KP

KP, kp / 𖫘

kpá / 𖫘𖫧𖫰

to happen
bone

kpá ɓíɖíi / 𖫘𖫧𖫰 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫲

to fall down

kpá ɓɔ́í / 𖫘𖫧𖫰 𖫦𖫨𖫰𖫭𖫰

to stop
to cease

kpá dɔ̃̀ǐn mú / 𖫘𖫧𖫱 𖫗𖫨𖫱𖫐𖫭𖫳𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to line up

(hwòɖǒ) kpá ɖé ɖei / (𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳) 𖫘𖫧𖫰 𖫞𖫫𖫰 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫲

to be disappointed

kpá ɖɔ / 𖫘𖫧𖫰 𖫞𖫨𖫲

to hug around the neck

(kpé) kpá dyí / (𖫘𖫫𖫰) 𖫘𖫧𖫰 𖫕𖫭𖫰

to be strengthened again

kpá dyi / 𖫘𖫧𖫰 𖫕𖫭𖫲

to fall
to die (euphemism)
to set (sun)

kpá dyoɖoún / 𖫘𖫧𖫰 𖫕𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲𖫪𖫰𖫐

to become angry

kpá fã̀ǔn / 𖫘𖫧𖫰 𖫓𖫧𖫱𖫐𖫪𖫳𖫐

to be afraid

kpá fóɖóún / 𖫘𖫧𖫰 𖫓𖫩𖫰𖫞𖫩𖫰𖫪𖫰𖫐

to be empty

kpa gɔ̃̌ / 𖫘𖫧𖫲 𖫖𖫨𖫳𖫐

to receive an apology

kpá gbo / 𖫘𖫧𖫰 𖫝𖫩𖫲

to help
to happen to

kpá gboɛ mú / 𖫘𖫧𖫰 𖫝𖫩𖫲𖫬𖫲 𖫔𖫪𖫰𖫐

to fall into a predicament

kpá gbɔ / 𖫘𖫧𖫰 𖫝𖫨𖫲

to set (sun)

kpá hwɛ̀nɛ̌ǐn / 𖫘𖫧𖫰 𖫠𖫬𖫱𖫐𖫐𖫬𖫳𖫭𖫳𖫐

to be jealous of

kpá hwìè xwíníín / 𖫘𖫧𖫰 𖫠𖫭𖫱𖫫𖫱 𖫚𖫭𖫰𖫐𖫭𖫰𖫭𖫰𖫐

to start one’s journey

kpá hwìɛ̀ / 𖫘𖫧𖫰 𖫠𖫭𖫱𖫬𖫱

to jump into the middle of something

kpá jǎà / 𖫘𖫧𖫰 𖫙𖫧𖫳𖫧𖫱

to be fulfilled

kpá kíɖíí / 𖫘𖫧𖫰 𖫑𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫰

to chase after

kpá kɔ̃ / 𖫘𖫧𖫰 𖫑𖫨𖫲𖫐

to be increased
to attack
to fall on

kpá kɔ̃ún / 𖫘𖫧𖫰 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

to ride
to mate (animal)

kpá kṹún / 𖫘𖫧𖫰 𖫑𖫪𖫰𖫐𖫪𖫰𖫐

to faint

kpá kpéí / 𖫘𖫧𖫰 𖫘𖫫𖫰𖫭𖫰

to be strengthened

kpá kpoún / 𖫘𖫧𖫰 𖫘𖫩𖫲𖫪𖫰𖫐

to have shape

kpá múàǔn / 𖫘𖫧𖫰 𖫔𖫪𖫰𖫐𖫧𖫱𖫐𖫪𖫳𖫐

to be happy

kpá nàmàǔn mú / 𖫘𖫧𖫰 𖫐𖫧𖫱𖫐𖫔𖫧𖫱𖫐𖫪𖫳𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to fall into sin

