K

K, k / 𖫑

ká / 𖫑𖫧𖫰

to cut open
crab

kã́ / 𖫑𖫧𖫰𖫐

to stop (rain)

kã / 𖫑𖫧𖫲𖫐

to shut

kã dyí / 𖫑𖫧𖫲𖫐 𖫕𖫭𖫰

to close up

kà / 𖫑𖫧𖫱

so that

kà kò ɖò / 𖫑𖫧𖫱 𖫑𖫩𖫱 𖫞𖫩𖫱

different

kã̀ ɖùǔ / 𖫑𖫧𖫱𖫐 𖫞𖫪𖫱𖫪𖫳

to be stubborn

kã́á / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐

king

kaà / 𖫑𖫧𖫲𖫧𖫱

to be opened
to open

kàà ɖɛ̀ǐn / 𖫑𖫧𖫱𖫧𖫱 𖫞𖫬𖫱𖫭𖫳𖫐

now

kaà dyi / 𖫑𖫧𖫲𖫧𖫱 𖫕𖫭𖫲

to open (a book)

kǎà / 𖫑𖫧𖫳𖫧𖫱

thus

kã́á-ɓòɖò / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫦𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱

kingdom

kã́á-ɖɔ̀ / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫞𖫨𖫱

royal clothes

kã́á-gbàǎ / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫝𖫧𖫱𖫧𖫳

crown

kã́á-gbò / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫝𖫩𖫱

palace

kã́á-gbo-nì-kũ̀à / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫝𖫩𖫲-𖫐𖫭𖫱-𖫑𖫪𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐

work for the king

kã́á-gmɛ̀ɛ̌ / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫝𖫬𖫱𖫐𖫬𖫳𖫐

throne

kã́á-kũ̀à / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫑𖫪𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐

royal work

kã́á-kpè / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫘𖫫𖫱

royal authority

káɖá / 𖫑𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰

hoe

kã̀fĩ́á / 𖫑𖫧𖫱𖫐𖫓𖫭𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐

excuse

káìn sáná / 𖫑𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫒𖫧𖫰𖫐𖫐𖫧𖫰𖫐

to warn secretly

kàìn / 𖫑𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐

to complain against

kã̀ìn / 𖫑𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐

kind
sort

kàìn-kàìn / 𖫑𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫑𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐

blame

kã̀ìn-kã̀ìn / 𖫑𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫑𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐

different kinds of

kàmà mú / 𖫑𖫧𖫱𖫐𖫔𖫧𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to be difficult
to be rare

kàmàà-ɖɛ̀ / 𖫑𖫧𖫱𖫐𖫔𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

strong liquor
difficult thing

kàmàǔn-kàmàǔn / 𖫑𖫧𖫱𖫐𖫔𖫧𖫱𖫪𖫳𖫐-𖫑𖫧𖫱𖫐𖫔𖫧𖫱𖫪𖫳𖫐

difficult

káná dyi / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫐𖫧𖫰𖫐 𖫗𖫭𖫲

to be healed

kánáá pū / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫐𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐 𖫥𖫪𖫴

always

kànàǎ-kà / 𖫑𖫧𖫱𖫐𖫐𖫧𖫱𖫐𖫧𖫳𖫐-𖫑𖫧𖫱

harshly

kánáìn dyi / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫐𖫧𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to heal

Káná-Nyíníí / 𖫘𖫧𖫰𖫐𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫕𖫭𖫰𖫐𖫐𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫐

July

káná-pìɔ̌ / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫥𖫭𖫱𖫨𖫳

dry cold wind

Káná-Vɛ̀nɛ̀ / 𖫑𖫧𖫰𖫐𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫣𖫬𖫱𖫐𖫐𖫬𖫱𖫐

August

kàǔn / 𖫑𖫧𖫱𖫪𖫳𖫐

now

kē / 𖫑𖫫𖫴

oh! (surprise)

ké / 𖫑𖫫𖫰

and
oh! (rebuke)

ke / 𖫑𖫫𖫲

still
yet
eagle

kè / 𖫑𖫫𖫱

and

Kéɖémá-hwùɖù / 𖫑𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫔𖫧𖫰𖫐-𖫠𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

