HW

HW, hw / 𖫠

hwà / 𖫠𖫧𖫱

middlesized
middle age

hwaɖa / 𖫠𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲

to vomit

hwe / 𖫠𖫫𖫲

witchcraft

hwèɖè / 𖫠𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

to stay for a short time

hwèɖè wɔ̃ kɔ̃ / 𖫠𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱 𖫛𖫨𖫲𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐

to fast

hwèɖèìn / 𖫠𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫭𖫱𖫐

to remain

hwe-kpèɖè / 𖫠𖫫𖫲-𖫘𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱

wicked act

hwe-nyu-nyu / 𖫠𖫫𖫲-𖫕𖫪𖫲𖫐-𖫕𖫪𖫲𖫐

witchcraft

hwɛ̀ / 𖫠𖫬𖫱

to be finished
before
to die (with life as subject)

hwɛ̀ ɓɛ́ / 𖫠𖫬𖫱 𖫦𖫬𖫰

before

hwɛ̀ ɖe / 𖫠𖫬𖫱 𖫞𖫫𖫲

to gather around

hwɛ̀ ɖɛ / 𖫠𖫬𖫱 𖫕𖫬𖫲

to be mature

(kpé) hwɛ̀ dyí / (𖫘𖫫𖫰) 𖫠𖫬𖫱 𖫕𖫭𖫰

to lose strength

hwɛ̀ dyi / 𖫠𖫬𖫱 𖫕𖫭𖫲

to be finished

hwɛ̀ gàa / 𖫠𖫬𖫱 𖫖𖫧𖫱𖫧𖫲

to be mature

hwɛ̀ gbɔ / 𖫠𖫬𖫱 𖫝𖫨𖫲

to be finished

hwɛ̀ hwìɖǐi / 𖫠𖫬𖫱 𖫠𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳𖫭𖫲

to forget

hwɛ̀ ké / 𖫠𖫬𖫱 𖫑𖫫𖫰

then (conjunction)

hwɛ̀ kpéí / 𖫠𖫬𖫱 𖫘𖫫𖫰𖫭𖫰

to be weak

hwɛ̀ ḿ po níiń / 𖫠𖫬𖫱 𖫪𖫰𖫐 𖫥𖫩𖫲 𖫐𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫐

even

hwɛ̀ mánáín / 𖫠𖫬𖫱 𖫔𖫧𖫰𖫐𖫐𖫧𖫰𖫐𖫭𖫰𖫐

to end

hwɛ̀ mú / 𖫠𖫬𖫱 𖫔𖫪𖫰𖫐

to be holy

hwɛ̀ìn-gbɔ / 𖫠𖫬𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫝𖫨𖫲

last

hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐn / 𖫠𖫬𖫱𖫭𖫳𖫐-𖫠𖫬𖫱𖫭𖫳𖫐

holy

hwɛ̀nɛ̌ / 𖫠𖫬𖫱𖫐𖫐𖫬𖫳

jealous

hwɛ̃-cù / 𖫠𖫬𖫲𖫐-𖫟𖫪𖫱

palm tree

hwɛ̃-mì / 𖫠𖫬𖫲𖫐-𖫔𖫭𖫱𖫐

palm leaf

hwɛ̀-zà-nyɔ̀ / 𖫠𖫬𖫱-𖫜𖫧𖫱-𖫕𖫨𖫱𖫐

escort

hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa / 𖫠𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳𖫭𖫳-𖫡𖫧𖫲𖫦𖫧𖫲-𖫡𖫧𖫲𖫦𖫧𖫲

faith

hwìè / 𖫠𖫭𖫱𖫫𖫱

road

hwìè-kɔ̃-ɖìì-ɖɛ̀ / 𖫠𖫭𖫱𖫫𖫱-𖫑𖫨𖫲𖫐-𖫞𖫭𖫱𖫭𖫱-𖫞𖫬𖫱

food for the road

hwìè-kpà / 𖫠𖫭𖫱𖫫𖫱-𖫘𖫧𖫱

journey

hwìɛ̀ / 𖫠𖫭𖫱𖫬𖫱

among

hwíì / 𖫠𖫭𖫰𖫭𖫱

wheel
wagon

hwíì-ɓìɖǐ / 𖫠𖫭𖫰𖫭𖫱-𖫦𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳

oxcart

hwĩ́ín-hwã / 𖫠𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫠𖫧𖫲𖫐

kind of bird (raven)