kpá nyíɔún / 𖫘𖫧𖫰 𖫕𖫭𖫰𖫐𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

to fall asleep

kpá wáká / 𖫘𖫧𖫰 𖫛𖫧𖫰𖫑𖫧𖫰

to be set aside (for holy purpose)
to step aside

kpá wìǐn / 𖫘𖫧𖫰 𖫛𖫭𖫱𖫭𖫳𖫐

to be sad

kpá xwáɖáún / 𖫘𖫧𖫰 𖫚𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫪𖫰𖫐

to escape

kpá xwaún dyi / 𖫘𖫧𖫰 𖫚𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐 𖫕𖫭𖫲

to fall into the power of

kpã́ / 𖫘𖫧𖫰𖫐

to pick

kpàǎ / 𖫘𖫧𖫱𖫧𖫳

trap

kpã́ mí dúi / 𖫘𖫧𖫰𖫐 𖫔𖫭𖫰𖫐 𖫗𖫪𖫰𖫭𖫲

to pull out hair

kpa / 𖫘𖫧𖫲

to carry
to cost
debt

kpa ɖɛ / 𖫘𖫧𖫲 𖫞𖫬𖫲

to be important

kpáá-ɖɛ̀-sùà-cèè-ɖɛ̀ / 𖫘𖫧𖫰𖫧𖫰-𖫞𖫬𖫱-𖫒𖫪𖫱𖫧𖫱-𖫟𖫫𖫱𖫫𖫱-𖫞𖫬𖫱

record book/chronicles

kpa dyúa / 𖫘𖫧𖫲 𖫕𖫪𖫰𖫧𖫲

to carry on

kpa hwìǐ / 𖫘𖫧𖫲 𖫠𖫭𖫱𖫭𖫳

to carry halfway

kpa kɔ̃in / 𖫘𖫧𖫲 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to repeat

kpa peɖeɛ / 𖫘𖫧𖫲 𖫥𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲𖫬𖫲

to run

kpa to kɔ̃ / 𖫘𖫧𖫲 𖫡𖫩𖫲 𖫑𖫨𖫲𖫐

to attack

kpa wuɖu dyúa / 𖫘𖫧𖫲 𖫛𖫪𖫲𖫞𖫪𖫲 𖫕𖫪𖫰𖫧𖫲

to speak again

kpaɖa / 𖫘𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲

sheath

kpáɖá-nyɔ / 𖫘𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰-𖫕𖫨𖫲𖫐

twenty

Kpa-Dyua / 𖫘𖫧𖫲-𖫕𖫪𖫲𖫧𖫲

October

kpái-kpái / 𖫘𖫧𖫰𖫭𖫲-𖫘𖫧𖫰𖫭𖫲

lonely (place)

kpáìn dyoɖoún / 𖫘𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲𖫪𖫰𖫐

to be angry with someone

kpáìn gbo / 𖫘𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫝𖫩𖫲

to pay attention to something

kpáìn kíɖíí / 𖫘𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫰

to chase after with

kpáìn kíɖíí dyi / 𖫘𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫰 𖫕𖫭𖫲

to fall backwards

kpáìn mú / 𖫘𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to have fellowship together
to be joined together

kpáìn múàǔn dyi / 𖫘𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐𖫧𖫱𖫪𖫳𖫐 𖫕𖫭𖫲

to be happy with something

kpáìn xwáɖáún / 𖫘𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫚𖫧𖫰𖫞𖫧𖫰𖫪𖫰𖫐

to flee with someone

kpáìn xwaún / 𖫘𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫚𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐

to be united

kpàìn gana / 𖫘𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫖𖫧𖫲𖫐𖫐𖫧𖫲𖫐

to carry away by force

kpàìn hwòɖǒ / 𖫘𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳

to assume

kpã̀ìn / 𖫘𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐

to be slow in growth

kpa-kɔ̃in-zàìn kpà / 𖫘𖫧𖫲-𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐 𖫘𖫧𖫱

vengeance against someone

kpáná / 𖫘𖫧𖫰𖫐𖫐𖫧𖫱𖫐

profit

kpana / 𖫘𖫧𖫲𖫐𖫐𖫧𖫲𖫐

to scrape
to shave

kpa-nyɔ̀ / 𖫘𖫧𖫲-𖫕𖫨𖫱𖫐

debtor

kpa-pɛ́ìn-sàǎ-zàìn-ɖɛ̀ / 𖫘𖫧𖫲-𖫥𖫬𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫒𖫧𖫱𖫧𖫳-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

guilt offering

kpá-tèě / 𖫘𖫧𖫰-𖫡𖫫𖫱𖫫𖫳

raised platform for cooking inside

kpã́ún / 𖫘𖫧𖫰𖫐𖫪𖫰𖫐

for a little while

kpã̌ùn / 𖫘𖫧𖫳𖫐𖫪𖫱𖫐

grasshopper

kpàǔn-hwɛ̀ǐn / 𖫘𖫧𖫱𖫪𖫳𖫐-𖫠𖫬𖫱𖫭𖫳𖫐

last child

kpa-zàìn-kpà / 𖫘𖫧𖫲-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫘𖫧𖫱

revenge

kpé / 𖫘𖫫𖫰

power
authority

kpè / 𖫘𖫫𖫱

to be black

kpè dyéɖéín dyi /

to be blind

kpé-ɓéɖé-nyɔ̀ /

powerful person

kpéɖé /

to wish for

kpeɖe /

custom

kpeé-kpeé /

only one

kpèìn dyéɖéín dyi /

to blind

(hwǒɖò) kpèìn kɔ̃in /

to be perplexed

kpéín-dyé-dyé /

respect

kpé-po-wùɖù /

crying

kpɛ̃̀ /

black

kpɛ́-kpɛ́ /

frequently

kpĩ́á /

malice

kpìì /

black

kpo /

boil
bundle

kpóɖó-dyùà /

body

kpoɛ̀ /

to scrub well

kpó-kpó-ɓà-cù /

club

kpóó /

shore

kpoo /

group

kpɔɖɔ /

jail

kpɔɖɔ-ɖeín-kpá-nyɔ̀ /

prisoner

kpɔ̀ɔ̀ /

frog

kpɔ̃ /

to catch
to take

kpɔ̃ ɓéeín /

to be engaged to someone

kpɔ̃ dyí /

to restrain

kpɔ̃ dyi /

to maintain (law)
to marry
to grab
to accept
to be cloudy

kpɔ̃ hwìǐ /

to meet someone coming to greet him

kpɔ̃ hwòɖǒ /

to be zealous for something

kpɔ̃ kɔ̃in /

to catch in top of
to keep (a word)

kpɔ̃ kɔ̃ún dyi /

to profit from someone

kpɔ̃ kpa /

to borrow

kpɔ̃ xwaún /

to accept from someone

kpɔ̃ìn dyi /

to get married

kpɔ̃ìn gbo /

to be together

kpɔ̃̀ìn bùnù /

to grab by the neck

kpɔ̃̀ìn dyí /

to light something

kpɔ̃̀ìn dyi /

to hold onto

kpɔ̃̀ìn ganaún /

to take by force

kpɔ̃̀ìn kɔ̃ún /

to overtake

kpɔ̃̀ìn zaa /

to make guilty

kpɔ̃ín-kpɔ̃ín /

caught on fire

kpɔ̀ɔ̌ /

thick bush

kpɔ̃ɔ-ɖɛ̀ /

prey

kpɔ̃ɔ-nìmìì /

carnivorous animal