Orion

kéɖé-kéɖé / 𖫑𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰-𖫑𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰

little by little

kéɛ̀ / 𖫑𖫫𖫰𖫬𖫱

to laugh

kɛ́ / 𖫑𖫬𖫰

(question particle)
chest

kɛà kɛ̀ / 𖫑𖫬𖫲𖫧𖫱 𖫑𖫬𖫱

this

kɛbì / 𖫑𖫬𖫲𖫢𖫭𖫱

although
whether

kɛɓɛɛ / 𖫑𖫬𖫲𖫦𖫬𖫲𖫬𖫲

rust
mildew

kɛ́-dyéɖéí-jìɖǐ-ɖɛ̀ / 𖫑𖫬𖫰-𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰-𖫙𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳-𖫞𖫬𖫱

breastplate

kɛ́ɛ́ / 𖫑𖫬𖫰𖫬𖫰

stubbornness

kɛɛ / 𖫑𖫬𖫲𖫬𖫲

but
(end of clause)
defect

kɛɛ wɛ̃́ɛ́ kɛɛ / 𖫑𖫬𖫲𖫬𖫲 𖫛𖫬𖫰𖫐𖫬𖫰𖫐 𖫑𖫬𖫲𖫬𖫲

however

kɛ̃̀ǐn-dyɔɔ̀ / 𖫑𖫬𖫱𖫐𖫭𖫳𖫐-𖫕𖫨𖫲𖫨𖫱

mortician

kíá / 𖫑𖫭𖫰𖫧𖫰

messenger

kĩà dyí / 𖫑𖫭𖫲𖫐𖫧𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to be odd

kíɖí / 𖫑𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰

to bend (a bow)

kíɖí mú / 𖫑𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰 𖫔𖫪𖫰𖫐

to bend at an angle

kiɖià ɓíɖíi dyi / 𖫑𖫭𖫲𖫞𖫭𖫲𖫧𖫱 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫲 𖫕𖫭𖫲

to rub in the dirt
to destroy

kíɖíí / 𖫑𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫰

nape of neck

kiɖiò / 𖫑𖫭𖫲𖫞𖫭𖫲𖫩𖫱

to roll

kìɖìǒ / 𖫑𖫭𖫱𖫞𖫭𖫱𖫩𖫳

bear

kĩ́ín / 𖫑𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫐

first

kĩ̀ǐn / 𖫑𖫭𖫱𖫐𖫭𖫳𖫐

top or lid (cover of a hole or bowl)

kĩ́ín-kĩ́ín / 𖫑𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫑𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫐

first

kò / 𖫑𖫩𖫱

to be different

kò dyi / 𖫑𖫩𖫱 𖫕𖫭𖫲

to sit down

kò kɔ̃ / 𖫑𖫩𖫱 𖫑𖫨𖫲𖫐

to sit on

kò pìǐn / 𖫑𖫩𖫱 𖫥𖫭𖫱𖫭𖫳𖫐

to sit in ambush

kóɖó-kóɖó / 𖫑𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫑𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰

carefully
hard

kóɖó-kóɖó-jì-tì / 𖫑𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫑𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰-𖫙𖫭𖫱-𖫡𖫭𖫱

riot

kóín / 𖫑𖫩𖫰𖫭𖫰𖫐

court yard
compound

kòìn ɓo kɔ̃ / 𖫑𖫩𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫦𖫩𖫲 𖫑𖫨𖫲𖫐

to set on your lap

kòìn dyi / 𖫑𖫩𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to sit someone down
to take someone from a position

kò-kò / 𖫑𖫩𖫱-𖫑𖫩𖫱

different (kinds)

kò-naín / 𖫑𖫩𖫱-𖫐𖫧𖫲𖫭𖫰𖫐

sitting place

kòò / 𖫑𖫩𖫱𖫩𖫱

pile
pen (animal)

kóò-táà / 𖫑𖫩𖫰𖫩𖫱-𖫡𖫧𖫰𖫧𖫱

tar

kópò / 𖫑𖫩𖫰𖫥𖫩𖫱

cup

kópò-wè / 𖫑𖫩𖫰𖫥𖫩𖫱-𖫛𖫫𖫱

cupful

kɔ́ / 𖫑𖫨𖫰

to ripen (grain)

kɔ́ dyí / 𖫑𖫨𖫰 𖫕𖫭𖫰

to be disfigured

kɔ / 𖫑𖫨𖫲

to build (a ship)

kɔ ɓó ɖeín / 𖫑𖫨𖫲 𖫦𖫩𖫰 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫰𖫐

to follow (in time)

kɔ ɓó dyí / 𖫑𖫨𖫲 𖫦𖫩𖫰 𖫕𖫭𖫰

to be next (in time)

