J

J, j / 𖫙

jǎà / 𖫙𖫧𖫳𖫧𖫱

truth
truly

jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ / 𖫙𖫧𖫳𖫧𖫱 𖫖𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫥𖫨𖫰𖫨𖫱

living God
true God

jǎà-kà / 𖫙𖫧𖫳𖫧𖫱-𖫑𖫧𖫱

in truth

jǎà-nyɔ̀ / 𖫙𖫧𖫳𖫧𖫱-𖫕𖫨𖫱𖫐

faithful person

jaɖa / 𖫙𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲

to break off
to complete (a week)

jaɖa ɓó / 𖫙𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲 𖫦𖫩𖫰

to move from a place

jaɖa mú / 𖫙𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲 𖫔𖫪𖫰𖫐

to break (law)

jaɖa wuɖu / 𖫙𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲 𖫛𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲

to end a speech

jàɖàìn / 𖫙𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐

to move

jàɖàìn dúí / 𖫙𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫗𖫪𖫰𖫭𖫰

to finish with something

jàɖàìn-gbò / 𖫙𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫝𖫩𖫱

tent

jàɖàìn-hwɔ̀ɖɔ̀ / 𖫙𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫠𖫨𖫱𖫞𖫨𖫱

camp

jǎ-dyòɖò-pì / 𖫙𖫧𖫳-𖫕𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱-𖫥𖫭𖫱

about 7 a.m. (red color yet)

jã̀ìn-jã̀ìn / 𖫙𖫧𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫙𖫧𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐

sour

jǎkasì / 𖫙𖫧𖫳𖫑𖫧𖫲𖫒𖫭𖫱

donkey

jana / 𖫙𖫧𖫲𖫐𖫐𖫧𖫲𖫐

big cricket

je / 𖫙𖫫𖫲

kind of lizard

jè / 𖫙𖫫𖫱

because of

jě / 𖫙𖫫𖫳

sore

jɛ / 𖫙𖫬𖫲

to quarrel

jɛ̃̀ / 𖫙𖫬𖫱𖫐

brass

jɛ̃̌ / 𖫙𖫬𖫳𖫐

razor

jɛ̀ɖɛ̀ / 𖫙𖫬𖫱𖫞𖫬𖫱

to be broken
to be finished (year)

jɛ́ɛ́ / 𖫙𖫬𖫰𖫬𖫰

really

jɛ̀ìn dúi / 𖫙𖫬𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫗𖫪𖫰𖫭𖫲

to quarrel with somebody

jɛ̃̀-jìà / 𖫙𖫬𖫱𖫐-𖫙𖫭𖫱𖫧𖫱

brass pot

jɛ-wùɖù / 𖫙𖫬𖫲-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

quarrel

ji / 𖫙𖫭𖫲

leopard

jĩ̀ / 𖫙𖫭𖫱𖫐

to be numbered

jĩ̀ kà / 𖫙𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫧𖫱

as many as
as much as

jĩ̌ / 𖫙𖫭𖫳𖫐

sound

jìà / 𖫙𖫭𖫱𖫧𖫱

pot

jĩ́á-jè / 𖫙𖫭𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫙𖫫𖫱

grace
kindness

jĩ́á-jè-ɖɛ̀ / 𖫙𖫭𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫙𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱

gift

jìbǎ / 𖫙𖫭𖫱𖫢𖫧𖫳

kind of bird (black vulture)

jiɖi / 𖫙𖫭𖫲𖫞𖫭𖫲

to pull away

jìɖǐ ɓo zɔ̃̌in / 𖫙𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳 𖫦𖫩𖫲 𖫜𖫨𖫳𖫐𖫭𖫲𖫐

to fall at someone’s feet (for help)

jìɖǐ dyi / 𖫙𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳 𖫕𖫭𖫲

to fall on one’s face

jìɖǐ mú / 𖫙𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳 𖫔𖫪𖫰𖫐

to fasten on

jìɖǐ wĩín / 𖫙𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳 𖫛𖫭𖫲𖫐𖫭𖫰𖫐

to cover (a well)

jìɖììn mú / 𖫙𖫭𖫱𖫞𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to pull through

jìì / 𖫙𖫭𖫱𖫭𖫱

finger

jìì-dyùà / 𖫙𖫭𖫱𖫭𖫱-𖫕𖫪𖫱𖫧𖫱

finger

jìì-kpòɖò / 𖫙𖫭𖫱𖫭𖫱-𖫘𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱

thumb

jĩìn mú / 𖫙𖫭𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to be equal in number

jìǐn-po-ɖɛ̀ / 𖫙𖫭𖫱𖫭𖫳𖫐-𖫥𖫩𖫲-𖫞𖫬𖫱

ring

jìnììn dú / 𖫙𖫭𖫱𖫐𖫐𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫗𖫪𖫰

to tie around the head

jìnììn gbo / 𖫙𖫭𖫱𖫐𖫐𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫝𖫩𖫲

to tie around the waist

jìnììn kɔ̃ / 𖫙𖫭𖫱𖫐𖫐𖫭𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐

to be determined for something

jìɔɔ-gbɔ̀ǔn-bòò / 𖫙𖫭𖫱𖫨𖫲𖫨𖫲-𖫝𖫨𖫱𖫪𖫳𖫐-𖫢𖫩𖫱𖫩𖫱

owl

jɔ̌ / 𖫙𖫨𖫳

baldness

jɔ̌ɔ̀-màà / 𖫙𖫨𖫳𖫨𖫱-𖫔𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐

widow

jǔ / 𖫙𖫪𖫳

to become
if

jǔ ɖɛ / 𖫙𖫪𖫳 𖫞𖫬𖫲

to put on cosmetics

jǔ gɔ̃̌ / 𖫙𖫪𖫳 𖫖𖫨𖫳𖫐

to answer

jùɛ̀ / 𖫙𖫪𖫱𖫬𖫱

axe

jǔìn nyɛ́nɛ́ / 𖫙𖫪𖫳𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫬𖫰𖫐𖫐𖫬𖫰𖫐

to name

jũ̌ / 𖫙𖫪𖫳𖫐

hammer