hwíì-sǒ / 𖫠𖫭𖫰𖫭𖫱-𖫒𖫩𖫳

chariot

hwíì-sǒ-nàìn-nyɔ̀ / 𖫠𖫭𖫰𖫭𖫱-𖫒𖫩𖫳-𖫐𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

charioteer

hwìo / 𖫠𖫭𖫱𖫩𖫲

evening

hwìo pɛ̀ɛ / 𖫠𖫭𖫱𖫩𖫲 𖫥𖫬𖫱𖫬𖫲

sunset

hwìo-kà / 𖫠𖫭𖫱𖫩𖫲-𖫑𖫧𖫱

in the evening

hwìo-tì / 𖫠𖫭𖫱𖫩𖫲-𖫡𖫭𖫱

evening time

hwĩɔ̀ / 𖫠𖫭𖫲𖫐𖫨𖫱𖫐

sorcerer

hwĩɔ̀-ɖɛ̀ / 𖫠𖫭𖫲𖫐𖫨𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

sorcery

hwítì / 𖫠𖫭𖫰𖫡𖫭𖫱

wheat

hwò /

kind of bird (osprey)

hwòɖǒ /

heart

hwòɖǒ-dyí-ɓúáìn-ɓúáìn /

pride

hwòɖǒ-dyi-dè-kà /

confidently

hwòɖǒ-dyùà /

heart

hwòɖǒ-dyúáɖò-kà /

unitedly

hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà /

wholeheartedly

hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-nyɔ̀ /

wise person

hwòɖǒ-kɔ̃-dè-nyɔ̀ /

trustworthy person

hwòɖǒ-kɔ̃in-nɔ̀mɔ̀-nɔ̀mɔ̀ /

generosity

hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-ɖɛ̀ /

evil thing

hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-nyìnììn /

wickedness

hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-nyɔ̀ /

wicked person

hwòɖǒ-po-naín /

to have hope

hwòɖǒǔn /

in the middle

hwòɖǒǔn-hwɔìn-hwɔìn /

likemindedness

hwòɖǒ-wáɖáá-nyìǐ-ɖɛ̀ /

freewill offering

hwòɛ̌-wùɖù /

curse

hwǒ-kùǐ /

flute

hwóó /

chameleon

hwɔ̌ /

canoe

hwɔ /

to finish
feast

hwɔ̌ /

canoe

hwɔ dyí /

to be next to
to finish something

hwɔ hwìɖǐi /

to cause to forget

hwɔ kpéí /

to take away one’s strength

hwɔ mú /

to purify

hwɔ toɖoí dyi /

to annihilate

hwɔɖɔ /

city

hwɔɖɔ-dyù /

village

hwɔ̀ɖɔ̀-gàà /

men of a town

hwɔɖɔ-hwìè /

street

hwɔɖɔ-kpàǎ /

several villages

hwɔìn /

to resemble

hwɔìn hwòɖǒǔn /

to be of like mind

hwɔ̀ìn dyéɖéi /

to realize

hwɔìn-ɖɛ̀ /

idol
example

hwɔìn-ɖɛ̀ sɛ-sɛ /

carved image

hwɔ-nì /

semen

hwɔ-pa-pa /

feasting

hwɔ-wè /

feast day

hwu /

to raid

hwuɖu /

darkness
deep within

hwùɖǔ /

to haul

hwùɖùǎ /

old broken down town

hwùɖùǔ /

bowl (for food)

hwúe /

mildew

hwúe-dyèɖè /

green

hwuu-ɖɛ̀ /

plunder