N

N, n / 𖫐

ná / 𖫐𖫧𖫰𖫐

to drink
so

nà dyi / 𖫐𖫧𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to walk

náa / 𖫐𖫧𖫰𖫐𖫧𖫲𖫐

like that

naà / 𖫐𖫧𖫲𖫐𖫧𖫱𖫐

bird

náá-ɖɛ̀ / 𖫐𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫞𖫬𖫱

alcohol
drinks

náá-ɖɛ̀-sàǎ-zàìn-ɖɛ̀ / 𖫐𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫞𖫬𖫱-𖫒𖫧𖫱𖫧𖫳-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

drink offering

náá-nì / 𖫐𖫧𖫰𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫐𖫭𖫱𖫐

drinking water

naɓaà / 𖫐𖫧𖫲𖫐𖫦𖫧𖫲𖫧𖫱

to prepare

nà-ɓò / 𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫦𖫩𖫱

footstep

nàdǐ / 𖫐𖫧𖫱𖫐𖫗𖫭𖫳

danger

nà-dyù-gbɔ́ɔ́ / 𖫐𖫧𖫱𖫐-𖫕𖫪𖫱-𖫝𖫨𖫰𖫨𖫰

child that begins to walk (1-3)

naìn kɔ̃ ɖei / 𖫐𖫧𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫲

to walk backwards

naìn mú / 𖫐𖫧𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to walk together

naìn wɔ̃ ɖei / 𖫐𖫧𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫛𖫨𖫲𖫐 𖫞𖫫𖫲𖫭𖫲

to spread (skin disease)

nàìn / 𖫐𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐

to lead
to walk by means of

nàìn gbùàǔn / 𖫐𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫝𖫪𖫱𖫧𖫱𖫪𖫳𖫐

to limp

nàìn-nàìn / 𖫐𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫐𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐

leading

nàìn-nyɔ̀ / 𖫐𖫧𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

leader

námá / 𖫐𖫧𖫰𖫐𖫔𖫧𖫰𖫐

to be sharp
to be effective

nama mú / 𖫐𖫧𖫲𖫐𖫔𖫧𖫲𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to pass through

nàmàǔn / 𖫐𖫧𖫱𖫐𖫔𖫧𖫱𖫐𖫪𖫳𖫐

sin

Nàmàǔn Ɖɛ-Kɔ̃in-Ɓáìn-wè / 𖫐𖫧𖫱𖫐𖫔𖫧𖫱𖫐𖫪𖫳𖫐 𖫞𖫬𖫲-𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫦𖫧𖫰𖫭𖫱𖫐-𖫛𖫫𖫱

Day of Atonement

nàmàǔn-nyɔ̀ / 𖫐𖫧𖫱𖫐𖫔𖫧𖫱𖫐𖫪𖫳𖫐-𖫕𖫨𖫱𖫐

sinner

nàmàǔn-nyu-nyu / 𖫐𖫧𖫱𖫐𖫔𖫧𖫱𖫐𖫪𖫳𖫐-𖫕𖫪𖫲𖫐-𖫕𖫪𖫲𖫐

committing sin

nàmàǔn-sàǎ-zàìn-ɖɛ̀ / 𖫐𖫧𖫱𖫐𖫔𖫧𖫱𖫐𖫪𖫳𖫐-𖫒𖫧𖫱𖫧𖫳-𖫜𖫧𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫞𖫬𖫱

sin offering

nàmàǔn-zùù / 𖫐𖫧𖫱𖫐𖫔𖫧𖫱𖫐𖫪𖫳𖫐-𖫜𖫪𖫱𖫪𖫱

evil spirit

náún-po-nyɔ̀ / 𖫐𖫧𖫰𖫐𖫪𖫰𖫐-𖫥𖫩𖫲-𖫕𖫨𖫱𖫐

counselor

náún-po-wùɖù / 𖫐𖫧𖫰𖫐𖫪𖫰𖫐-𖫥𖫩𖫲-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

warning

ná-wùɖù / 𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫛𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

warning

ǹdyo / 𖫪𖫱𖫐𖫕𖫩𖫲
ǹdye / 𖫪𖫱𖫐𖫕𖫫𖫲

yes

néɓoo / 𖫐𖫫𖫰𖫦𖫩𖫲𖫩𖫲

(cry of anguish)

nɛ́ / 𖫐𖫬𖫰𖫐

lice

nɛ́ kíɖíí / 𖫐𖫬𖫰𖫐 𖫑𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫰

to pursue closely

nɛ́ kɔ̃ / 𖫐𖫬𖫰𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐

to put pressure on someone

nɛɛ̀ / 𖫐𖫬𖫲𖫐𖫬𖫱𖫐

breast
bitter

nɛ́-gɛ̃̀ / 𖫐𖫬𖫰𖫐-𖫖𖫬𖫱𖫐

eggs of lice (or their young)

