J

J, j

jǎà

truth

truly

jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀

living God

true God

jǎà-kà

in truth

jǎà-nyɔ̀

faithful person

jaɖa

to break off

to complete (a week)

jaɖa ɓó

to move from a place

jaɖa mú

to break (law)

jaɖa wuɖu

to end a speech

jàɖàìn

to move

jàɖàìn dúí

to finish with something

jàɖàìn-gbò

tent

jàɖàìn-hwɔ̀ɖɔ̀

camp

jǎ-dyòɖò-pì

about 7 a.m. (red color yet)

jã̀ìn-jã̀ìn

sour

jǎkasì

donkey

jana

big cricket

je

kind of lizard

jè

because of

jě

sore

to quarrel

jɛ̃̀

brass

jɛ̃̌

razor

jɛ̀ɖɛ̀

to be broken

to be finished (year)

jɛ́ɛ́

really

jɛ̀ìn dúi

to quarrel with somebody

jɛ̃̀-jìà

brass pot

jɛ-wùɖù

quarrel

ji

leopard

jĩ̀

to be numbered

jĩ̀ kà

as many as

as much as

jĩ̌

sound

jìà

pot

jĩ́á-jè

grace

kindness

jĩ́á-jè-ɖɛ̀

gift

jìbǎ

kind of bird (black vulture)

jiɖi

to pull away

jìɖǐ ɓo zɔ̃̌in

to fall at someone’s feet (for help)

jìɖǐ dyi

to fall on one’s face

jìɖǐ mú

to fasten on

jìɖǐ wĩín

to cover (a well)

jìɖììn mú

to pull through

jìì

finger

jìì-dyùà

finger

jìì-kpòɖò

thumb

jĩìn mú

to be equal in number

jìǐn-po-ɖɛ̀

ring

jìnììn dú

to tie around the head

jìnììn gbo

to tie around the waist

jìnììn kɔ̃

to be determined for something

jìɔɔ-gbɔ̀ǔn-bòò

owl

jɔ̌

baldness

jɔ̌ɔ̀-màà

widow

jǔ

to become

if

jǔ ɖɛ

to put on cosmetics

jǔ gɔ̃̌

to answer

jùɛ̀

axe

jǔìn nyɛ́nɛ́

to name

jũ̌

hammer