kɔ dyí / 𖫑𖫨𖫲 𖫕𖫭𖫰

to be next to

kɔ̃ / 𖫑𖫨𖫲𖫐

on

kɔ̃̀ / 𖫑𖫨𖫱𖫐

to own
to have to

kɔ̃̀ ɖà / 𖫑𖫨𖫱𖫐 𖫞𖫧𖫱

lest

kɔ̃̀ ɖé / 𖫑𖫨𖫱𖫐 𖫞𖫫𖫰

to care about

kɔ̃̀ jè gbo / 𖫑𖫨𖫱𖫐 𖫙𖫫𖫱 𖫝𖫩𖫲

to care about someone

kɔ̃̀ kpé kɔ̃ún / 𖫑𖫨𖫱𖫐 𖫘𖫫𖫰 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

to have a right in something

kɔ̃̀ nyɔún / 𖫑𖫨𖫱𖫐 𖫕𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

to have a right in a person

kɔ̃̀ sɛ́ɖɛ́ / 𖫑𖫨𖫱𖫐 𖫒𖫬𖫰𖫞𖫬𖫰

to be clever
to be cunning

kɔ̃̀ wáɖá-wáɖá / 𖫑𖫨𖫱𖫐 𖫛𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰-𖫛𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰

to abate (in anger)

kɔ̃̀ wuɖuí / 𖫑𖫨𖫱𖫐 𖫛𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲𖫭𖫰

to rule

kɔ̃-dè-ɖɛ̀ / 𖫑𖫨𖫲-𖫗𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱

stand (for a thing)

kɔ́-dù / 𖫑𖫨𖫰-𖫗𖫪𖫱

knee

kɔ́ɖɔ́ / 𖫑𖫨𖫰𖫞𖫨𖫰

to be lame

kɔ́ɖɔ́-nyɔ̀ / 𖫑𖫨𖫰𖫞𖫨𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

lame person

kɔ̀-hwɔ̀ɖɔ̌ɔ̀ / 𖫑𖫨𖫱-𖫠𖫨𖫱𖫞𖫨𖫳𖫨𖫱

kind of bird (white owl)

kɔ́ìn ɖe / 𖫑𖫨𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫞𖫫𖫲

to come back

kɔ̃ín / 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫰𖫐

back

kɔ̃in / 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

on top of

kɔìn dyí / 𖫑𖫨𖫲𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to arrange (firewood)

kɔ̃in-ɓáìn-ɖɛ̀ / 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫦𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

covering (atonement)

kɔ́ìn-ɖɛ̀ / 𖫑𖫨𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

gift given by one who returns

kɔ̃in-nyɔ̀ / 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

leader

kɔ̃-kò-ɖɛ̀ / 𖫑𖫨𖫲𖫐-𖫑𖫩𖫱-𖫞𖫬𖫱

chair

kɔ̃-kpà / 𖫑𖫨𖫲𖫐-𖫘𖫧𖫱

backbone

kɔ́mɔ́-ɖɛ̀ / 𖫑𖫨𖫰𖫐𖫔𖫨𖫰𖫐-𖫞𖫬𖫱

riches
treasure

kɔ̃̀-nyɔ̀ / 𖫑𖫨𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

owner

kɔ̃́ɔ́ / 𖫑𖫨𖫰𖫐𖫨𖫰𖫐

a seedling just starting to germinate
shoot of a plant

kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ / 𖫑𖫨𖫰𖫐𖫨𖫰𖫐-𖫞𖫬𖫱

possession

kɔ̃̀pã́ùn / 𖫑𖫨𖫱𖫐𖫥𖫧𖫰𖫐𖫪𖫱𖫐

compound (place)

kɔ̃-pɛ̃́-ɖɛ̀ / 𖫑𖫨𖫲𖫐-𖫥𖫬𖫰𖫐-𖫞𖫬𖫱

bed

kɔ́sìɓòɖò / 𖫑𖫨𖫰𖫒𖫭𖫱𖫦𖫩𖫱𖫞𖫩𖫱

arresting officer
government messenger

kɔ́-tì / 𖫑𖫨𖫰-𖫡𖫭𖫱

time of harvest

kɔ̃ún / 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

back

kɔ̃ún-kpá-nìmìì / 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐-𖫘𖫧𖫰-𖫐𖫭𖫱𖫐𖫔𖫭𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐

riding animal

ku / 𖫑𖫪𖫲

skin

ku dúi / 𖫑𖫪𖫲 𖫗𖫪𖫰𖫭𖫲

to be strong (a nation)

ku dyi / 𖫑𖫪𖫲 𖫪𖫭𖫲

to be strong

ku hwòɖǒ / 𖫑𖫪𖫲 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳

to be brave
to be patient

ku hwòɖǒǔn / 𖫑𖫪𖫲 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳𖫪𖫳𖫐

to be stubborn

ku mú / 𖫑𖫪𖫲 𖫔𖫪𖫰

to be thick (bread)