nɛɛ̀-kpà / 𖫐𖫬𖫲𖫐𖫬𖫱𖫐-𖫘𖫧𖫱

iron (metal)

nɛɛ̀-kpà-wàɖà-ɖɔ̀ / 𖫐𖫬𖫲𖫐𖫬𖫱𖫐-𖫘𖫧𖫱-𖫛𖫧𖫱𖫞𖫧𖫱-𖫞𖫨𖫱

metal armor

nɛɛ̀-nɛɛ̀ / 𖫐𖫬𖫲𖫐𖫬𖫱𖫐-𖫐𖫬𖫲𖫐𖫬𖫱𖫐

bitter
fierce

nɛ̀ɛ̀-nɛ́ɛ́-kà / 𖫐𖫬𖫱𖫐𖫬𖫱𖫐-𖫐𖫬𖫰𖫐𖫬𖫰𖫐-𖫑𖫧𖫱

to do something thoroughly

nɛ́ɛ-pòìn-naín / 𖫐𖫬𖫰𖫐𖫬𖫲-𖫥𖫩𖫱𖫭𖫱𖫐-𖫐𖫧𖫲𖫐𖫭𖫰𖫐

penis hole

nɛ́ìn ɓíɖíi dyi / 𖫐𖫬𖫰𖫭𖫱𖫐 𖫦𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫲 𖫕𖫭𖫲

to oppress

nɛ́ìn kɔ̃ / 𖫐𖫬𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐

to place on top of

nɛmɛ̌ìn / 𖫐𖫬𖫲𖫔𖫬𖫳𖫐𖫭𖫱𖫐

maggot

ní / 𖫐𖫭𖫰𖫐

water
my
I
never
(completive)

nì / 𖫐𖫭𖫱𖫐

to be
your
you

nì ɓɛ́ɖɛ́ kɔ̃ / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫦𖫬𖫰𖫞𖫬𖫰 𖫑𖫨𖫲𖫐

to be ready to do something

nì ɓó da / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫦𖫩𖫰 𖫗𖫧𖫲

to have sex

nì ɓo dyéɖéín / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫦𖫩𖫲 𖫕𖫫𖫰𖫞𖫫𖫰𖫭𖫰𖫐

to be on the shin

nì cánáún / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫟𖫧𖫰𖫐𖫐𖫧𖫰𖫐𖫪𖫰𖫐

to be fatty
to be oily

nì dyí / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰

to be inside

nì gbo / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫝𖫩𖫲

to be with
to serve someone

nì hwìɖǐi / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫠𖫭𖫱𖫞𖫭𖫳𖫭𖫲

to remember

nì kɔ̃in / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to be over in authority

nì kũ̀à kɔ̃ún / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫑𖫪𖫲𖫐𖫧𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

to be on the job

nì kpaɖaún / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫘𖫧𖫲𖫞𖫧𖫲𖫪𖫰𖫐

to be in a sheath (sword)

nì nyíɔún / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰𖫐𖫨𖫲𖫐𖫪𖫰𖫐

to be asleep

nì toɖo kɔ̃ / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫨𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲 𖫑𖫨𖫲𖫐

to be alive

nì wìì-kà / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫛𖫭𖫱𖫭𖫱-𖫑𖫧𖫱

to be sad

nì wĩín dyi / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫛𖫭𖫲𖫐𖫭𖫰𖫐 𖫕𖫭𖫲

to be on the lips of

nì woɖoún / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫛𖫩𖫲𖫞𖫩𖫲𖫪𖫰𖫐

to remain with (one’s mother)

nì xwíɖíi / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫚𖫭𖫰𖫞𖫭𖫰𖫭𖫲

to be under the power of someone

nì zɔ̀nɔ̀ùn-zɔ̀nɔ̀ùn / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫜𖫨𖫱𖫐𖫐𖫨𖫱𖫐𖫪𖫱𖫐-𖫜𖫨𖫱𖫐𖫐𖫨𖫱𖫐𖫪𖫱𖫐

to look sickly

nì zùù kɔ̃ / 𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫜𖫪𖫱𖫪𖫱 𖫑𖫨𖫲𖫐

to be pregnant

nìà kɛ / 𖫐𖫭𖫱𖫐𖫧𖫱𖫐 𖫑𖫬𖫲

this

ní-ɓì / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫦𖫭𖫱

well

ní-dù / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫗𖫪𖫱

spring

ní-ɖaɓa-tì / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫞𖫧𖫲𖫦𖫧𖫲-𖫡𖫭𖫱

rainy season

ní-dyàà / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫕𖫧𖫱𖫧𖫱

water vessel

ní-dyù / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫕𖫪𖫱

stream

nìɛ̀-nìɛ̀ / 𖫐𖫭𖫱𖫐𖫬𖫱𖫐-𖫐𖫭𖫱𖫐𖫬𖫱𖫐

well ground (flour)

ní-hwùɖù / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫠𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱

