N

N, n

ná

to drink

so

nà dyi

to walk

náa

like that

naà

bird

náá-ɖɛ̀

alcohol

drinks

náá-ɖɛ̀-sàǎ-zàìn-ɖɛ̀

drink offering

náá-nì

drinking water

naɓaà

to prepare

nà-ɓò

footstep

nàdǐ

danger

nà-dyù-gbɔ́ɔ́

child that begins to walk (1-3)

naìn kɔ̃ ɖei

to walk backwards

naìn mú

to walk together

naìn wɔ̃ ɖei

to spread (skin disease)

nàìn

to lead

to walk by means of

nàìn gbùàǔn

to limp

nàìn-nàìn

leading

nàìn-nyɔ̀

leader

námá

to be sharp

to be effective

nama mú

to pass through

nàmàǔn

sin

Nàmàǔn Ɖɛ-Kɔ̃in-Ɓáìn-wè

Day of Atonement

nàmàǔn-nyɔ̀

sinner

nàmàǔn-nyu-nyu

committing sin

nàmàǔn-sàǎ-zàìn-ɖɛ̀

sin offering

nàmàǔn-zùù

evil spirit

náún-po-nyɔ̀

counselor

náún-po-wùɖù

warning

ná-wùɖù

warning

ǹdyo
ǹdye

yes

néɓoo

(cry of anguish)

nɛ́

lice

nɛ́ kíɖíí

to pursue closely

nɛ́ kɔ̃

to put pressure on someone

nɛɛ̀

breast

bitter

nɛ́-gɛ̃̀

eggs of lice (or their young)

nɛɛ̀-kpà

iron (metal)

nɛɛ̀-kpà-wàɖà-ɖɔ̀

metal armor

nɛɛ̀-nɛɛ̀

bitter

fierce

nɛ̀ɛ̀-nɛ́ɛ́-kà

to do something thoroughly

nɛ́ɛ-pòìn-naín

penis hole

nɛ́ìn ɓíɖíi dyi

to oppress

nɛ́ìn kɔ̃

to place on top of

nɛmɛ̌ìn

maggot

ní

water

my

I

never

(completive)

nì

to be

your

you

nì ɓɛ́ɖɛ́ kɔ̃

to be ready to do something

nì ɓó da

to have sex

nì ɓo dyéɖéín

to be on the shin

nì cánáún

to be fatty

to be oily

nì dyí

to be inside

nì gbo

to be with

to serve someone

nì hwìɖǐi

to remember

nì kɔ̃in

to be over in authority

nì kũ̀à kɔ̃ún

to be on the job

nì kpaɖaún

to be in a sheath (sword)

nì nyíɔún

to be asleep

nì toɖo kɔ̃

to be alive

nì wìì-kà

to be sad

nì wĩín dyi

to be on the lips of

nì woɖoún

to remain with (one’s mother)

nì xwíɖíi

to be under the power of someone

nì zɔ̀nɔ̀ùn-zɔ̀nɔ̀ùn

to look sickly

nì zùù kɔ̃

to be pregnant

nìà kɛ

this

ní-ɓì

well

ní-dù

spring

ní-ɖaɓa-tì

rainy season

ní-dyàà

water vessel

ní-dyù

stream

nìɛ̀-nìɛ̀

well ground (flour)

ní-hwùɖù

depths of the water

nìí

then

níiń

(quote introducer)

níìn

my own

niìn mú

to have sex with each other

nììn

own part

your own

ní-kpɛ̀ɛ̀

drinking cup

ní-kpò

cloud

ní-mɛ̀nɛ̀

rainbow

nimii

animal

nimii-gmɛ̌

animal horn

nimii-kùɖùù

animal skin

nimii-xwɛ̀

animal corpse

nì-naín

living place

ní-náìn-naín

drinking place

ní-ná-tò

thirst

ní-ná-tò nyu

to be thirsty

ní-pɛ̀ɛ̀

cold water

ní-sùmùù

hot water

ní-tɛ̀ɓɛ̀ɛ̌

water jug

ní-tò

flood

ní-zèɖě

twins

nɔ̄

here

nɔìn

maggot

nɔ̀mɔ̀ dyíin

to be fine

nɔ̀mɔ̀ hwòɖǒ kɔ̃in

to be kind

nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in

to be fine

nɔ̀mɔ̀ kpeɖeín

to have good ways

nɔ̀mɔ̀ nyɔ́ún

to smell good

nɔ̀mɔ̀ìn dyi

to take care of

nɔ̀mɔ̀ìn dyíin

to make fine

nɔ̀mɔ̀ìn xwa

to take care of

nɔmɔɔ

liquor

nɔmɔɔ-kũ̀ǔn

drunken stupor

nɔ́ɔ́

story

nɔ́ɔ̀

to refuse

nɔ̀ɔ̀

right now

already

numu

to bite