteer

hwìo / 𖫠𖫭𖫱𖫩𖫲

evening

hwìo pɛ̀ɛ / 𖫠𖫭𖫱𖫩𖫲 𖫥𖫬𖫱𖫬𖫲

sunset

hwìo-kà / 𖫠𖫭𖫱𖫩𖫲-𖫑𖫧𖫱

in the evening

hwìo-tì / 𖫠𖫭𖫱𖫩𖫲-𖫡𖫭𖫱

evening time

hwĩɔ̀ / 𖫠𖫭𖫲𖫐𖫨𖫱𖫐

sorcerer

hwĩɔ̀-ɖɛ̀ / 𖫠𖫭𖫲𖫐𖫨𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

sorcery

hwítì / 𖫠𖫭𖫰𖫡𖫭𖫱

wheat

hwò / 𖫠𖫩𖫱

kind of bird (osprey)

hwòɖǒ / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳

heart

hwòɖǒ-dyí-ɓúáìn-ɓúáìn / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳-𖫕𖫭𖫰-𖫦𖫪𖫰𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫦𖫪𖫰𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐

pride

hwòɖǒ-dyi-dè-kà / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳-𖫕𖫭𖫲-𖫗𖫫𖫱-𖫑𖫧𖫱

confidently

hwòɖǒ-dyùà / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳-𖫕𖫪𖫱𖫧𖫱

heart

hwòɖǒ-dyúáɖò-kà / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳-𖫕𖫪𖫰𖫧𖫰𖫞𖫩𖫱-𖫑𖫧𖫱

unitedly

hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳𖫬𖫱-𖫞𖫫𖫰-𖫠𖫬𖫱-𖫑𖫧𖫱

wholeheartedly

hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-nyɔ̀ / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳-𖫓𖫨𖫱𖫐𖫱𖫨-𖫕𖫨𖫱𖫐

wise person

hwòɖǒ-kɔ̃-dè-nyɔ̀ / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳-𖫑𖫨𖫲𖫐-𖫗𖫫𖫱-𖫕𖫨𖫱𖫐

trustworthy person

hwòɖǒ-kɔ̃in-nɔ̀mɔ̀-nɔ̀mɔ̀ / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳-𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫐𖫨𖫱𖫐𖫔𖫨𖫱𖫐-𖫐𖫨𖫱𖫐𖫔𖫨𖫱𖫐

generosity

hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-ɖɛ̀ / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳-𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫕𖫭𖫱𖫐𖫐𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

evil thing

hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-nyìnììn / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳-𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫕𖫭𖫱𖫐𖫐𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫭𖫱𖫐𖫐𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐

wickedness

hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-nyɔ̀ / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳-𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫕𖫭𖫱𖫐𖫐𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

wicked person

hwòɖǒ-po-naín / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳-𖫥𖫩𖫲-𖫐𖫧𖫲𖫭𖫰𖫐

to have hope

hwòɖǒǔn / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳𖫪𖫳𖫐

in the middle

hwòɖǒǔn-hwɔìn-hwɔìn / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳𖫪𖫳𖫐-𖫠𖫨𖫲𖫭𖫱𖫐-𖫠𖫨𖫲𖫭𖫱𖫐

likemindedness

hwòɖǒ-wáɖáá-nyìǐ-ɖɛ̀ / 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳-𖫛𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫕𖫭𖫱𖫐𖫭𖫳𖫐-𖫞𖫬𖫱

freewill offering

hwòɛ̌-wùɖù / 𖫠𖫩𖫱𖫬𖫳-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

curse

hwǒ-kùǐ / 𖫠𖫩𖫳-𖫑𖫪𖫱𖫭𖫳

flute

hwóó / 𖫠𖫩𖫰𖫩𖫰

chameleon

hwɔ / 𖫠𖫨𖫲

to finish
feast

hwɔ̌ / 𖫠𖫨𖫳

canoe

hwɔ dyí / 𖫠𖫨𖫲 𖫕𖫭𖫰

to be next to
to finish something

hwɔ hwìɖǐi / 𖫠𖫨𖫲 𖫠𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳𖫭𖫲

to cause to forget

hwɔ kpéí / 𖫠𖫨𖫲 𖫘𖫫𖫰𖫭𖫰

to take away one’s strength

hwɔ mú / 𖫠𖫨𖫲 𖫔𖫪𖫰𖫐

to purify

hwɔ toɖoí dyi / 𖫠𖫨𖫲 𖫡𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲𖫭𖫰 𖫕𖫭𖫲

to annihilate

hwɔɖɔ / 𖫠𖫨𖫲𖫞𖫨𖫲

city

hwɔɖɔ-dyù / 𖫠𖫨𖫲𖫞𖫨𖫲-𖫕𖫪𖫱

village

hwɔ̀ɖɔ̀-gàà / 𖫠𖫨𖫱𖫞𖫨𖫱-𖫖𖫧𖫱𖫧𖫱

men of a town

hwɔɖɔ-hwìè / 𖫠𖫨𖫲𖫞𖫨𖫲-𖫠𖫭𖫱𖫫𖫱

street

hwɔɖɔ-kpàǎ / 𖫠𖫨𖫲𖫞𖫨𖫲-𖫘𖫧𖫱𖫧𖫳

several villages

hwɔìn / 𖫠𖫨𖫲𖫭𖫱𖫐

to resemble

hwɔìn hwòɖǒǔn / 𖫠𖫨𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳𖫪𖫳𖫐

to be of like mind

hwɔ̀ìn dyéɖéi / 𖫠𖫨𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫲

to realize

hwɔìn-ɖɛ̀ / 𖫠𖫨𖫲𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

idol
example

hwɔìn-ɖɛ̀ sɛ-sɛ / 𖫠𖫨𖫲𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱 𖫒𖫬𖫲-𖫒𖫬𖫲

carved image

hwɔ-nì / 𖫠𖫨𖫲-𖫐𖫭𖫱𖫐

semen

hwɔ-pa-pa / 𖫠𖫨𖫲-𖫥𖫧𖫲-𖫥𖫧𖫲

feasting

hwɔ-wè / 𖫠𖫨𖫲-𖫛𖫫𖫱

feast day

hwu / 𖫠𖫪𖫲

to raid

hwuɖu / 𖫠𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲

darkness
deep within

hwùɖǔ / 𖫠𖫪𖫱𖫞𖫪𖫳

to haul

hwùɖùǎ / 𖫠𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱𖫧𖫳

old broken down town

hwùɖùǔ / 𖫠𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱𖫪𖫳

bowl (for food)

hwúe / 𖫠𖫪𖫰𖫫𖫲

mildew

hwúe-dyèɖè / 𖫠𖫪𖫰𖫫𖫲-𖫕𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

green

hwuu-ɖɛ̀ / 𖫠𖫪𖫲𖫪𖫲-𖫞𖫬𖫱

plunder