depths of the water

nìí / 𖫐𖫭𖫱𖫐𖫭𖫰𖫐

then

níiń / 𖫐𖫭𖫰𖫐𖫭𖫲𖫐𖫭𖫰𖫐

(quote introducer)

níìn / 𖫐𖫭𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐

my own

niìn mú / 𖫐𖫭𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫔𖫪𖫰𖫐

to have sex with each other

nììn / 𖫐𖫭𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐

own part
your own

ní-kpɛ̀ɛ̀ / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫘𖫬𖫱𖫬𖫱

drinking cup

ní-kpò / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫘𖫩𖫱

cloud

ní-mɛ̀nɛ̀ / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫔𖫬𖫱𖫐𖫐𖫬𖫱𖫐

rainbow

nimii / 𖫐𖫭𖫲𖫐𖫔𖫭𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

animal

nimii-gmɛ̌ / 𖫐𖫭𖫲𖫐𖫔𖫭𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫝𖫬𖫳𖫐

animal horn

nimii-kùɖùù / 𖫐𖫭𖫲𖫐𖫔𖫭𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫑𖫪𖫱𖫞𖫪𖫱𖫪𖫱

animal skin

nimii-xwɛ̀ / 𖫐𖫭𖫲𖫐𖫔𖫭𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐-𖫚𖫬𖫱

animal corpse

nì-naín / 𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫐𖫧𖫲𖫐𖫭𖫰𖫐

living place

ní-náìn-naín / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫐𖫧𖫰𖫐𖫭𖫱𖫐-𖫐𖫧𖫲𖫐𖫭𖫰𖫐

drinking place

ní-ná-tò / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫡𖫩𖫱

thirst

ní-ná-tò nyu / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫐𖫧𖫰𖫐-𖫡𖫩𖫱 𖫕𖫪𖫲𖫐

to be thirsty

ní-pɛ̀ɛ̀ / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫥𖫬𖫱𖫬𖫱

cold water

ní-sùmùù / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫒𖫪𖫱𖫐𖫔𖫪𖫱𖫐𖫪𖫱𖫐

hot water

ní-tɛ̀ɓɛ̀ɛ̌ / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫡𖫬𖫱𖫦𖫬𖫱𖫬𖫳

water jug

ní-tò / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫡𖫩𖫱

flood

ní-zèɖě / 𖫐𖫭𖫰𖫐-𖫜𖫫𖫱𖫞𖫫𖫳

twins

nɔ̄ / 𖫐𖫨𖫴𖫐

here

nɔìn / 𖫐𖫨𖫲𖫐𖫭𖫱𖫐

maggot

nɔ̀mɔ̀ dyíin / 𖫐𖫨𖫱𖫐𖫔𖫨𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰𖫭𖫲𖫐

to be fine

nɔ̀mɔ̀ hwòɖǒ kɔ̃in / 𖫐𖫨𖫱𖫐𖫔𖫨𖫱𖫐 𖫠𖫩𖫱𖫞𖫩𖫳 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to be kind

nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in / 𖫐𖫨𖫱𖫐𖫔𖫨𖫱𖫐 𖫑𖫨𖫲𖫐𖫭𖫲𖫐

to be fine

nɔ̀mɔ̀ kpeɖeín / 𖫐𖫨𖫱𖫐𖫔𖫨𖫱𖫐 𖫘𖫫𖫲𖫞𖫫𖫲𖫭𖫰𖫐

to have good ways

nɔ̀mɔ̀ nyɔ́ún / 𖫐𖫨𖫱𖫐𖫔𖫨𖫱𖫐 𖫕𖫨𖫰𖫐𖫪𖫰𖫐

to smell good

nɔ̀mɔ̀ìn dyi / 𖫐𖫨𖫱𖫐𖫔𖫨𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫲

to take care of

nɔ̀mɔ̀ìn dyíin / 𖫐𖫨𖫱𖫐𖫔𖫨𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫕𖫭𖫰𖫭𖫲𖫐

to make fine

nɔ̀mɔ̀ìn xwa / 𖫐𖫨𖫱𖫐𖫔𖫨𖫱𖫐𖫭𖫱𖫐 𖫚𖫧𖫲

to take care of

nɔmɔɔ / 𖫐𖫨𖫲𖫐𖫔𖫨𖫲𖫐𖫨𖫲𖫐

liquor

nɔmɔɔ-kũ̀ǔn / 𖫐𖫨𖫲𖫐𖫔𖫨𖫲𖫐𖫨𖫲𖫐-𖫑𖫪𖫱𖫐𖫪𖫳𖫐

drunken stupor

nɔ́ɔ́ / 𖫐𖫨𖫰𖫐𖫨𖫰𖫐

story

nɔ́ɔ̀ / 𖫐𖫨𖫰𖫐𖫨𖫱𖫐

to refuse

nɔ̀ɔ̀ / 𖫐𖫨𖫱𖫐𖫨𖫱𖫐

right now
already

numu / 𖫐𖫪𖫲𖫐𖫔𖫪𖫲𖫐

to bite