ku wɔ̃ / 𖫑𖫪𖫲 𖫛𖫨𖫲𖫐

to be fierce
to be hard

ku xwa / 𖫑𖫪𖫲 𖫚𖫧𖫲

to be heavy

kũ̀à / 𖫑𖫪𖫲𖫐𖫧𖫱𖫐

work

kũ̀à-kɔ̃ún-po-po / 𖫑𖫪𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫑𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐-𖫥𖫩𖫲-𖫥𖫩𖫲

ordination

kũ̀à-kɔ̃ún-po-sàǎ-zàìn-ɖɛ̀ / 𖫑𖫪𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫑𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐-𖫥𖫩𖫲-𖫒𖫧𖫱𖫧𖫳-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

ordination offering

kũ̀à-mú-nyùìn-ɖɛ̀ / 𖫑𖫪𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫔𖫪𖫰𖫐-𖫕𖫪𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

utensil

kũ̀à-nyu-nyɔ̀ / 𖫑𖫪𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫕𖫪𖫲𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

hired man

kú-dù-nàà / 𖫑𖫪𖫰-𖫗𖫪𖫱-𖫐𖫧𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐

kind of bird (green feathers)

kú-ɖáɓá-nyɔ̀ / 𖫑𖫪𖫰-𖫞𖫧𖫰𖫦𖫧𖫰-𖫕𖫨𖫱𖫐

murderer

kuɖu / 𖫑𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲

to roar
to scoop up

kùɖùìn dyí / 𖫑𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to pile up by pushing back

kùɖùìn xwa / 𖫑𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫚𖫧𖫲

to pick up by hand

kuɖu-kuɖu / 𖫑𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲-𖫑𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲

noise

kùɖùɔ̀-kùɖùɔ̀ / 𖫑𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱𖫨𖫱-𖫑𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱𖫨𖫱

rash

kúɖúú / 𖫑𖫪𖫰𖫞𖫪𖫰𖫪𖫰

group of

kúɖúù / 𖫑𖫪𖫰𖫞𖫪𖫰𖫪𖫱

hide
skin of animal

kúɖúù-kpã̀ / 𖫑𖫪𖫰𖫞𖫪𖫰𖫪𖫱-𖫙𖫧𖫱𖫐

leather

kui-kui / 𖫑𖫪𖫲𖫭𖫲-𖫑𖫪𖫲𖫭𖫲

strong

kùì-kpà / 𖫑𖫪𖫱𖫭𖫱-𖫘𖫧𖫱

cane
walking stick

kùìn dyi / 𖫑𖫪𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to strengthen someone

kùìn hwìɖǐi / 𖫑𖫪𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫠𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳𖫭𖫲

to be patient

kùìn hwòɖǒǔn / 𖫑𖫪𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳𖫪𖫳𖫐

to encourage someone

ku-kɔ̃in-wɛ̀ / 𖫑𖫪𖫲-𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫛𖫬𖫱

skin disease

kúmú / 𖫑𖫪𖫰𖫐𖫔𖫪𖫰𖫐

to expel

kùmù / 𖫑𖫪𖫱𖫐𖫔𖫪𖫱𖫐

to become hard

kúmúìn / 𖫑𖫪𖫰𖫐𖫔𖫪𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐

to strive after
to chase after

kùmù-kùmù / 𖫑𖫪𖫱𖫐𖫔𖫪𖫱𖫐-𖫑𖫪𖫱𖫐𖫔𖫪𖫱𖫐

hard (in density)

kunuà-sɔ̃̀ / 𖫑𖫪𖫲𖫐𖫐𖫪𖫲𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫒𖫨𖫱𖫐

left hand

kunuà-xwà / 𖫑𖫪𖫲𖫐𖫐𖫪𖫲𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫚𖫧𖫱

left hand

kùnǔù / 𖫑𖫪𖫱𖫐𖫐𖫪𖫳𖫐𖫪𖫱𖫐

kind of bird (little owl)

kúò / 𖫑𖫪𖫰𖫩𖫱

garbage pit

kú-toɖo / 𖫑𖫪𖫰-𖫡𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲

grave

kuún-kuún / 𖫑𖫪𖫲𖫪𖫰𖫐-𖫑𖫪𖫲𖫪𖫰𖫐

thick

kũùn / 𖫑𖫪𖫲𖫐𖫪𖫱𖫐

medicine

kũùn-kpò / 𖫑𖫪𖫲𖫐𖫪𖫱𖫐-𖫘𖫩𖫱

medicine (idol)

kũùn-kpò-gèɖèpɔ́ɔ̀ / 𖫑𖫪𖫲𖫐𖫪𖫱𖫐-𖫘𖫩𖫱-𖫖𖫫𖫱𖫞𖫫𖫱𖫥𖫨𖫰𖫨𖫱

false god